Сложно изречение се нарича изречение, което се състои от две или повече прости изречения. За да разпознаем сложното изречение, най-важното е правилно да преброим сказуемите. Затова трябва добре да сме се научили да разпознаваме съставното глаголно сказуемо.

В зависимост от връзката между простите изречения в състава на сложното разграничаваме три вида сложни изречения:

1. Сложно съчинено изречение - вид сложно изречение, съставено от две или повече прости изречения, които са самостойни по смисъл, тоест са независими от останалите изречения в състава на сложното, и са свързани помежду си със съчинителна връзка - безсъюзно или със съчинителни съюзи (и, или, а, ала, ама, но, обаче, та, па, ту-ту, или-или, дали-или, ли-или, я-я, ни-ни, нито-нито, хем-хем...). Могъщите дъбове се радваха на слънцето, припичаха се на воля и протягаха лениво огромните си клони към небето.

1.1. Сложно съчинено съединително изречение - изразява действия, които се извършват едновременно или последователно. Простите изречения в състава на сложното се свързват помежду си безсъюзно или със съюзите и, та, па, ни-ни, нито-нито.Деница преглеждаше пощата си на компютъра и слушаше музика.

1.2. Сложно съчинено разделително (съотносително) изречение - изразява действия, които се редуват или се изключват взаимно. Простите изречения в състава на сложното се свързват помежду си с разделителни съюзи или, или-или, ли-или, дали-или, я-яИли е трябвало да се обади по телефона, или е трябвало да напише официално оплакване.

1.3. Сложно съчинено противоположно изречение - сказуемите на простите изречения в състава на сложното се противопоставят по смисъл. Простите изречения се свързват само съюзно - с противопоставителни съюзи: а, ала, ама, но, пък, обаче, хем... Валентин срещна съученика си Иван на улицата, но не разговаря с него.

1.4. Сложно съчинено разнородно изречение - сложно изречение, което се състои от поне три прости изречения, свързани съчинително и представящи поне две разновидности на съчинени изречения. Юлия влезе в класната стая, кимна на съучениците си, но не поздрави госпожа Димитрова. (Първото и второто изречение образуват сложно съчинено съединително изречение, а второто и третото - сложно съчинено противоположно изречение.) 

2. Сложно съставно изречение - вид сложно изречение, простите изречения в състава на което са свързани с подчинителна връзка. Някоя част на главното изречение е заменена от подчинено изречение (коя е тя се разбира чрез задаването на съответните въпроси за частите на простото изречение). В зависимост от това коя е заместената с изречение част на главното изречение, различаваме:

2.1. Сложно съставно с подчинено допълнително изречение - мястото на допълнението в главното изречение е изцяло заето от подчинено изречение, отговарящо на въпросите: КАКВО? ЩО? КОГО? (НА) КАКВО? Лили май е забравила, че имаме среща. (Какво е забравила?)

Подчиненото допълнително изречение се свързва с главното с подчинителни съюзи (че, да) или безсъюзно - с въпросителни думи (кой, кога, къде, как, защо, дали, колко...) или с относителни местоимения (който/когото, която, което, които, каквото...) Не мога да понасям как се държиш!

Пунктуация: Ако главното изречение е след подчиненото, задължително между двете изречения се пише запетая. Кой е последният на опашката, момчето не разбра. Ако подчиненото е след главното, запетая се пише само ако подчиненото е въведено от съюза чеПомниш ли, че се смяхме на тази глупост? Помниш ли колко се смяхме на тази глупост?

2.2. Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение - мястото на обстоятелственото пояснение в главното изречение е изцяло заето от подчинено изречение, отговарящо на въпросите: КАК? КОГА? КЪДЕ? ЗАЩО? КОЛКО? С КАКВА ЦЕЛ? ПРИ КАКВО УСЛОВИЕ?... Индианците се стараят много, за да запазят самобитната си култура. (С каква цел се стараят индианците?)

Подчиненото обстоятелствено изречение се свързва с главното с подчинителни съюзи (да, ако, за да, без да, преди да, въпреки че, тъй като...) или безсъюзно - с относителни местоименни наречия (когато, където, както, защото...). Когато слънцето започна да залязва, Яна отиде на плажа.

Пунктуация: Главното и подчиненото обстоятелствено изречение се разделят със запетая. Изключение правят случаите, в които пред подчиненото обстоятелствено изречение има уточняващо наречие (чак, едва, само, тъкмо, точно, особено...) или отрицателна частица неТой погледна нагоре чак когато го извикаха по име.

2.3. Сложно съставно с подчинено определително изречение - вид сложно съставно изречение, в което подчиненото изречение пояснява име от главното. Подчиненото изречение отговаря на въпросите: КАКЪВ? КАКВА? КАКВО? КАКВИ? Имахме идея за празника, която споделихме с класната си. (Каква идея?)

Подчиненото определително изречение се свързва с главното безсъюзно - с относителни местоимения (който, която, което, които, чийто, чиято, чието, чиито, какъвто, каквато, каквото, каквито...), с въпросителни местоимения или с частицата далиВъпросът, дали до отидем на кино, остана без отговор. (Какъв въпрос?) Възможно е и съюзно свързване - със съюзите че и даМая ни даде знак да тръгваме. (Какъв знак?)

Пунктуация: Главното и подчиненото определително изречение се разделят със запетая. Запетая не се пише единствено когато подчиненото изречение е въведено със съюза даНяма нищо по-вълнуващо от това да станеш откривател.

2.4. Сложно съставно с подчинено подложно изречение - вид сложно съставно изречение, в което мястото на подлога изцяло е заето от подчинено изречение, тоест подчиненото изречение отговаря на въпроса КОЙ?, тъй като в главното няма дума, с която да може да се отговори на този въпрос.Радва ме, че си се оправил. (Кое ме радва?)

Подчиненото подложно изречение се свързва с главното безсъюзно - с относителни местоимения (който, която, което, които), с въпросителни думи (кой, как, къде, дали...) или съюзно - със съюзите чеи даКойто се учи, ще сполучи. (Кой ще сполучи?)

Пунктуация: Главното и подчиненото подложно изречение в общия случай се разделят със запетая. Запетая не се пише, когато подчиненото е след главното, ако е въведено с да, с косвен въпрос или пред относителното местоимение има уточняващо наречие. Ще сполучи само който се учи.

3. Сложно смесено изречение - вид сложно изречение, което се състои от най-малко три прости изречения, между които има и съчинително, и подчинително свързване. Научих, че имаш нужда от помощ, и веднага дойдох.

Пунктуация: Пунктуацията на сложното смесено изречение се подчинява на правилата за поставяне на запетаи, валидни за съставящите го сложни съчинени и сложни съставни изречения.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave