За осъществяване на производстево-стопанската дейност на БО са необходимикакто дълготрайни и краткотрайни активи, така и човешки ресурси. Именно човешките ресурси осигуряват обединяването в едно цяло на средствата и предметите на труда.Човешките ресурси са носители на работната сила и отразяват живия труд. С развитието на производството съотношението между живия и овеществения труд непрекъснато се изменя. Механизацията и автоматизацията на производствените процеси променят ролята на човека – намалява непосредственото участие привъздействието върху суровините и материалите, а се увеличава сложността изначението на подготвителните дейности за производство. Паралелно с тези изменения настъпват и промени в оценката и използването на категорията производителност на труда, в мотивацията и заплащането на труда.

Работната сила е способността на човека за труд, съвкупността от физически и духовни сили на човека, чрез използване на които той е в състояние да извършва опредлена дейност – да произвежда продукция, да извършва услуга и т.н.

Конкретното проявление на работната сила има свои характерни особености.Преди всичко изпъква нейната индивидуалност – за отделния индивид съвкупността от физически и духовни сили е твърде различна и специфична. На второ място тази съвкупност е динамична категория, тъй като се изменя във времето – физическите и духовните сили могат да нарастват или да намаляват. Трето – характерно за работнатасила е, че има определена професионална насоченост.

Тези три характеристики на работната сила – индивидуалност, динамичност и професионална насоченост се отнасят и за БО, тъй като човешките ресурси, с които те разполагат се отличават с индивидуалност, динамичност и определена професионална ориентация...

@bgmateriali.com

Изтеглиsave