РЕЧЕВ ЕТИКЕТ В ЕЛЕКТРОННОТО ОБЩУВАНЕ 
                       /тестови задачи/

1. Посочеше НЕВЯРНОТО твърдение. При електронно общуване:
      A) Можем да установим зрителен контакт със събеседника.
      Б) Служим си с мобилно устройство.
      B) Не можем да преустановим контакта по наше желание.
      Г) Можем да общуваме с повече от един събеседник.
2. При официално общуване чрез телефонен разговор НЕ сме длъжни:
      A) Да спазваме книжовния изговор.
      Б) Да проявяване учтиво речево поведение.
      B) Да се извиним за лошата връзка.
      Г) Да си служим с етикетни формули.
3. При чат с приятели в социална мрежа НЕ е прието:
      A) Да използваме съкращения.
      Б) Да използваме етикетни формули.
      B) Да пишем само с главни букви.
      Г) Да си служим с емотикони.

Прочетете текста и решете задачи 4 -8.
Zdravej Petya, chestit rozhden den! Mnogo zdrave i chtastie ti pozhelavam! Da si iskarate hubavo nа kupona.

4. Текстът е предназначен за:
      A) официално писмено общуване 
      Б) неофициално писмено общуване
      B) официално устно общуване 
      Г) неофициално устно общуване
5. Според текста НЕ е вярно, че:
      A) Петя е получател на съобщението.
      Б) Мими и Петя са приятелки.
      B) Петя е автор на съобщението.
      Г) Петя има рожден ден.
6. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Текстът може да бъде определен като:
      A) публикация в профил
      Б) електронно писмо (имейл)
      B) пощенска картичка 
      Г) SMS
7. Какви слабости НЕ са допуснати в текста?
      A) правописна грешка
      Б) пунктуационна грешка
      B) изписване на текста само с латински букви
      Г) граматична грешка
8. В кой ред отговорът на съобщението е проява на неучтиво речево поведение?
      A) Мими, объркала си се, нямам рожден ден днес...
      Б) Коя си пък ти? Не те познавам 
      B) Благодаря, Мими! Ще те чакам довечера на партито!
      Г) Мерси, но ще ми припомниш ли откъде се познаваме?
Прочетете текста и решете задачи 9 -10.
Основната характеристика на онлайн комуникацията е, че все повече измества стандартните контакти между хората. Липсата на физическа близост е първата и основна разлика между общуването на живо и това в Интернет. Всеки може да установи контакт с всеки, независимо къде се намира в момента, дори и участниците в това общуване да са на хиляди километри един от друг. По този повод някои учени говорят дори за „края на докосването“, което по естествен път започва да поражда страх от физическото присъствие на другия и отхвърляне на физическите контакти впоследствие.                                                                                                                                                       Из Интернет
9. Основната теза на автора на текста е:
      A) Устната комуникация между хората почти изцяло е изместила писменото общуване в Интернет.
      Б) Онлайн общуването в Интернет обикновено провокира необходимостта от физическа близост.
      B) Контактът между участниците в Интернет се счита от учените за пречка в онлайн общуването.
      Г) Съвременната Интернет комуникация застрашава традиционното общуване лице в лице.
10.  Изразът „края на докосването“ е поставен в кавички, защото:
      А) представлява вътрешна реч 
      Б) е употребен в преносно значение 
      В) няма пряка връзка с текста 
      Г) е цитат от художествена творба

 

 

Отговори:
1-В; 2-В; 3-В; 4-Б; 5-В; 6-В; 7-Г; 8-Б; 9-Г; 10-Б; 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave