Смисловото търсене на аналог между реалност и фантастика на пръв поглед из­глежда нелогично, но взаимоотношение­то между тях в днешно време не прави особено впечатление, макар през 20-те го­дини на отминалия XX век да се е възпри­емало като абсурдно. Явлението се забе­лязва не само в чуждите литератури, но и в българската литература - и особено в ранното творчество на Светослав Минков. Точно тогава се активизират антитрадиционните естетически насоки в произведе­нията на писателите модернисти. Като един от учредителите и от най-активните представители на литературния кръг „Стрелец", Светослав Минков с успех обо­гатява традиционния дотогава сатиричен маниер със здравата сплав между види­мото и невидимото, между смеха и гро­теската, остроумието и фарса, ужаса на иреалното и отрицанието на аморалното, изказвайки нелицеприятни истини за би­та и морала на съвременниците си.

Светослав Минков публикува най-напред в списание „Хиперион" - отначало с по-плахи опити, но много бързо набира скорост, имайки пред себе си примера на европейските писатели модернисти -Хофман, Еверс, Майринг. Нещо повече, усърдно превежда техни творби, които представляват сплав от фантастика, ужа­си и реалии. Той нарушава каноните на традиционализма и смело експерименти­ра в сборниците си „Синята хризантема" (1922), „Часовник" (1924), „Огнената птица" (1927)... Постигнал благодарение на таланта си свой личен почерк и насър­чен от успеха, Светослав Минков все по­вече се усъвършенства в сферата на ире­алното - например в сборниците „Игра на сенките", „Къщата при последния фе­нер" (1928-1931 г.), и непрекъснато засилва модернисгичното звучене на разказите си в духа на модния по това време диаболизъм*. Характерни за него си остават скептичните настроения, както и идеята за господстващата сила на смъртта - мо­же би най-красноречиво застъпена в раз­казите от сборника „Синята хризантема". По-късно, с мъдрост и ужас той продъл­жава да се вглежда в живота, в преживя­ванията на човека, без обаче да изоставя фантастичните мотиви. Те трайно остават в творчеството му вече като начин за фи­лософско обобщение на духовната нище­та или на екзистенциалното страдание на персонажите му. Те са и обикновени хора, но и представители на хайлайфа, чиито фалшиви достойнства писателят осми­ва с остър сарказъм. Той прибягва до него най-вече, когато специално за случая от­рича заблужденията на мистичната** фи­лософия чрез „изобретени" от него худо­жествени средства - например в разкази­те „Черната кокошка", „Гост", „Къщата при последния фенер", „Ужасът", „Не­чиста сила", „Стъклената гора", „Повелителят на бълхите"...

Със засилена критична насоченост се от­личават произведенията от втория пери­од в творческия път на Светослав Минков. Те се характеризират с прилив на психо­логизъм, със сатирични обобщения, в ко­ито се стига до общочовешки изводи и тенденции, а образите са обрисувани с подчертана гротескност („Сламеният чо­век", „Автомати", „Маймунска младост", „Водородният господин и Кислородно­то момиче"). Сред тях, с особено звучене и непреходност на оценките, се отличава разказът „Дамата с рентгеновите очи". Без съмне­ние, тук осезателно се чувства „присъст­вието" на автора-разказвач, налага се неговата представа за естетичното, вплетена интелигентно в текста при отразяването на околния свят и на противоречията в него. Явно или подтекстово, те рефлектират в неговата философия, която има предвид не само националните особености, но и човечеството въобще. В никакъв случай обаче тези особености не разбиват цялостта на творбата като модерно произведе­ние. Присъствието на автора се усеща и в ироничния тон, в оригинално демонстри­раната деформация на образа, избран от него. Такъв е образът на „дамата", Мими Тромпеева, подтиквана да се намеси в движението на сюжета със „собствени" оценки по адрес на обкръжението й от други второстепенни фигури. По този на­чин се „развързват" възможностите за из­ползване на диалога, на вътрешния моно­лог, на средствата на хумора и сатирата, превърнати във високо изкуство.

Светослав Минков разчита твърде мно­го на ролята на условността, на абсурдно­то, неочакваното и не на последно място - на силата на словото. Това му дава въз­можност да обедини реалното и нереал­ното, да съчетае образите и случките от живота с неограничените реквизити, взаимствани от фантастичното. Цялото това умение изглежда като забавна художест­вена игра, но на практика писателят раз­рушава крехката мистификация за избраност на част от обществото. Всъщност, то­зи псевдоелит е рожба на пресметливост­та и омразата, на дребните егоистични сметки и отчуждаващата духовност, на не­почтени афери и грубо рекетиране. Разка­зът „Дамата с рентгеновите очи" не е забавно четиво - той е безкомпромисна присъда над опорочените междуличнос­тни отношения. Светослав Минков дава възможност на умния читател да навлезе в природата на хората, самообявили се за „елит", да разбере тяхното отношение към философията на „щастието", да се сблъс­ка с горчивите истини за техните „празни­ци" на суетата, за царството на пустословието и лицемерните комплименти, раз­меняни в салоните по време на соарета и матинета. Бледите им диалози са възмож­ност за психологическо изследване на тях­ното опорочено съзнание за благороден произход и аристократизъм като новоиз­люпен хайлайф. Ироничното отношение на автора се разкрива дори в личните имена - неслучайно дамата е наречена Мими Тромпеева. Фигурата й е представена със средствата на гротеската. Същото се отнася и за умственото равнище на героинята, особено когато се проследи мисле­ната й преценка за другите персонажи от семейството и от „приятелския" й кръг от средите на „бомонда"***. Времето в този затворен кръг е спряло - няма никакво раз­витие и движение. В душното пространс­тво, обитавано от Мими Тромпеева и приятелите й, читателят може многократно да „чуе" ограничената им представа за жи­вота, да долови неблагородните помисли и намерения.

На фона на фалшивите лас­кави думи живо е само усещането на чи­тателя за недостиг на светлина и чист въз­дух. Липсват ценности, а нравствените ка­тегории на тези хора са преобърнати. Уго­варят се бракове по сметка, защото спо­ред тях всичко се купува, всичко е сделка, от която се търси изгода. А истинските чув­ства нямат цена, те не могат да се прода­ват и купуват, но никой не се замисля за това!  Централна роля в разказа „Дамата с рентгеновите очи" е отредена на Мими Тромпеева - една типична представител­ка на хайлайфа. Чрез нея авторът ни въ­вежда в света на „отбраните". Повествованието започва интригуващо с описа­нието на чакалня в „прочутия институт за разхубавяване „ Козметикум Амулет" -салон за дамска хирургия". Дамите са „еле­гантно облечени, грижливо гримирани, но толкова грозни, че трудно би могло да се определи коя от тях заслужава титлата „царица на грозотата". Измежду петте грозници разказвачът „избира" своята главна героиня. По този начин той под­готвя не само развитието на действието, но и възможността с „галопно равнодушие" да навлезе в темата на разговорите им и да обогати с нови щрихи галерията от портрети. Вълненията се въртят около последните клюки за събития, засегнали цвета на френските или индийските дво­рове на „върха". И всичко това озвучено със сладникави възклицания. Не по-ма­лък е интересът им към последните но­вости в модните списания. Според тях вълшебникът на женската красота, скъпоплатеният Чезарио Галфоне е гениален в умението си да постига невъзможното - да превръща изродените лица и тела на госпожиците в ангелски красиви. Авторът успешно използва топоси, имена с явно подтекстово съдържание, жестове, мими­ки, детайли в присъщия си стил, придавайки енергична насмешливост на каза­ното, и така достига до кулминацията на изобличението, без да прибързва, но яв­но настъпателно.

Самият Чезаре Галфоне никак не е „хап­льо", а е изтънчен мошеник, който прави разни „еликсири" с голям запас от фокусничество, помагащ му да забърква смеси за красота, срещу които получава претлъсти хонорари. Носи се слух, че можел даже да забърка и серум от патешки мозък за опресняване на умствените способности на ония жени, които се занимават единст­вено с приеми на чай, коктейли, благотво­рителни пазари и „изобщо с всякакъв вид благотворителна дейност". Същият този Галфоне е усвоил начин да създаде замай­ваща логика за укротяване на ревниви съп­рузи и да се поставя в услуга на женската част от хайлайфното общество. Четивото увлича с вложената в текста интрига и на пръв поглед изглежда забавно и не особе­но конфликтно. Докато кръгът най-накрая не се затваря около Мими Тромпеева - кошмарно грозна, непривлекателна за парфюмираните мъже от нейното обкръжение - все кандидати за женитба, но и любите­ли на поносима женска хубост плюс богат­ството на „таткото".

От тази завръзка започват личните кон­фликти за героинята - Мими е богата наследница, но с толкова непривлекателен вид, че не дава възможности за никакви компромиси. Проклинайки жестоката иг­ра на природата, тя започва да търси на­чин как да замаскира отблъскващата си грозота. И се оказва в салона на маестро Галфоне. Разказвачът не скрива мислите и намеренията й да си намери по-скоро съпруг - богат наследник, разбира се. Въ­веждайки ни в „светая светих" на магьос­ника-козметик, той подробно описва неговите опити и козметични средства, дава живот на предмети с двойствен смисъл, нещо, което е типично за творците от кръ­га „Стрелец": Чавдар Мутафов, Атанас Далчев и др. Желанието на героинята ид­ва като вик за промяна, спасение и въз­можност да намери желания жених -единствена и съкровена мечта за осигуря­ване на сладък живот, без задължения и труд. Светослав Минков „използва" превръщането на г-ца Тромпеева в светска красавица, за да й даде шанс да притежава „рентгенови" очи. Той разгръща страни­ците на нейния „дневник" с впечатленията й от така наречения елит и открива смай­ващи истини за този самоизмислен свят. Ден след ден тя забелязва, че се движи сякаш в живо гробище, че жените и мъжете около нея нямат мозък, но това съвсем не им пречи. Лично тя предпочита съпруг без мозък, но богат, отколкото мъж, „чий­то череп е пълен с мозък, но се крепи върху хилаво тяло"- следа от бедност и изнурителен труд. Тя си избира Жан, защото е богат и единствен наследник на вуйчо си - мултимилионер, натрупал огромни бо­гатства през войната. В допълнение обобщава: „Главите на всички бяха празни...", „Може би хората от висшето общество разсъждават и мислят с някои други части на тялото си..." На фона на лицемерни целувки, безсрамни лъжи и щамповани комплименти, тя споделя в дневника си интимни тайни за Жан - този „така инте­лигентен", „така възпитан" с „изискани" маниери познавач на различните парфю­ми и на начина за чистене на зъбите с клеч­ка при официални динета. Скоро тя вече е на върха на щастието - Жан й се обяснява в любов и й предлага брак, който прилича повече на добре пресметната сделка за зестра един милион лева в аванс и два милиона след сватбата. Освен това задължителният „Уоуаgе dе  nосе" да премине през Ница, а оттам - за хермелиново палто и бален тоалет - в Париж.

Светослав Минков разкрива колко лесно и безгрижно се получават и пилеят ог­ромни богатства, придобити без усилия и честен труд. Докато мнозина умни и тру­долюбиви хора живеят и умират в мизе­рия, непостигнали мечтите си за успех и реализация в живота. Единствената положителна нотка в раз­каза „Дамата с рентгеновите очи" е гор­чивият присмех на писателя-сатирик. Той провокира мислещия читател, залагайки на неговия разум и чувство за справедли­вост. Светослав Минков застава на стра­ната на онеправданите, отрича пустословието и моралната деградация на набеде­ния „бомонд" и апелира за достойно пове­дение и висока духовност, необходими за прогреса на всяко общество.

* диаболизъм - от гр. диаболос - дявол. Пред­ставяне в изкуството дяволската враждеб­ност у човека; литературно течение, възник­нало през 20-30 г. на XX век, за което са харак­терни страхът и ужасът от действител­ността, блуждаенето в света на мистиката и намесата в човешкия живот на свръхестес­твени, зли „дяволски" сили.

** мистика - от гр. мистикос, в лат. мистикус - в тайнственото, загадъчното.

***бомонд - от фр. - висше общество.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave