СЛОЖНО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ

 

          Прочетете текста. Открийте сложните изречения. От колко прости изречения се състои всяко от тях? Как са свързани те?

          Котката ми вече я нямаше там. На нейно място се беше появила жена – дребна и изящна като гимнастичка. Гарвановечерната й коса беше завързана на конска опашка. Жената беше облечена в леопардов гащеризон и носеше около врата си медальона на котката.
          Обърна се и ми се усмихна, а очите й бяха точно като на Кифличка: жълти, с черни котешки зеници.

Рик Риърдън, „Червената пирамида“

          Да си припомним

          Сложно изречение – изречение, което съдържа две или повече сказуеми (състои се от две или повече прости изречения).

          СЪЩНОСТ НА СЛОЖНОТО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ

          Сложното съчинено изречение се състои от прости изречения, които са самостойни по смисъл и са синтактично равноправни и независими (могат да съществуват самостоятелно). Те са свързани помежду си безсъюзно или със съчинителни съюзи.

          Изречението Жената беше облечена в леопардов гащеризон и носеше около врата си медальона на котката е сложно съчинено. То се състои от две прости изречения, които са свързани със съчинителния съюз и. Изречението може да се представи със следната схема:

          Изречението Обърна се и ми се усмихна, а очите й бяха точно като на Кифличка: жълти, с черни котешки зеници също е сложно съчинено. Състои се от три прости изречения, свързани със съчинителните съюзи и и а. Неговата схема изглежда така:

          Простите изречения в състава на сложното съчинено изречение могат да изразяват различни отношения:

          Едновременни или последователни действия – свързват се безсъюзно или със съюза и.

          Двамата просто стояха един до друг на пет-шест метра и ни наблюдаваха. – едновременни действия 

          Глория се намести удобно, прехвърли през ум всички подробности на приказката и започна... – последователни действия

           Редуващи се, паралелни или взаимно изключващи се действия – свързват се със съюзите: ту – ту, хем – хем, нито – нито, ни – ни, или – или, дали – или, ли – или и др.

         Ще набереш ли карамфили за масата, или аз трябва да направя това?

           Противопоставени действия – свързват се със съюзите но, а, ала, ама, обаче, само че, пък и др.

          Той отвори бързо вратата, но не видя никого.

          ПУНКТУАЦИЯ НА СЛОЖНОТО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ

           Не се пише запетая пред еднократно употребените съюзи и, или. 

          Диана мигом скокна и подплаши яребиците.

           Пише се запетая:
          • при безсъюзно свързване
          • пред съюзите а, но, ала, ама, обаче, само че, пък и др.

          Скрежът капеше от клоните, а от сипея се издигаше пара.
          На масата имаше чай и чиния със сладкиш, но никой не се докосваше до тях.

          • пред втория от двойните съюзи и – и, ту – ту, хем – хем, нито – нито, ни – ни, или – или, дали – или, ли – или и др.

          Раздвоените им езици ту се показваха, ту се скриваха отново.

          При повтарящ се съюз и не се пише запетая, ако единият свързва еднородни части, а другият – прости изречения.

          Карлсон изгледа продължително и внимателно Дребосъчето и отлетя нататък.

           При отделяне на смислово по-самостоятелни прости изречения или на група от тематично свързани прости изречения се използва знакът точка и запетая.

          Карлсон отлетя през отворения прозорец; неговата малка дебеличка фигурка се очерта ясно върху фона на пролетното небе.

          ДА ОБОБЩИМ

          В сложното съчинено изрече-ние отделните прости изречения са:
          самостойни;
          синтактично равноправни и независими;
          свързани съчинително:
          • безсъюзно – отделят се със запетая;
          • със съчинителен съюз: и, или, ту – ту, дали – или, нито – нито, а, но, ала, обаче и др.

          Да знаем повече

           Прости изречения, които са свързани с подчинителен съюз (че, да, когато, ако, въпреки че, защото, тъй като и др.), не образуват сложно съчинено изречение.

          Излязох навън, когато приключих с работата си.

          Второто просто изречение не е самостойно, а е подчинено на първото (пояснява кога съм излязъл).

            Сложни изречения, които са съставени от неравноправни прости изречения, се наричат сложни съставни. Простите изречения в състава им може да бъдат и в обратен ред.

          Когато приключих с работата си, излязох навън.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave