ТЕСТ -  ЛИТЕРАТУРА – 9 клас - Вариант 1

Реализъм и Модернизъм


1. Реализмът се появява през:
      А) средата на деветнадесети век;
      Б) началото на деветнадесети век;
      В) края на деветнадесети век.
2. Модернизмът се развива в/във:
      А) Франция и Германия;
      Б) Англия и Германия;
      В) почти всички европейски страни.
3. Реализмът като метод се утвърждава от:
      А) творбите и теоретичните статии на мадам дьо Стал, Виктор Юго, Е.Т.А. Хофман;
      Б) творбите и теоретичните статии на Оноре дьо Балзак, Стендал, Гюстав Флобер;
      В) творбите и теоретичните статии на Виктор Юго, Джонатан Суифт, Жан-Жак Русо.
4. Името на Модернизма идва от:
      А) латинското име за нещо съвременно, неотдавнашно;
      Б) от това, че изразява основно идеите на модерността;
      В) от понятието за мода.
5. Приносът на Реализма в развитието на литературата се състои в това, че:
      А) светът трябва да се анализира, за да се видят движещите сили на човешките общества;
      Б) светът се изобразява такъв, какъвто го виждаме;
      В) изображението трябва да показва света като борба на нравствени принципи.
6. Принципът „музиката преди всичко“ принадлежи на:
      А) реализма;
      Б) модернизма;
      В) Романтизма.
7. Идентификацията на читателя с героя в реалистичната литература се извършва по принципа на:
      А) катарзиса;
      Б) самопроверката при описаните обстоятелства;
      В) подражанието.
8. Обединяващата идея на всички модернистични школи е:
      А) следването на традицията;
      Б) противопоставянето на традицията;
      В) изобразяването на живота във формите на самия живот.
9. Основният проблем на реалистичното изображение е:
      А) проблемът за типичното;
      Б) проблемът за индивидуалното;
      В) проблемът за образците.
10. Типични жанрове на модернистичната литература са:
      А) идилия, сатира, поучителен диалог;
      Б) лирическа миниатюра, сонет, елегия;
      В) социален роман, повест, разказ.
11. При изграждане на разказа писателят реалист използва:
      А) сюжети, които му позволяват да проникне в движещите сили на обществените отношения;
      Б) сюжети, които му позволяват да покаже разума като основа на човешкия живот;
      В) сюжети, които показват величието на човешкия дух, освободил се от принудите на обществото.

12. Основната социална роля на писателя модернист е:
      А) гений, създател на нови художествени светове;
      Б) борец за социална справедливост;
      В) аутсайдер и бохем.
13. Разказвачът в „Мадам Бовари“:
      А) се намесва с коментари, изводи и съждения;
      Б) се скрива напълно зад изобразената действителност;
      В) се проявява като непосредствен свидетел на действието.
14. В основата на внушението, реализирано от „Сплин“, е положено чувството за:
      А) радостта от природния живот;
      Б) ужаса от задушаване в затворени пространства;
      В) тъгата от загубена любов.
15. Коя е най-страшната последица от властта на парите, изобразена в „Дядо Горио“?
      А) парите са причина за извършване на престъпления;
      Б) парите създават социално неравенство;
      В) парите унищожават истинските човешки стойности.
16. Основната тема на „Есенна песен“ е:
      А) меланхолията на разочарования чувствителен човек;
      Б) пагубното влияние на фалшивите представи за живота;
      В) стремежът към социален успех.
17. Как „Мадам Бовари“ иска да въздейства на своя читател?
      А) да го накара да подражава на героинята;
      Б) да го поучава, забавлявайки го;
      В) да го накара сам да се ориентира и да отсъди в сложните нравствени конфликти.
18. Основният принцип на символистичната поезия е:
      А) възпяване на свободолюбивия човешки дух;
      Б) разкриването на движещите сили в обществото;
      В) отказ да се описва външният свят и съсредоточаване върху вътрешния свят на човека.
19. Какво ни показва романът „Дядо Горио“?
      А) живота на стремящи се към обществен успех хора от всички слоеве;
      Б) сблъсъците между представителите на господстващите и потиснатите класи;
      В) любовната история на главния герой.
20. Кой е основният конфликт в „Есенна песен“?
      А) противоборството между деспотизма и желанието на човека да бъде свободен;
      Б) несъвпадението между желанието на човека да има свое място в света и реалността, 
           която го люшка насам-натам;
      В) противоречието между интересите на различните обществени класи.

 

 

ОТГОВОРИ:
1-А; 2-В; 3-Б; 4-А; 5-А; 6-Б; 7-Б; 8-Б; 9-А; 10-Б; 
11-А; 12-В; 13-Б; 14-Б; 15-В; 16-А; 17-В; 18-В; 19-А; 20-Б

@bgmateriali.com

Изтеглиsave