В историческата си тетралогия: „Железният светилник”, „Преспанските камбани”, „Илинден” и „Гласовете ви чувам”, Димитър Талев по най-добрия начин реализира възможностите на епическия жанр и историческото си познание за живота на българите от Македония в периода между Ранното възраждане и Балканската война. Македония е главен обект на изображение и в по-ранното творчество на писателя: в трилогията „Усилни години”, в публицистиката му, в единствената му пиеса, в разказите му. Но най-цялостно и въздействащо е нейното художествено присъствие. В тетралогията, където животът на героите е сътворен с дълбоко интимното участие на автора.
Димитър Талев не е идеалист-моралист, не проповядва доброто като своя велик учител Лев Толстой. По-близък е до света на Достоевски и на неговите сложни и изключителни персонажи. Талевите герои: Катерина, Султана, Рафе Клинче, Райко Вардарски се различават в зависимост от сложността на душевното си устройство, от способността си да се бунтуват срещу самите себе си и да изстрадват собствените си грехове. Писателят не ги дефинира, а ги оставя сами да действат и да съзерцават; да разсъждават, да се саморазкриват и самоопознават. Той не информира, не съобщава никога нищо случайно и мимоходом, а всеки факт представя в неговата непосредствена и очевидна художествена реалност.
Възкресявайки историческото битие на българите от Македония, и в четирите части на своята епическа творба Димитър Талев надраства Вазовата традиция, като създава сложни и драматично развиващи се характери с противоречиви черти, с добродетели и страсти, с неразрешими нравствени дилеми. За разлика от Вазов, Димитър Талев, като романист от втората половина на XX век, превръща психиката на своите герои в средоточие на историческите конфликти и на собствените сърдечни терзания.
Конкретно-историческата атмосфера и националната съдба в Талевия епос живеят своя неповторим и пълнокръвен художествен живот като двигатели на епическите събития, но в личното си битие сами решават съдбоносни проблеми и интимни морални конфликти със самите себе си. Талевите герои не потъват в историческите реалии, никога не се обезличават - нито в хода на черковната борба, нито в националноосвободителното движение, нито по време на Илинденското въстание. И колкото по-ограничено е художественото пространство на общонационалната сюжетна интрига, толкова по-дълбоко навлиза авторът в психиката на героите, осветени от отблясъците на духовния светилник.
Промените в морала, в душевността, в бита на хората от Ранното българско възраждане, в романа „Железният светилник” се съсредоточават в рамките на дома на Султана и Стоян Глаушеви. Тук младите: Катерина и Лазар Глаушеви, първи преживяват духовното си пробуждане и прераждане. Големият успех на писателя се дължи на драматично пресъздадените разкрепостени герои и на процеса на тяхното разкрепостяване в борбата за просвета и култура, за църковна и духовна независимост. Според Димитър Талев, само духовно богат народ може да осъзнае истинския смисъл на свободата (и на политическата, и на икономическата). Затова в „Железният светилник” (много преди Илинденското въстание) се води дълга и упорита борба за черковна независимост и духовно просветление. Само просветени умове могат да извършат подвизи в името на родината си.
Героите на Димитър Талев от „Железният светилник” са рожби на някогашното патриархално съществувание. Те свято пазят християнската си нравственост, семейния си морал и трудовите си добродетели. Когато организират черковната борба, те се опълчват не само срещу гръцките духовници, но и срещу консервативните обществени нрави в името на най-висшето човешко благо: свободата. Светлината, която избликва от душите им и постепенно залива и прочиства културния и обществения живот, е светлината на познанието и просвещението. Светилникът е запален най-напред в Глаушевия дом, а след това - в училището, в църквата, на градския площад... Осъзнали своя най-висш идеал на стремящи се към свободата личности, Катерина, Лазар, Рафе Клинче засилват в себе си традиционните български добродетели.
Светът на героите в романа съвсем не е някакъв измислен, утопичен свят на писателя, а художествена реалност, изградена върху историческа достоверност. Романистът поставя един основен въпрос: как успяват героите да постигнат съгласие със себе си в жестоките условия на двойното робство. Как започва националното им осъзнаване във всекидневното им страдание? Какво събужда съзнанието им за национална общност? Как се засилват духовните им стремления?
Заедно с изграждането на новата преспанска църква започва пробуждането на преспанци. Духовни водачи като Лазар Глаушев и Климент Бенков посяват в душите на преспанци нетърпимост към робството. Потисканите в продължение на векове герои на Димитър Талев започват постепенно да възвръщат своите християнски добродетели в процеса на самоосъзнаването си като народ с древна култура и славна история. В организирането на черковната и просветителската си дейност те израстват духовно като личности. Разбунтуваната мисъл на народните водачи - представители на интелигенцията, засилва напрежението у свободолюбивите членове на обществото.
Първият акт на протест у младия Лазар Глаушев е породен от словото на неизвестния рилски монах, което посява в сърцето на бъдещия революционер семето на бунта срещу фанариотите. След посещението на бунтовника-монах семейството на Стоян Глаушев заживява нов живот извън затвореното пространство на дома. Събуждат се духовните съпротивителни сили на обществото в Преспа. Чрез националното си пробуждане личността възвръща и личното си самочувствие и достойнство.
Възрожденският българин в тетралогията на писателя заживява в съгласие със себе си, преди да поеме отговорностите си пред обществото. Колкото се задълбочава протестът на героите срещу робството, толкова повече се засилва мъдрата им борба със самите себе си. Без първоначалното си духовно пробуждане героите в „Железният светилник” не могат да започнат участието си в борбите на колектива.
Преди да открие Бога в себе си и да преживее любовта към ближния и радостта от всеотдайността си в служба на народа, личността трудно преодолява робското съзнание на унижено и озлобено същество.
Едва след като преживява истинската голяма любов, Лазар Глаушев израства като духовен водач на народа си. Преди да срещне любовта на Ния, той все още не е пълноценна личност. В началото на своето духовно пробуждане той все още не намира сили в себе си дори да защити „грешната" любов на сестра си Катерина. Не успява да почувства нейното величие; не осъзнава и тежкия грях на майка си Султана Глаушева. Едва в следващите части на трилогията този герой стига до душевна хармония и духовна зрялост - след като е преживял голямата си любов и чак тогата решително поема отговорната роля на народен водач.
Личното усъвършенстване на Талевите герои започна с първоначалното им национално пробуждане. Те въстават и срещу робското подчинение на родовия патриархален морал в неговите екстремистки действия. Осъзнават човешките си права на свободни хора. Убедени, че постъпват разумно, те не допускат повече да бъдат угнетявани и унижавани. От акта на бунта нататък за тях вече няма връщане назад. В протеста се ражда и укрепва съзнанието им за национална общност, готовността им за саможертва. Писателят доказва чрез постъпките и преживяванията на героите си, че протестът на човека срещу насилието и робството засилва и протеста му срещу злото вътре в самия него, срещу личните му несъвършенства.
Искрата, от която пламва „светилникът", иде от словото на организаторите на черковната и просветната борба. Искрата се превръща в пламък, който внася светлина в българските души, укрепва вярата в собствените им сили. Основното идейно внушение на автора тук е, че без развитието на човешката индивидуалност, без подема на духовното й възраждане, бунтът на обществото и нацията е обречен на провал.
В протеста срещу гръцкото духовно робство се развива и  усъвършенства личността на Лазар Глаушев; избухва талантът на художника-иконописец Рафе Клинче. В протеста се оформя съзнанието на Катерина за човешкото й право да обича и да избира напълно свободно любовта пред консервативността на патриархалния морал. В протеста укрепва самочувствието и душевната сила на Ния.
Протестирайки срещу робското унижение, героите от „Железният светилник”, подобно на Вазовите герои от „Под игото”, „израстват на няколко века", но за разлика от Вазов, Димитър Талев като психолог навлиза в душите на своите герои, стигнали по пътя на познанието и разума, до светлината на най-великия идеал на личността: свободата.
Конкретно-историческата атмосфера в Талевия епос живее своя пълнокръвен художествен живот, концентриран в националната съдба като в романа „Под игото”, но Талевите герои, които движат епическите сюжетни действия, остават в личното си битие да разрешават любовните и семейните си проблеми. Конфликтите в интимния им свят не са по-незначителни от тези на цялото общество.
Промените в морала, в душевността, в бита на хората от Ранното българско възраждане тук се извършват в дома на Султана и Стоян Глаушеви, откъдето излизат на площада в Преспа и увличат градското общество. Духовното пробуждане на младите Глаушеви: Катерина и Лазар, прераства от личен в обществен бунт и на обществената сцена въвлича в остри конфликти множество хора извън Глаушевото семейство: Рафе Клинче, Аврам Немтур, Климент Бенков, Ния и др. В техните души мощно отзвучават съдбоносните стъпки на историята.
Фабулното напрежение В романа „Железният светилник” се поддържа от логически обоснованите промени в душите на действащите персонажи, а не от неочакваните външни събития. Димитър Талев не разчита на случайности в сюжетното действие. Моторът на събитията са неговите герои – духовно пробудените личности, които увличат останалите в обществените борби. Логиката на мисленето и преживяванията на героите обосновава и логиката на външните повествователни ситуации, в чието описание напълно отсъстват сензационността и битовизмът.
Героите на Димитър Талев са натоварени в значителна степен с универсална проблематика. Те не остават в националната ни история; не са стилизирани и зависят от начините, по които функционират в нашето съвременно съзнание и въображение. Най-силно впечатление ни прави сложният художествен образ на Султана Глаушева, чиито патриархални добродетели стават все по-консервативни и се превръщат в мрачна и опасна сила, поради фанатизма, с който ги брани. Когато престава да протестира срещу обществените нрави, Султана сама се превръща във вредна за близките си личност. Нейната фатална изостаналост от развитието на Възрожденската епоха, херметичната й затвореност между стените на дома, я довеждат до неволно престъпление. Тя става неволна убийца на собствената си дъщеря Катерина. Замъгленото й от фанатизъм съзнание я превръща в детеубийца и я обрича на жестоки страдания. Светилникът на разума и добродетелта не успява да проясни изтерзаната душа на Султана Глаушева, чиято трагедия е безмерна.
В моралната ценностна система на романиста най-високо се издигат Катерина Глаушева и Рафе Клинче. Тяхната любов носи очарованието на мит. Те извършват подвиг, подобен на легенда, опълчвайки се срещу  консерватизма на вековното българско робство. Те са пълноценни възрожденски личности, надраснали средновековните предразсъдъци. За тях любовта е най-висша ценност, най-божествената и вечна ценност, свързана с най-великия идеал - свободата. Те живеят с представите за вечност в любовта и в изкуството, живеят с безсмъртието на извисените си души.
По пътя на своето усъвършенстване Талевите герои неизбежно се срещат със страданието. В момент на отчаяние, на дълбоко духовно усилие, Катерина Глаушева достига до най-вярната оценка на земния човешки живот. Чрез страданието художникът-иконописец Рафе Клинче се извисява в изкуството си и в любовта си. Най-ярка светлина в романа излъчват те двамата – духовно най-богатите личности, които авторът издига на пиедестал и чиято трагична любов символизира висшето добро.
Личното страдание облагородява персонажите на писателя. За тях любовта е милост, страдание и вечност. Страданието променя и Султана Глаушева след трагедията, която се случва с дъщеря й.
Универсалната истина, че духовната светлина е най-важна за човешката пробудена личност, в романа „Железният светилник” е защитена чрез високо художествени реализации, които и днес доказват, че светилникът на познанието и духовността са най-съдбоносно важни за пътя на България.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave