Ренесанс - тестови задачи

1. В различните страни Ренесансът протича по едно и също време. 1т.
А/ Вярно
Б/ Грешно 
2. Кое от твърденията НЕ е вярно за Ренесанса? - 1т.
А/ Развива се само в Италия
Б/ Заражда се през втората половина XIV век.
В/ Обхваща период от около три века.
Г/ От френски означава Възраждане.
3. Периодът на Ренесанса представлява връщане към Средновековието. - 1т.
А/ Вярно
Б/ Грешно 
4. Върху какво се поставя акцентът в творбите на Ренесанса? - 1т.
А/ Нещастието на грешните хора.
Б/ Плътта и нуждите на човешкото тяло.
В/ Жената, която е символ на греха.
Г/  Човекът, който оглупява от любов.
5. Посочи две промени, които настъпват в Европа с развитието на Ренесанса. ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА - 2т.
А/ Започват великите географски открития.
Б/ Развива се машиностроенето.
В/ Развива се търговията.
Г/ Започва мащабно строителство.
6. Посочи две общи черти между  Античността и Ренесанса. ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА - 2т.
А/ Бог е върховен ръководител на всичко в света.
Б/ Налага се мнението, че удоволствията са грешни и забранени.
В/ Човекът е видян като вътрешно красив и добър.
Г/ Развива се интересът към света и отделния човек.
7. Посочи твърдението, което НЕ характеризира Ренесанса. - 1 т.
А/ През Ренесанса замъците са заменени с дворци.
Б/ През Ренесанса се развиват хуманитарните науки.
В/ През Ренесанса се развиват логиката и метафизиката.
Г/ През Ренесанса се обръща внимание на любовните желания.
8. Какво представлява антропоцентризмът? - 1 т.
А/ Науката и научните постижения започват да управляват света и живота на хората.
Б/ Човекът застава в центъра на света и става важен.  
В/ Църквата диктува живота на хората.
Г/ Бог единствен ръководи света и живота на хората.
9. Използвай част от дадените думи и словосъчетания, за да попълниш празните места в текста. /умен, физически съвършен, плътно, наравно, греха, мрака, нещастието, плът, любов/ - 4 т.
По време на Ренесанса е много важно човекът да бъде   ……… . През този период жената е поставена  ………… с мъжа и е оценена нейната красота. До този момент се смята, че тя е по-низшо същество и се свързва с  …...........  заради своята  .....…….  .
10. Свържи посочения жанр с етапа, в който доминира. - 4 т.
А/ Сонет - 
Б/ Новела - 
В/ Драма - 
Г/ Поема - 
1. Ранен Ренесанс
2. Висок Ренесанс
3. Късен Ренесанс
11. Използвай част от дадените думи и словосъчетания, за да попълниш празните места в текста. /логика, физика, математика, реторика/ - 2 т.
 За разлика от Средновековието, когато се изучават предмети като  ……  и метафизика, през Ренесанса акцентът е поставен върху  ……………  .
12. Довърши изречението с някое от следните словосъчетания: /хармонична човешка личност, господар на всички твари, създател на закони/ - 2 т.
Хуманизмът съчетава в себе си представата за човека като  …………………………
13. Попълни липсващите думи. - 2 т.
Твърди се, че Ренесансът е внук, който много обича дядо си в лицето на  ……………..  и ненавижда баща си в лицето на ………………..  .
14. Свържи авторите с произведение или жанр. - 4 т.
А/ Джовани Бокачо - 
Б/ Данте Алигери - 
В/ Мигел де Сервантес - 
Г/ Франсоа Вийон – 
1. Поезия
2. "Божествена комедия"
3. "Декамерон"
4. "Дон Кихот"   
15. Отделянето на светското от религиозното изкуство се нарича…………………... - 2 т.

 

 

Отговори: 1-Б; 2-А; 3-Б; 4-Б; 5-А,В; 6-В,Г; 7-В; 8-Б; 
9-физически съвършен, наравно, греха, плът; 
10:-А-1;Б-2;В-3;Г-1; 11-логика, реторика; 
12-хармонична човешка личност; 13-Античността, Средновековието; 
14:-А-3;Б-2;В-4;Г-1; 15-секуларизация

Критерии за оценка: 30 т.

1-1т.      9-4т.
2-1т.    10-4т.
3-1т.    11-2т.
4-1т.    12-2т.
5-2т.    13-2т.
6-2т.    14-4т.
7-1т.    15-2т.
8-1т.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave