Светослав Минков пише разказа си „Да­мата с рентгеновите очи", когато вече се е изявил в българската литература като ориги­нален писател-сатирик. Помага му способността както да наблюдава живота, така и да откроява негативните тенденции в развитие­то на обществото. Не му липсва и смелост да лансира своите художествени концепции по проблемите, които са го разтревожили.

Сатиричното в творбата е обогатено чрез присъщите на памфлета, гротеската и пародията художествени средства и чрез свое­образието на стила, който се движи между реалистично-правдоподобното и метафорично-условното, въображаемото. Разказът за Мими Тромпеева и за скучаещото празноглаво хайлайфно общество е класически пример за сатира, в която комичното и са­тиричното не се реализират чрез някакви стълкновения между героите, а са в ситуа­циите и в преценките на главната героиня за хората от нейния социален кръг. Тя - дъще­ря на богат индустриалец, е типичен представител на своята обществена прослойка, при това - от второ или трето поколение, чиято главна задача не е вече печеленето, а харченето на натрупаните пари.

Жанровото и стиловото многообразие на разказа се превръща в сигурен съюзник на писателя при реализацията на разнопосоч­ните му сатирични прицели. Героинята е красноречиво свидетелство за нагласата на онази част от обществото, която се оставя да бъде манипулирана от рекламата за съм­нителни научни открития. Мечтата на Ми­ми Тромпеева е да намери своя принц - да се омъжи, но по възможност също за богат индустриалец.

В един такъв самовлюбен свят обаче, ка­къвто е този, който заобикаля героинята, на нея не й остава нищо друго, освен да уед­накви мечтите си с тези, които вълнуват ней­ната среда. Тя живее с измамния си блян да стане красавица, да излекува кривогледството си, за да продължи живота си в среди­те на хайлайфа, сред охолство, пари, бездуховност и лицемерие. Героинята на Светос­лав Минков става жертва на собствената си ограничена представа за нещата и за вре­мето, в което живее. Затова вижда само то­ва, което иска да види. По пътя към осъщес­твяването на тази мечта й предстои да пре­одолее много препятствия и да изтърпи мно­го изпитания. Мими Тромпеева се подлага на операция и много скоро възхищава с промяната си околните които я гледат смаяни. Нейните необикновени рентгенови очи са не само красиви, но имат и „достойнство­то" да проникват навсякъде и да виждат невидимото. Чрез вмъкването в тъканта на разказа на едно фантастично достижение, авторът реализира своята идея и пародира по необикновен начин душевната деграда­ция и празнота на всички персонажи.

Едва ли е случайно, че героинята с „рентге­новите очи"' няма очи за природата, дори когато е извън града. Отсъствието на елемента­рен усет у нея за красивото в природата внушава идеята на автора, че и тя, и обществото, което представя, еднакво боледуват от загуба на естетически и духовни ценности. Бла­годарение на стила на писателя - „пародиране на определен вид стилистика" - се трупат будещите смях и съжаление аргументи сре­щу неоправдано високото самочувствие на самопревъзнасящия се хайлайф. В средите на богатите няма място за значими и стой­ностни неща. Външната красота и повърх­ностните разговори, касаещи единствено ма­териалните интереси, точно и изчерпателно характеризират техния живот. Героите на раз­каза от средите на т. нар. хайлайф са предс­тавени изцяло в отрицателна светлина. Не умът или духовните качества имат значение за тях, а само външният блясък, физическата красота и богатството.

За героинята, както и за останалите, любовта, духовната връзка и значимите цели не съществуват.

Мими Тромпеева, придобила вече изклю­чителната способност „да вижда през хората", прави невероятното откритие, че ней­ните най-близки приятели и приятелки са лишени изобщо от мозък. Това обаче не й пра­ви особено впечатление, тъй като тя самата е безмозъчно същество, което не може да ос­мисли видяното. За нея липсата на мозък е даже предимство, защото е съществен еле­мент от красотата на елита и е присъщ само на неговите представители. Използваната гротеска е начин за разкриване на липсата на чувствителност, на интелигентност и стремеж към усъвършенстване сред представителите на хайлайфа. Самата героиня по нищо не се различава от тях и въобще не се стреми към задълбочени знания или към духовност. Един­ственото, което я е обсебило, е желанието й за брак. И то, както всичко друго, е подчине­но на материалните интереси. Нейният изб­раник с романтично-сантименталното име Жан е богат наследник. Мими се запознава с него на обществено място, сред „бомонда". Жан е богат и мил, единствен наследник на вуйчо си, по богатство е сякаш истински принц, но по интелект и обноски е една огра­ничена, бездуховна и жалка личност. Женит­бата не променя социалния й статус, но й носи повече възможности за охолен живот.

Щастието на Мими Тромпеева и предс­тавата й за красивото и стойностното в живота са свързани - както може и да очаква - с парите, показността и бездуховния живот на хайлайфа. Мечтаният от нея свят е фалшивият свят на претенциозността и глупостта. Така например, най-голямата ра­дост на героинята и белег на постигнато щастие е пътуването до Париж за покупка­та на хермелиново палто и бален тоалет. Авторът не просто се присмива на дребна­востта и глупостта на своята героиня, но и язвително разобличавайки псевдоценностите, които имат значение за хората като нея, ги подлага на присмех.

Прекалено консуматорското отношение към живота се оказва обаче специфична черта не само на някогашния хайлайф. То­ва е един заслужаващ внимание обект за сатирично изображение, който продължа­ва да съществува и в наши дни. Като всеки голям автор, Светослав Минков е напра­вил и обобщения, които в една или друга степен не се отнасят само до разказ с такъв конкретен обществен адресат, какъвто е „Дамата с рентгеновите очи". Безспорно те се отнасят към един социален и ограни­чен във времето начин на живот, но засягат и един общочовешки проблем, който на по-широка основа, продължава да бъде ак­туален. Парите и вещите запълват и днес живота на част от обществото и заместват истински стойностните неща - човешките взаимоотношения, разбирателството, лю­бовта, приятелството... Материалното все по-упорито и трайно измества духовното в човешкия живот, а човек, устремен към измамните идеали, губи от своята нравст­веност, и това е печалният извод, скрит зад редовете на разказаната история.

Разказът „Дамата с рентгеновите очи" е сериозно доказателство, че Светослав Минков е „сатирик с универсален поглед", който без да се откъсва от националното и от своето съвремие, се оказва трайно ори­ентиран към проблемите на човека. Целта му не е само да го пречисти духовно, но и да му помогне да открие своя нравствен, обществен и социален морал.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave