Проблемът за физическата красота и духовната грозота е интерпретиран от Светослав Минков в разказа „Дама­та с рентгеновите очи”. Избрал заглавие, което да провокира читателско­то любопитство, писателят създава и провокативно повествование, защото се заема с тема, която, от една стра­на, е позната още от творчеството на Алеко Кон­стантинов - парвенющината, но от друга страна, подходът е нов, модерен и оригинален. Този нов поглед над бездуховността се на­лага от техническия прог­рес, от откритията в ме­дицината и най-вече - в ме­дицинската козметика. Творческото му вдъхнове­ние го отвежда в салона на Чезарио Галфоне, където погледът на Минков попа­да върху онази дама, която очевидно има най-голяма нужда модерните изобре­тения да се експерименти­рат върху нея. Представителка на вис­шето общество, героинята ще преживее различни емоции - от отчаянието до радостта от сбъднатите мечти. Но през цялото време тя ще играе ро­лята на призма, през която авторът ще пречупва живота на онова общество, което се е самопровъзгласило за висше.

Дали творческата идея е да се покаже как дами от същото това общество безделничат и мислят как да станат по-красиви? Едва ли! Минковият поглед върху обществото е като на неговата героиня - рентгенов, защото той ска­нира битието на представителите на хайлайфа. Критичният му поглед над­никва в „Козметикум амулет" не за да ста­не свидетел на клюките, които се но­сят из чакалните на козметичния салон, а за да наблюдава бездуховния свят на онази прослойка от обществото, коя­то се занимава с „благотворителност".

Новите рентгенови очи на Мими Тромпеева са нужни не на самата нея, а на писателя, защото иначе трудно чо­век би могъл да разгадае зад направените корекции и операции що за душа но­си даден индивид. Фактът, че се зани­мават с толкова видове благородна бла­готворителност, говори добре за тях. Загрижени са за чуждото страдание, за чуждата нужда. Минков обаче се съмня­ва, че това е истински­ят смисъл на занимание­то им. В случая то е част от суетата, с която е изпълнен животът им. Сякаш това е част от козметиката, която постоянно изпробват върху себе си. Не загрижеността за чуждата несрета, а тревогата за собствената скука ги ка­ра да се отдават на такава дейност. Макар и с „патешки мозък", те раз­бират, че скуката убива личността и за да не се превърнат в „самоубий­ци", демонстрират себеотдаденост и благород­ство. На различните ба­лове и коктейли се сре­щат със себеподобни, одумват завистливо скъпите си тоалети и лицемерна усмивка одобряват чуждата причес­ка. И за успокоение на болната си съвест оставят някоя сума, за да заспят с удов­летворение, че са утолили с подаяние­то си нечий глад.

Кривогледата героиня - Мими, се нуждае от нови очи. На това чудо е спосо­бен единствено Чезарио Галфоне. Фак­тът, че „гениалният маестро" е чужденец, допълнително засилва пародийния ефект в разказа, защото изтъква претенциозността на дамите и увлечени­ето им по всичко, което не е българско. Възвишеността им позволява да имат доверие само на хора, носещи имена ка­то Чезарио. Той не само ще излекува кривогледството й, но и ще я надари с неподозирана способност - да вижда колко мозък имат хората или колко го­лямо е сърцето им. „Аз виждам неща, кои­то другите не виждат", радостно конс­татира възродената жена. И авторът вижда чрез нея онова, което е скрито за другите: че висшето общество е „висше" само заради материалното си бла­гополучие, лъскавите лимузини и скъпи­те дрехи. „висше" е заради „ниските" си интереси, които има. Значи колкото по-малки са неговите ценности, толко­ва по-високо място заема в общество­то. Колкото по-малък мозък има, толкова повече мъжът е предпочитан да за­еме място в малките сърца на дамите от същото това общество.

Автор и героиня виждат едни и същи неща, но ги оценяват по различен начин. Единият се възмущава от тях, а други­ят им се възхищава. Мими предпочита съпруг, чийто череп е празен, но порт­фейлът му да може да задоволи чуждите й от „хермелиново палто” и да й предложи пътуване до Париж. Защото и тя принадлежи към същото това „малко-мозъчно"общество и гледайки неговите представители, вижда себе си, те са ог­ледало на собствената й същност. Въз­хищава се на пленителността на Жан, на неговата ненадмината „интелигент­ност", която не включва цитати от елитната класическа литература, а перфектно познаване на „всички улични песни на простолюдието". Самата Мими признава, че биха били идеалната двойка.

Човекът от това общество има „изискани маниери", има „куха" глава, по­добна на нейната, но „аристократите трябва да се различават по нещо от обик­новените хора". Контрастно на това оп­ределение за аристократ, което фор­мулира Мими, изглежда тогава опреде­лението за обикновените хора - неизискани маниери, което означава естест­вено, нелицемерно поведение и умна гла­ва. Но за героинята такъв тип хора са непопулярни, безинтересни и животът с тях не предлага никаква перспектива.

Бракът й с Жан е търговска сделка, търг, но не с цел благотворителност, а с цел материална обезпеченост сега и в бъдеще. В повестта „Преди да се ро­дя" на Ивайло Петров също има пазар­лък и годежът е представен като сдел­ка, но там хората, изповядващи пат­риархалния ценностен мироглед, целят да покажат по-скоро своята добродетелност, добри обноски и навици - чистоплътност, трудолюбие, гостопри­емство, отколкото да държат само и единствено на материалните съблазни, които притежават.

В разказа „Дамата с рентгеновите очи" бракът на Мими Тромпеева с Жан е далеч от това, което е представено като романтичен епизод от любовен филм под датата „27 октомври", защо­то тя не се влюбва в човека, а в негова­та материална подплатеност; бракът не е резултат от изживяна любовна ро­мантика, а следствие от любовта към блясъка на колата, парите и пътешествията, които мъжът с ефирния мозък може да й осигури.

Героинята градира в своето щастие. Изпаднала първоначално в „страшно от­чаяние", готова да замени светските са­лони с манастирската килия, постепен­но тя се връща към живота чрез блес­тящата намеса на маестро Галфоне, за да стигне до изумлението от новата си способност да вижда невидимото. Кулминационната точка обаче на ней­ното щастие е срещата й със себепо­добния й любим Жан. От: „Чувствам се на седмото небе от радост!" и „Струва ми се, че ще полудея от щастие!", до: „ Ура! Заминаваме с експреса на „ Vоуаgе de noce" Победният възглас „ура" идва точно на мястото си, защото героинята наис­тина е победител - над собственото си отчаяние, над физическия си недос­татък - кривогледството, и над Жан, който цял Живот ще трябва да удов­летворява потребностите и капризи­те на уникалната си съпруга.

Колкото повече героите на Светос­лав Минков изпитват радост от заво­юваното материално благополучие, толкова по-остър става критичният присмех на писателя. С рентгенов пог­лед той поставя отчайваща диагноза за хайлайфното общество - празно, бездуховно, с малък мозък и малки сърца, но с големи претенции и завидни финан­сови способности. При такава диагно­за няма лечение, има само изобличение.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave