СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИТЕ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ

 

         СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ. РАЗКАЗ С ОСНОВНО МИНАЛО СВЪРШЕНО ВРЕМЕ 

          Обикновено разказваме за нещо, случило се вече, затова дадена случка се предава най-често с минали времена. В този случай действията, които следват едно след друго, се означават с глаголи в минало свършено време: Учителят влезе, седна на бюрото, взе дневника и провери присъстващите.
          Действие, което протича по едно и също време с дадено минало действие, се предава с минало несвършено време: Когато учителят влезе, едни ученици говореха, други вадеха учебниците си от раниците, а Петър бършеше дъската.
          Когато разказваме минала случка и искаме да посочим, че дадено действие е било извършено преди миналия момент, като в него имаме резултат от това действие, използваме минало предварително време: Когато учителят влезе, учениците вече бяха седнали по местата си. А ако действието предстои спрямо този минал момент, използваме бъдеще време в миналото: Учениците затвориха учебниците си, защото учителят щеше да ги изпитва.

          ДА ЗАПОМНИМ
          В текст, в който основните последователни действия са предадени с глаголи в минало свършено време, говорещият съобщава за действията по собствена информация.
          Говорещият може да разкаже за минали действия, на които не е бил свидетел, без да използва преизказни форми. Така се подчертава достоверността на предаваната информация.
          ВАЖНО!
          С преизказни форми в текст от художествената литература, в който основните действия са в минало свършено време, авторът подчертава, че той или даден герой препредава информация по чужди думи.

          СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ. РАЗКАЗ С ОСНОВНО СЕГАШНО ВРЕМЕ

          Разказ може да се построи и със сегашно време като основно, като в този случай говорещият съобщава за последователните действия в момента на извършването им.
          Ако искаме да посочим, че дадено действие е било извършено преди сегашния момент, като в него имаме резултат от това действие, използваме минало неопределено време: Много хора са дошли на концерта и пеят заедно с групата. А ако действието предстои спрямо този сегашен момент, използваме бъдеще време: Много хора държат балони и ще ги пуснат във въздуха след края на песента.

          ДА ЗАПОМНИМ
          В текст, в който основните последователни действия са предадени с глаголи в сегашно време, говорещият съобщава за действията по собствена информация.
          Чрез употребата на изявителни глаголни форми в научните текстове действията се представят като известни факти, обективно.
          В текст, в който основните последователни действия са предадени с глаголи в сегашно време, чрез преизказните форми говорещият съобщава за действията по думите на друго лице.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave