Да се състави блоков алгоритъм и С-програма за пресмятане на квадратно уравнение от 
вида:  ах2+ bx + c = 0
където a,b,c са коефициенти които се въвеждат. Да се анализират всички възможни 
стойности на коефициентите – нулеви стойности – отрицателна дискриминанта.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave