Класна работа №2 по БЕЛ   / 11 клас / 

 Име:…………………………………………………………………….№……………..   

1.Отбележете грешно изписаната дума

а/неистина                б/неведнъж                в/негласен                 г/нечакайки

2. Кой е правилно изписания синоним на подчертания израз

Обичам поезията на Дебелянов.

а/Дебеляновата поезия                                б/дебеляновата поезия

в/Дебеляновската поезия                            г/дебеляновската поезия

3.На кой ред всички думи са правилни

а/кафеви, показъл, проявление                  б/къфеви, показъл, проявление

в/кафяви, показал, проявление                  г/кафеви, показал, проявление

4. Коя дума е правилна

а/недоразомение        б/недуръзомение         в/недуразомение      г/недоразумение

5. Отбележете правилното изречение

а/Въпросът за правата на жените е върха на айсберга.

б/ Въпроса за правата на жените е върхът на айсберга.

в/ Въпросът за правата на жените е върхът на айсберга.

г/ Въпроса за правата на жените е върха на айсберга.

6. Отбележете изречението равнозначно на даденото

Министърът на финансите се срещна със своя заместник.

а/ Министърът на финансите се срещна с неговия заместник.

б/ Министърът на финансите се срещна със заместника си.

в/ Министърът на финансите се срещна със заместника му.

г/Заместника на министъра на финансите се срещна с него.

7. Къде има граматическа грешка

а/Всеки ден в болницата постъпват по 7-8 войника.

б/Всеки ден в болницата вадят по 7-8 кърлежа.

в/Всеки де по 7-8 лекари се занимават с ухапани от кърлежи.

г/Всеки ден се използват по 7-8 инструмента за вадене на кърлежи.

8. Попълнете с правилната форма

Деца, ………………..шум.

а/недей да вдигате         б/не вдигнете             в/недейте да вдигате            г/недейте вдигайте

9.Посочете правилното изречение

а/Изпратили са го от племето, на когото е вожд.      б/ Изпратили са го от племето, комуто е вожд.

в/ Изпратили са го от племето, на което е вожд.       г/ Изпратили са го от племето, на които е вожд.

10.Определете изречението с правилно поставени запетаи

а/Илия Хубенов, шеф на ловно-рибарското дружество в Стражица и главен сержант Любомир Дамянов, гръмнали 4-годишна сърна.

б/Илия Хубенов, шеф на ловно-рибарското дружество в Стражица, и главен сержант Любомир Дамянов, гръмнали 4-годишна сърна.

в/Илия Хубенов, шеф на ловно-рибарското дружество в Стражица и главен сержант Любомир Дамянов гръмнали 4-годишна сърна.

г/Илия Хубенов, шеф на ловно-рибарското дружество в Стражица, и главен сержант Любомир Дамянов гръмнали 4-годишна сърна.

11.Отбележете изречението с правилно поставени запетаи

а/Иначе не се знае, какво може да се случи.                   

б/Ей, дългокрачко, къде блуждаеш?

в/Не се виждат нито полицаи, нито войници.

г/Цените на петрола винаги са се колебаели, понякога много сериозно, не мислиш ли?

12.Къде грешно е употребен съюза на?

Влакът тръгва от втори коловоз на 15 часа и 32 минути. Утре отивам на Варна.

Съгласявам се на твоето мнение.

а/в 1 изречение             б/във2 изречение              в/ в 3 изречение                        г/ във всички

13. Допълнете изречението

Тепърва ………………за изпита

а/се бях подготвил       б/се подготвих           в/ще се подготвям                       г/се подготвих

14.Кой израз не може да замести подчертания

Димчо Иванов напусна игата и беше заменен от Георги Донков.

а/заменяйки         б/когато бе заменен            в/като бе заменен                         г/заменен

15. Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи

Резервата Гергана Сефанова се класира четвърта.

В резервата Сребърна гнездят много птици.

а/двете думи се пишат еднакво, но звучат различно

б/в други свои граматически значения думите не се пишат еднакво

в/имат различен граматически род

г/означават едно и също

16.Думата глобализация е сродна с:

а/глоба                                   б/глобус                                 в/балистична            

17.Къде фразеологизмът  хвърлям око  е употребен в значение различно от останалите

а/Преди да плати, бързо хвърли око на сметката.             б/Момичето хвърли око на един шал.

в/Майката хвърли око към заспалите деца.                       г/Хвърли око към спортната страница.

18.Къде сред дадените думи няма антоними

а/идвам, влизам, оставам, излизам                                    б/насам, натам, нагоре, надолу

в/подобен, безподобен, работен, безработен                     г/отвръщам, завръщам, спирам, започвам

19.Не е в стихотворна реч

а/поема                      б/повест                     в/елегия                     г/балада

20.Кое е излишно

а/метонимия б/метафора                            В/поанта                    г/хипербола

21.Епитет е :

а/противопоставяне                         б/определение с художествена функция

в/преувеличение                              г/съгласуваност

22.Встъпителната част на епически текст е

а/стилистична фигура                б/експозиция               в/епилог                       г/кулминация

23.Какъв е подчертания израз

Знамената изтръпнаха         пронизани

а/метонимия                 б/олицетворение              в/сравнение               г/антитеза

24.Очите и били черни като тая черна нощ

а/хипербола                    б/метафора                          в/сравнение                            г/метонимия

25. Какъв е подчертания израз           Порой сълзи се изляха от очите и

а/олицетворение                  б/хипербола              в/сравнение   г/антитеза

26. Коя от посочените творби е балада?

А) „Майце си”           Б) „Хаджи Димитър”              В) „Левски”             Г) „Градушка”

27.  Кое от посочените твърдения е вярно?

А) Пенчо Славейков поставя началото на българския символизъм.

Б) Поемата на Вазов „Градушка” разкрива страданията на селяните, причинени от

природните стихии.

В) Хаджи Смион е герой от повестта „Чичовци” и от романа „Под игото”.

28.В кой от редовете посочените заглавия са на двете части от книгата „Бай Ганьо”?

А) „Бай Ганьо във Виена” и „Бай Ганьо тръгна по Европа”

Б) „Бай Ганьо прави избори” и „Бай Ганьо се върна от Европа”

В) „Бай Ганьо тръгна по Европа” и „Бай Ганьо пътува”

Г) „Бай Ганьо тръгна по Европа” и „Бай Ганьо се върна от Европа”

29. Кой от посочените герои НЕ е от повестта „Гераците”?

А) Павел                    Б) Петър                    В) Божан                   Г) дядо Корчан

30. Кой от изброените епизоди е кулминация на разказа “Ветрената мелница” от Елин Пелин?

А) строежът на ветрената мелница                      Б) молебенът за дъжд

В) появата на бялото облаче                                  Г) танцът на Христина и Дъбака

31. В разказа “Андрешко” калта е метафора на:

А) безразличието на управниците към съдбата на беднити селяци

Б) алчността и бездушието на съдия-изпълнителя

В) мизерията и безизходицата на селските хора

Г) противопоставянето на хората, живеещи в града и в селото

32. Кой от изброените епизоди е кулминация на разказа “Ветрената мелница” от Елин Пелин?

А) строежът на ветрената мелница                      Б) молебенът за дъжд

В) появата на бялото облаче                                 Г) танцът на Христина и Дъбака

33. Кои двама поети имат стихотворения, в чиито заглавия фигурира името на Васил Левски

а/Далчев и Смирненски                              б/Вапцаров и Яворов

в/Вазов и Ботев                                            г/Дебелянов и Смирненски

34. Коя от изброените творби НЕ е поема?
А) „При Рилския манастир" на Иван Вазов       Б) „Градушка" на Пейо Яворов

В) „Ралица" на Пенчо Славейков                         Г) „Септември" на Гео Милев

35. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

А) Повестта „Чичовци" и романът „Под игото" имат обши герои.

Б) „Епопея на забравените" е поетически цикъл, който припомня на следосвобожденските българи идеалите на възрожденската епоха.

В) Разказът, Дядо Йоцо гледа" изобразява събития и настроения от българския следосвобожденски живот.

Г) Одата „Българският език" е възхвала на славянската писменост.

36. Как се нарича стихотворението за възхвала?

а) сонет;                 б) епопея;                    в) поема;                     г) ода.

37. От кое произведение на Елин Пелин е героят Захаринчо?

а) "Ветрената мелница";    б) "Косачи";       в) "Гераците";     г) "На оня свят".

 

ОТГОВОРИ :

1.-Г; 2.-А; 3.-В; 4.-Г; 5.-В; 6.-Б; 7.-А; 8.-В; 9.-В; 10.-Г;

11.-В; 12.-Г; 13.-В; 14.-А; 15.-Г; 16.-Б; 17.-Б; 18.-В; 19.-Б; 20.-В;

21.-Б; 22.-Б; 23.-Б; 24.-В; 25.-Б; 26.-Б; 27.-В; 28.-Г; 29.-Г; 30.-Г;

31.-В; 32.-Г; 33.-В; 34.-А; 35.-Г; 36.-Г; 37.-В

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave