СЪЗДАВАНЕ НА ОПИСАНИЕ НА ПЕЙЗАЖ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

 

          Прочетете откъса от разказа „Войнишка нива“ на Елин Пелин.

          Тук е тихо. Слънцето цял ден пече. Сняг не се държи и е топло дори и когато по цели недели облаци пречат на слънцето.
          Пролетта наближава. Зимата усеща нейните бавни и любовни стъпки и замръзналият й пулс отново се събужда. По високите склонове на далечните планини копнее снегът и се очертават странни кръстни знамения и полето се обръща с пълна надежда към тях. Из долините ехтят вече възторжените химни на освободените реки и потоци. Из гората се понася тихо шумолене. Млад вятър-юноша заиграва из клонете. Пъпките се надуват от изблик на щастие. Жилавият коравосърдечен дрян над Стойковата нива не устоя и през една тиха вечер, пълна с копнежи, цял се разцъфтя и клоните му потънаха в малки нежни жълти цветове, като че слънчевите лъчи бяха паднали само върху него. Наблизо до поляната наизскачаха като запалени свещици жълти минзухари, а в храстите, близо до тежкоцветния кукуряк, погледнаха срамежливо сините очи на девствената теменуга и диханието й напълни храстите.
          Една сутрин в гората се чуха три весели, пълни с живот подсвирквания, които бързо и бодро се повтаряха.
          А! Значи, скорците дошли! Няма лъжа вече, пролетта настъпя.

          1. Кои особености на описание на пейзаж в художествен текст притежава откъсът?
          – Кои обекти са изобразени?
          – Кой годишен сезон е изобразен?
          – Прочетете изразите, които изграждат звукови, зрителни и осезателни представи.
          – Посочете епитетите, сравненията и изразите, с които се приписват човешки качества на природни обекти.

          2. Уточнете кой абзац може да се определи като увод (въведение), кой – като изложение, кой – като заключение.

          3. Пресъздайте устно със свои думи описанието на пейзажа, като запазите внушенията на художествения текст.

          4. Пресъздайте устно и писмено описанието на летния пейзаж в началото на разказа „Косачи“. Редактирайте, ако сте допуснали неточности или грешки.

          1. Представете си, че пишете разказ, в който действието се развива през есента в гората. Напишете описание на пейзаж на тема „Есен в гората“, което да представя времето и мястото на действие и да внушава тъжно настроение.
          2. Сами измислете задача за създаване на описание на пейзаж в художествен текст и я изпълнете.
          3. Ако умеете да пишете стихове, напишете описание на пейзаж в стихотворна форма.

          За да направите оценка или самооценка на описание на пейзаж в художествен текст, преценете дали текстът отговаря на следните въпроси:

          1. Отговаря ли описанието на пейзаж на поставената задача?
          – Изобразен ли е посоченият в задачата обект?
          – Описан ли е той през посочения сезон?
          – Изгражда ли описанието зрителни, слухови и осезателни усещания?
          – Внушава ли описанието конкретно настроение?
          2. Използвани ли са изразни средства, характерни за художествен текст – епитети, сравнения, думи и изрази, с които са приписани човешки качества на природни обекти.
          3. Използвани ли са в описанието подходящи глаголни времена?
          4. Използвани ли са неуместни изрази и повторения?
          5. Допуснати ли са правописни и пунктуационни грешки?

@bgmateriali.com

Изтеглиsave