ТЕМАТА ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА - ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ

1. Темата за смъртта вълнува хората от векове, защото: 
  Посочете 2 верни отговора!

А/животът и смъртта на човека зависят от волята на боговете
Б/смъртта е арбитър, който дава финална оценка на човешкия живот
В/чрез смъртта човекът преминава в друго измерение
Г/човекът е смъртен
2. Посочи средствата, чрез които може да се съхрани споменът за даден човек или събитие. Посочете 3 верни отговора!
А/Историята разказва за живота на обикновените хора и събитията в семействата им.
 Б/Изкуството пази творенията на хората и така човешкият гений побеждава смъртта.
 В/Историята пази спомен за личности и събития, които са важни за народа.
 Г/Изкуството показва творческата мощ на човека от различните етапи на развитието.
3. Човекът търси отговор на въпроса за връзката между живота и смъртта през дългите векове на своето съществуване.
А/Грешно
Б/Вярно
4. Човекът знае, че съществуването му на този свят е ограничено във времето. Затова смисълът на човешкия живот е в това:
А/да пътуваш по света и да опознаеш нови земи
Б/да откриеш друга планета, където да се пренесе човечеството
В/ да натрупаш богатство, за което да се говори след смъртта ти
Г/да оставиш свои наследници, които да те продължат във времето
5. Кои са верните твърдения за смъртта?   Посочете 2 верни отговора!
А/Необходимо условие за обновление: старото умира, за да се роди новото.
 Б/Преход от едно към друго битие (според отделните религии).
 В/Възможност за прераждане в други същества.
 Г/Част от жизнения кръговрат - един умира, но друг се ражда.
6. Проблемът за смъртта е свързан с проблема за паметта, защото:
    Посочете 3 верни отговора!

 А/народната памет пази спомена за героичната смърт
 Б/живите могат да запазят по нещо от живота на своите предшественици
 В/историята на всеки народ пази спомен за живота на отделния човек след смъртта му
 Г/чрез паметта се съхранява споменът за достойно изживения живот
7. Една от основните теми в литературата е темата за героичната смърт, която народът помни, защото това е саможертва в името на важна за обществото кауза. Пример за такава смърт дава Хр. Ботев, посветил живота си на идеала за извоюване на свободата на България.
 А/Вярно
 Б/Грешно
8. Посочи ГРЕШНИЯ отговор. По какъв начин може да се запази споменът за героичната смърт на великите личности?
А/Споменът за героите може да се запази единствено с помощта на народните творци.
 Б/Творци от различни епохи проявяват интерес към темата за смъртта.
 В/Литературата и историята разказват за велики личности и за героичната им смърт.
 Г/Забравата е вид духовна смърт и затова литературата и историята се борят с нея.
9. Свържи правилно литературата на различните епохи с представата за смъртта, изградена в нея.
А/ Литература на Романтизма
Б/ Литература на Средновековието
В/ Възрожденска литература

1.Смъртта е желана и красива; само герои могат да избират между живота и смъртта.
3. Смъртта е представена като преминаване от едно битие в друго. 
2. Смъртта е мечтана; единствено в смъртта Азът може да се слее с другите. 
10. Свържи правилно творба от българската възрожденска литература и представата за смъртта, изградена в нея.
А/ "Стани, стани, юнак балкански" – Добри Чинтулов
Б/"На прощаване в 1868 г." - Хр. Ботев
В/"До моето първо либе" - Хр. Ботев

1. Смъртта в името на висш идеал отвежда към вечността и безсмъртието. 
2. Азът няма правото на лично щастие; избира борбата за свобода и смъртта в нея. 
3. Смъртта увенчава живота на борците за свободата на родината. 
11. Каква е представата за смъртта в творчеството на Иван Вазов?
      Посочете 3 верни отговора!

А/Смъртта е саможертва в името на родината и на националното осъзнаване.
Б/Смъртта е просто край на живота; тя не е в името на висши идеали.
В/След Освобождението дългът кара хиляди българи да надмогнат страха от смъртта.
Г/Смъртта на българските войници, защитаващи своята родина, е величава.
12. Каква представа за живота и смъртта е изградена в повестта на Ем. Станев "Крадецът на праскови"? Посочете 3 верни отговора!
 А/Елисавета избира смъртта пред живота без любов.
 Б/ Войната не застрашава живота на човека.
 В/По време на война хората ежедневно се срещат със смъртта.
 Г/След смъртта на Иво животът на Елисавета губи смисъл.
13. Напиши липсващата дума.
……………….. твори преди Освобождението и тогава на смъртта се гледа по различен начин. Смъртта в неговите стихотворения е в името на възвишен идеал - свободата на родината. При Иван Вазов смъртта е саможертва в защита на освободената родина.
14. Напиши липсващата дума. Необходимо е да посочиш жанра на творбата.
В  …………….. на Ем. Станев "Крадецът на праскови" смъртта е лишена от героичност.
15. Напиши липсващата дума.
В поезията на Хр. Ботев ……………… е мечтана. Единствено смъртта на бореца за свобода ще го отведе до безсмъртието (бъдните поколения ще го помнят).

 

Отговори:
1-Б,Г; 2-Б,В,Г; 3-Б; 4-Г; 5-А,Г; 6-А,Б,Г; 7-А; 8-А; 9-А-1;Б-3;В-2
10-А-3;Б-1;В-2; 11-А,В,Г; 12-А,В,Г; 13-Христо Ботев; 14-повестта; 15-смъртта

@bgmateriali.com

Изтеглиsave