ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА 7 КЛАС  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Прочетете следния текст и отговорете на въпросите, свързани с него (1- 5 въпрос):

Геометрията възникнала още в дълбока древност във връзка с практическите нужди на хората:измерване на разстояния, намиране лица на земни участъци и т.н. Думата “геометрия” е от гръцки произход и означава “земемерене” ( “геа”- земя, “метрон”- мярка).

Учените от Древна Гърция векове наред събирали отделните геометрични факти, известни на вавилонците и египтяните. Допълвали ги, уточнявали ги, обобщавали ги и ги развивали. Така, стъпка по стъпка, се създавала науката, която изучавала формите, размерите и взаимното положение на фигурите. Първото пълно научно изложение на геометрията е направил Евклид, който е живял през III век преди новата ера в древногръцкия град Александрия (днешен Египет). По неговата книга “Начала” хората изучавали геометрията повече от 2000 години. Геометрията, която и днес изучаваме в училище, не се различава от описаната от Евклид. Затова тя се нарича Евклидова геометрия.

1. Коя е темата на текста:

А) Животът на Евклид

Б) Възникване и развитие на науката геометрия

В) Геометрията като учебен предмет

Г) Измерването на земни участъци

2. Какъв е текстът:

А) Научно-популярен

Б) Научно-фантастичен

В) Художествен

Г) Разговорен

3. Кое твърдение е вярно според текста:

А) Евклид е древноегипетски учен.

Б) Думата “геометрия” е от гръцки произход.

В) Евклидовата геометрия се е изучавала само преди новата ера.

Г) Книгата “Начала” е последното пълно изложение по геометрия.

4. Какво означава думата “геометрия”:

А) Наука за земята

Б) Земемерене

В) Описание на земните форми

Г) Наука за древността

5. Коя дума е синоним на подчертания в текста израз:

А) колебливо

Б) изведнъж

В) ненадейно

Г) постепенно

В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана (6- 12 въпрос):

6.

А) безинтересен

Б) безащитен

В) безсилен

Г) безспорен

7.

A) наредба

Б) свадба

В) коситба

Г) женитба

8.

А) кръстник

Б)вестник

В)честност

Г)опастност

9.

А) олеснение

Б) обновление

В) укротяване

Г) учудване

10.

А) любовта

Б) съвеста

В) мощността

Г) бодростта

11.

А) своите

Б) моите

В) твоите

Г) неините

12.

А) истории

Б) екскурзии

В) гимназий

Г) калций

13. Коя от думите е глагол:

А) гледани

Б) гледайки

В) гледахме

Г) гледане

14. Коя от думите означава признак на действие:

А) добре

Б) добър

В) доброта

Г) добрувам

15. В кой ред има думи, сродни на “питам”:

А) питие, питка, опитомен

Б) въпрос, въпросителен, въпросник

В) изпит, запитване, разпитан

Г) казвам, говоря, мисля

Коя е пропуснатата местоименна форма в изреченията (16- 17 въпрос):

16. Той е човек, на ........... можеш да се довериш

А) когото

Б) комуто

В) който

Г) където

17. Селяните поздравиха дядо Петко, ...... отиваше в Цариград.

А) когото

Б) какъвто

В) където

Г) който

18. На какво се дължи различното значение на двете изречения:

Не бързай, а помисли внимателно!

Няма да бързам, а ще помисля внимателно.

А) на залога на глагола

Б) на вида на глагола

В) на глаголното наклонение

Г) няма разлика в значението

19. Какво се постига със синонимната градация “немили, клети, недраги” (Христо Ботев, “На прощаване” ):

А) Засилва се внушението за нерадостната емигрантска участ.

Б) Изгражда се представа за поробеното отечество.

В) Подчертава се чувството на синовна обич.

Г) Внушава се идеята за безсмъртие.

20. Кое качество НЕ присъства в характеристиката на родното слово, която Вазов прави в стихотворението “Българският език”:

А) Има висока художествена стойност.

Б) Отличава се с красота и мелодичност.

В) Има богата история.

Г) Харесва се на чужденците.

21. Каква е ролята на пейзажа в началото на повестта “Немили-недраги” (посочи НЕВЕРНИЯ отговор):

А) Носи информация за времето и мястото на действието.

Б) Създава определена емоционална нагласа у читателя.

В) Акцентира върху героичните изяви на хъшовете.

Г) Изгражда метафорична характеристика на живота на хъшовете в чужбина.

22. Коя от опозициите НЕ присъства в лирическия увод на одата “Опълченците на Шипка”:

А) срам - слава

Б) мрак - светлина

В) грозно - красиво

Г) старо - ново

23. Как Иван Вазов създава усещане за документална достоверност на събитията в разказа “Една българка”:

А) Чрез детайлите, които уточняват времето и мястото на събитието.

Б) Чрез биографичен разказ за героинята.

В) Чрез речева характеристика на турските заптиета.

Г) Чрез контраста между Илийца и отец Евтимий.

24. Какви изразни средства използва Алеко Константинов при описанието на Бродуей: “Broadway е една мила, с шаровете на дъгата облечена, вечно танцующа балерина”:

А) хипербола и сравнение

Б) метонимия и анафора

В) синекдоха и повторение

Г) олицетворение и епитети

25. Какво НЕ е характерно за отношението на Моканина към съдбата на Гунчовото семейство (Йордан Йовков, “По жицата”):

А) Съчувствие и доброта.

Б) Желание да помогне.

В) Разбиране и състрадание.

Г) Отчаяние и примирение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговори:

1-Б; 2-А; 3-Б; 4-Б; 5-Г; 6-Б; 7-Б; 8-Г; 9-А; 10-Б; 11-Г; 12-В; 13-В;14-А;

15-В; 16-А; 17-Г; 18-В; 19-А; 20-Г; 21-В; 22-В; 23-А; 24-Г; 25-Г

@bgmateriali.com

Изтеглиsave