Класна работа №2 по БЕЛ   / 11 клас /

Име:…………………………………………………………………….№……

1. Открийте ГРЕШНО изписаната дума!

А/неистина                                                       Б/неведнъж               

В/негласен                                                        Г/нечакайки

2. Кой е правилно изписания синоним на подчертания израз?

             Обичам поезията на Дебелянов.

А/Дебеляновата поезия                                 Б/дебеляновата поезия

В/Дебеляновската поезия                              Г/дебеляновската поезия

3. На кой ред всички думи са правилни?

А/кафеви, показъл, проявление                    Б/къфеви, показъл, проявление

В/кафяви, показал, проявление                    Г/кафеви, показал, проявление

4.Коя дума е правилно написана?

А/недоразомение                                           Б/недуръзомение       

В/недуразомение                                           Г/недоразумение

5.Кое изречение е правилно?

А/Въпросът за правата на жените е върха на айсберга.

Б/ Въпроса за правата на жените е върхът на айсберга.

В/ Въпросът за правата на жените е върхът на айсберга.

Г/ Въпроса за правата на жените е върха на айсберга.

6.Открийте изречението равнозначно на даденото!

Министърът на финансите се срещна със своя заместник.

А/ Министърът на финансите се срещна с неговия заместник.

Б/ Министърът на финансите се срещна със заместника си.

В/ Министърът на финансите се срещна със заместника му.

Г/Заместника на министъра на финансите се срещна с него.

7.Къде има граматическа грешка

А/Всеки ден в болницата постъпват по 7-8 войника.

Б/Всеки ден в болницата вадят по 7-8 кърлежа.

В/Всеки ден по 7-8 лекари се занимават с ухапани от кърлежи.

Г/Всеки ден се използват по 7-8 инструмента за вадене на кърлежи.

8.Попълнете с правилната форма!         

           Деца, ……………………………....шум!

А/недей да вдигате                                               Б/не вдигнете            

В/недейте да вдигате                                            Г/недейте вдигайте

9.Посочете правилното изречение!

А/Изпратили са го от племето, на когото е вожд.     

Б/ Изпратили са го от племето, комуто е вожд.

В/ Изпратили са го от племето, на което е вожд.     

 Г/ Изпратили са го от племето, на които е вожд.

10.Открийте изречението с правилно поставени запетаи!

А/Илия Хубенов, шеф на ловно-рибарското дружество в Стражица и главен сержант

   Любомир Дамянов, гръмнали 4-годишна сърна.

Б/Илия Хубенов, шеф на ловно-рибарското дружество в Стражица, и главен сержант

    Любомир Дамянов, гръмнали 4-годишна сърна.

В/Илия Хубенов, шеф на ловно-рибарското дружество в Стражица и главен сержант

    Любомир Дамянов гръмнали 4-годишна сърна.

Г/Илия Хубенов, шеф на ловно-рибарското дружество в Стражица, и главен сержант

    Любомир Дамянов гръмнали 4-годишна сърна.

11.Открийте изречението с правилно поставени запетаи!

А/Иначе не се знае, какво може да се случи.                  

Б/Ей дългокрачко къде блуждаеш?

В/Не се виждат нито полицаи, нито войници.

 Г/Цените на петрола винаги са се колебаели, понякога много сериозно, не мислиш ли?

12.Къде ГРЕШНО е употребен съюза на?

Влакът тръгва от втори коловоз на 15 часа и 32 минути.

Утре отивам на Варна.

Съгласявам се на твоето мнение.

А/в 1 изречение                                                       Б/във2 изречение            

В/ в 3 изречение                                                      Г/ във всички

13. Допълнете изречението!             

                     Тепърва ………………за изпита.

А/се бях подготвил                                                Б/се подготвих          

В/ще се подготвям                                                 Г/се подготвях

14.Кой израз НЕ може да замести подчертания?

Димчо Иванов напусна играта и беше заменен от Георги Донков.

А/заменяйки                                                           Б/когато бе заменен           

В/като бе заменен                                                  Г/заменен

15. Открийте НЕВЯРНОТО твърдение за подчертаните думи!

Резервата Гергана Стефанова се класира четвърта.

В резервата Сребърна гнездят много птици.

А/двете думи се пишат еднакво, но звучат различно

Б/в други свои граматически значения думите не се пишат еднакво

В/имат различен граматически род

Г/означават едно и също

16. Думата глобализация е сродна с:

А/глоба                                                                                         Б/глобус                                

В/балистична                                                                               Г/балет

17. Къде фразеологизмът  „хвърлям око“ е употребен в значение различно от останалите?

А/Преди да плати, бързо хвърли око на сметката.           

Б/Момичето хвърли око на един шал.

В/Майката хвърли око към заспалите деца.                     

Г/Хвърли око към спортната страница.

18. Къде сред дадените думи НЯМА антоними?

А/идвам, влизам, оставам, излизам                                

Б/насам, натам, нагоре, надолу

В/подобен, безподобен, работен, безработен                  

     Г/отвръщам, завръщам, спирам, започвам

19. Кое НЕ е в стихотворна реч:

А/поема                                                                   Б/повест                    

В/елегия                                                                  Г/балада

20. Кое е излишно?

А/метонимия                                                           Б/метафора                          

В/поанта                                                                   Г/хипербола

21. Епитет е:

А/противопоставяне                                                 Б/определение с художествена функция

В/преувеличение                                                       Г/съгласуваност

22. Встъпителната част на епически текст е:

А/стилистична фигура                                             Б/експозиция             

В/епилог                                                                    Г/кулминация

23. Какъв е подчертаният израз?

Знамената изтръпнаха  пронизани.

А/метонимия                                                            Б/олицетворение             

В/сравнение                                                              Г/антитеза

24. Очите ѝ били черни като тая черна нощ. Подчертаният израз е:

А/хипербола                                                             Б/метафора                          

В/сравнение                                                              Г/метонимия

25.Какъв е подчертания израз?          

             Порой сълзи се изляха от очите й.

А/олицетворение                                                             Б/хипербола             

В/сравнение                                                                     Г/антитеза

26.Коя от посочените творби е балада?

А) „Майце си”                                                                Б) „Хаджи Димитър”             

В) „Левски”                                                                    Г) „Градушка”

27.Кое от посочените твърдения е вярно?

А) Пенчо Славейков поставя началото на българския символизъм.

Б) Поемата на Вазов „Градушка” разкрива страданията на селяните, причинени от

     природните стихии.

В) Хаджи Смион е герой от повестта „Чичовци” и от романа „Под игото”.

Г) „Опълченците на Шипка“ е написано от Христо Ботев.

28.В кой от редовете посочените заглавия са на двете части от книгата „Бай Ганьо”?

А) „Бай Ганьо във Виена” и „Бай Ганьо тръгна по Европа”

Б) „Бай Ганьо прави избори” и „Бай Ганьо се върна от Европа”

В) „Бай Ганьо тръгна по Европа” и „Бай Ганьо пътува”

Г)„Бай Ганьо тръгна по Европа” и „Бай Ганьо се върна от Европа”

29.Кой от посочените герои НЕ е от повестта „Гераците”?

А) Павел                                                                    Б) Петър                   

В) Божан                                                                    Г) дядо Корчан

30.Кой от изброените епизоди е кулминация на разказа “Ветрената мелница”

     от Елин Пелин?

А) строежът на ветрената мелница                       Б) молебенът за дъжд

В) появата на бялото облаче                                  Г) танцът на Христина и Дъбака

31.В разказа “Андрешко” калта е метафора на:

А) безразличието на управниците към съдбата на бедните селяци

Б) алчността и бездушието на съдия-изпълнителя

В) мизерията и безизходицата на селските хора

Г) противопоставянето на хората, живеещи в града и в селото

32.Кой от изброените епизоди е кулминация на разказа “Косачи” от Елин Пелин?

А) нощният летен пейзаж                                     

Б) конфликтът между Лазо и Благолаж

В) Лазо напуска косачите                                     

Г) тревожните мисли на Лазо

33.Кои двама поети имат стихотворения, в чиито заглавия фигурира името на

      Васил Левски?

А/Далчев и Смирненски                                        

Б/Вапцаров и Яворов

В/Вазов и Ботев                                                      

Г/Дебелянов и Смирненски

34.Коя от изброените творби НЕ е поема?

А) „При Рилския манастир" на Иван Вазов        

Б) „Градушка" на Пейо Яворов

В) „Ралица" на Пенчо Славейков                        

Г) „Септември" на Гео Милев

35.Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

А) Повестта „Чичовци" и романът „Под игото" имат обши герои.

Б) „Епопея на забравените" е поетически цикъл, който припомня на следосвобожденските

     българи идеалите на възрожденската епоха.

В) Разказът, Дядо Йоцо гледа" изобразява събития и настроения от българския

     следосвобожденски живот.

Г) Одата „Българският език" е възхвала на славянската писменост.

36.Как се нарича стихотворението за възхвала?

А) сонет;                                                                    

Б) епопея;                   

В) поема;                                                                  

     Г) ода.

37.От кое произведение на Елин Пелин е героят Захаринчо?

А) "Ветрената мелница"

Б) "Косачи";      

В) "Гераците";                                                           

Г) "На оня свят".

38. Къде се развива действието  в разказа „Задушница“ от Елин Пелин?

А/ в селското гробище                            

Б/ в селската кръчма

В/ в къщата на Станчо                             

Г/ в дома на Стоилка

39. От кой разказ на Елин Пелин е героят дядо Матейко?

А) от "Андрешко";                                        

Б) от "Косачи";      

В) от "Гераците";                                          

Г) от "На оня свят".

40. Какво търсят героите на Елин Пелин от  разказа „Мечтатели“?

А/ бяла лястовица и разковниче;              

Б/ бяла кукувица и разковниче;

В/ бял гълъб и разковниче;                      

Г/ бяла мечка и разковниче.

 

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА:
 1.-Г; 2.-А; 3.-В; 4.-Г; 5.-В; 6.-Б; 7.-А; 8.-В; 9.-В; 10.-Г; 
11.-В; 12.-Г; 13.-В; 14.-А; 15.-Г; 16.-Б; 17.-Б; 18.-В; 19.-Б; 20.-В; 
21.-Б; 22.-Б; 23.-Б; 24.-В; 25.-Б; 26.-Б; 27.-В; 28.-Г; 29.-Г;30.-Г; 
31.-В; 32.-Г; 33.-В; 34.-А; 35.-Г; 36.-Г; 37.-В; 38.-А; 39.-Г; 40.-Б.

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave