Прочетете текста:

Изчезваме след 1000 години

Човешката раса ще изчезне през следващото хилядолетие, предрече най-известният физик в света Стивън Хокинг. Той смята, че атмосферата все повече ще се нажежава и ще стане като на Венера, с вряща сярна киселина. Според него гигантска катастрофа. Той е особено притеснен от парниковия ефект. Единственият начин хората да оцелеят е да се преселят на други планети, каза болният учен, който говори чрез компютър. Без колонизирането на други планети човечеството е изправено пред изчезване. Земята е най-подходящата планета в слънчевата система, но ако не се засели извън нея, човечеството няма да оцелее идните 1000 години.

1. Коя е темата на текста?

А. Земята ще се нажежи като Венера;
Б. Гигантска катастрофа ще унищожи живота на Земята;
В. Ако не се пресели на друга планета, човешката раса ще изчезне;
Г. Парниковият ефект ще доведе до глобално затопляне.

2. Ключови думи в текста са:

А. Венера - Земя - Космос;
Б. човешка раса - изчезване - оцеляване;
В. планета - компютър - учен;
Г. Земя - катастрофа - Слънчева система.

3. Текстът е предназначен за:

А. учени историци;
Б. учени физици;
В. широк кръг читатели;
Г. изследователи.

4. Първото и второто изречение в текста са свързани чрез:

А. лексикално повторение;
Б. лично местоимение;
В. притежателно местоимение;
Г. контекстови синоними.

5. При коя от двойките думи има отношение както при двойката статуя - бронз:

А. дреха - плат;                                 Б. дърво - листа;
В. софра - чиния;                              Г. шише - вода.

6. При коя от двойките думи има отношение както при двойката слънце - светлина:

А. буря - ураган;                              Б. мрак - тъмнина;
В. лале - цвете;                                 Г. огън - светлина.

7. При коя от двойките думи има отношение както при двойката шипка - храст:

А. море - река;                                 Б. планина - поле;
В. ябълка - дърво;                            Г. картоф - домат.

8. На мястото на многоточието в изречениетоЛазарувалите предния ден ……… … се събраха на реката, като всяка носи свое венче и обреден хляб

поставете най-подходящата от думите:

А. моми;                                              Б. жени;
В. невести;                                          Г. булки.

9. Коя от думите е антоним на думата бавно?

А. проточено;                                    Б. бързо;
В. мудно;                                            Г. провлачено.

10. Какво означава фразеологичното словосъчетание „слагам си главата в торбата“?

А. оглупявам;                                     Б. маскирам се;
В. рискувам;                                       Г. отмъщавам.

11. В кой ред има грешка?

А. голям - големи;
Б. сляп - слепи;
В. пясък - пясъчлив;
Г. плясък - пляскам.

12. В кой ред има правописна грешка?

А. козара;
Б. звяра;
В. ягуара;
Г. минзухара.

13. В кой ред няма правописна грешка?

А. еднакав;
Б. някакав;
В. мъртав;
Г. лилав.

14. В кой ред няма правописна грешка?

А. истерзан ;
Б. Исчадие;
В. истеричен;
Г. исказване.

15. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?

А. Кога съм се завърнал, тя не е усетила.
Б. Тя не е усетила, кога съм се завърнал.
В. Тя не е усетила, че съм се завърнал.
Г. Тя не е усетила как съм се завърнал.

16. В кой ред грешката е в пунктуацията на обособените части?

А. Аз съм ако искаш да знаеш в добри отношения с Павлина.
Б. Клетнико лъжата нека бъде с мяра.
В. Бучеше долу реката голяма и мътна.
Г. И борбата и жертвите водят към една и съща цел.

17. В кое от изброените изречения няма пунктуационна грешка?

А. Кажи ми сега, кой изнамери българската азбука.
Б. Захари се разприказва, чак когато сложиха софрата.
В. Със стар или нов договор работата продължава.
Г. Беше ясно, че трябва да се постигне съгласие.

18. В кой ред има пунктуационна грешка?

А. На българина дай хляб, защото ние много хляб ядем.
Б. На българина дай хляб; защото ние много хляб ядем.
В. На българина дай хляб: защото ние много хляб ядем.
Г. На българина дай хляб - защото ние много хляб ядем.

19. В изречението „Конярите се връщат от утринния водопой конете опъват поводите и играят“

А. Простите изречения в състава на сложното изречение не са отделени със запетая.
Б. Изречението не представя завършена мисъл.
В. Думата „водопой“ е написана неправилно.
Г. Словоредът в изречението е неправилен.

20. Какъв е видът на грешката в изречението „В слабата дрезгавина лицата им изглеждат испити и пръстено жълти“?

А. пунктуационна;
Б. лексикална;
В. правописна;
Г. синтактична.

 

ТЕСТ 2

Прочетете текста:

Според народните вярвания първи март бележи началото на пролетта. На този ден сутрин стопанките закачват пред домовете си червени престилки, пояси, черги или пресукани червени конци. Те пазели къщите от болести и немотия. Предварително жените усукват бели и червени конци - мартеници, които завързват или окачват на всеки член от семейството. Мартениците според вярванията пазят човек от уроки и болести. Те се свалят чак тогава, когато се види първият щъркел, и след като се свалят, се закачат на цъфнало (или зелено) дръвче. Това е обичай, който се изпълнява за здраве и плодородие през годината.

(Томислав Дяков)

1. Коя е темата на текста?

А. Настъпването на пролетта;
Б. Изработването на мартениците;
В. Народните вярвания, свързани с мартениците;
Г. Предпазването от болести и уроки.

2. Ключови думи в текста са:

А. мартеници - прежди - червени конци;
Б. болест - немотия - уроки;
В. мартеници - народни вярвания - пролет;
Г. щъркел - мартеници - дръвче.

3. Първото и второто изречение в текста са свързани чрез:

А. предлог и лично местоимение;
Б. предлог и показателно местоимение;
В. предлог и лексикално повторение;
Г. съюзна дума и показателно местоимение.

4. Кое твърдение не е вярно според текста?

Хората вярват, че:

А. първи март бележи началото на пролетта;
Б. мартениците пазят от уроки и болести;
В. мартениците носят здраве и красота;
Г. мартениците, закачени на дръвче, носят здраве.

5. При коя от двойките думи има отношение както при двойката

строфа - стихотворение:

А. приказка - повест;                                 Б. глава - роман;
В. пътепис - екскурзия;                             Г. мелодия - певец.

6. При коя от двойките думи има отношение както при двойката

топъл - претоплен:

А. лош - мързелив;                                    Б. плетен - разплетен;
В. злобен - завистлив;                               Г. студен - леден.

7. При коя от двойките думи има отношение както при двойката

ресторант - сервитьор:

А. магазин - клиент;                                 Б. самолет - стюардеса;
В. кола - багажник;                                   Г. стока - продавач.

8. Какво означава фразеологичното словосъчетание „търся си белята“?

А. Правя поредната пакост;                     Б. Върша нещо неразумно;
В. Разнообразявам си времето;                Г. Опитвам се да намеря изход.

9. Коя от думите не е синоним на думата „бавен“?

А. проточен;                                             Б. затлачен;
В. провлачен;                                            Г. муден.

10. В кой ред няма антоними?

А. роден - чужд;                                 Б. болен - здрав;
В. плешив - сресан;                            Г. събирам - изваждам.

11. В коя от подчертаните думи има правописна грешка?

Нейната недосетливост(1) го ядосваше и понякога той я ругаеше(2)  ожесточено(3) и безмилосно(4).

А. 1;                                            Б. 2;

В. 3;                                            Г. 4.

12. В кой ред писането на думата се подчинява на фонетичния правописен принцип?

А. щука;                                            Б. зарасна;
В. сватба;                                          Г. председател.

13. В кой ред има правописна грешка?

А. четът;                                           Б. секат;
В. пекъл;                                           Г. лъгал.

14. В кой ред няма правописна грешка?

А. разпускам - распуснат;               Б. однасям - однесен;
В. смея се - расмян;                          Г. разсея се - разсеян.

15. В кой ред няма пунктуационна грешка?

А. И тя го видя, хубав, какъвто бе преди години.
Б. И тя го видя хубав какъвто бе преди години.
В. И тя го видя, хубав какъвто бе преди години.
Г. И тя го видя хубав, какъвто бе преди години.

16. В кой ред грешката е пунктуационна?

А. Стои ти добре дрехата.
Б. Вие сте бил там и преди войната.
В. Всички които я познаваха бяха дошли.
Г. Мамо, омръзна ми това картофено пюре.

17. В кой ред двоеточието е поставено пред изброени еднородни части, конкретизиращи обобщаващ израз?

А. Всички викаха: „Само Левски!“
Б. Пред къщата имаше градина с пролетни цветя: лалета, зюмбюли, нарциси и божури.
В. Седми ден от олимпиадата: начало на състезанията по лека атлетика.
Г. Приложението към договора състави: Иван Петров.

18. Запетаята в изречението „Остър сърп блести в ръцете й, а под него падат ръкойки след ръкойки“ (Елин Пелин) е поставена, защото:

А. отделя главно от подчинено обстоятелствено изречение за място;
Б. свързва простите изречения в сложното съчинено;
В. отделя обособена част;
Г. отделя главно от подчинено обстоятелствено изречение за начин.

19. Кое твърдение е вярно за публицистичния текст?

А. предпочитат се изрази от обществено-политическата лексика;
Б. предназначен е за тесен кръг специалисти;
В. предпочитат се изрази от битовата сфера;
Г. характерна е употребата на термини и специфични терминологични словосъчетания.

20. Какъв е видът на грешката в изречението „Колкото и да искаше да пази тайна той не можа да се сдържи“?

А. правописна;
Б. лексикална;
В. пунктуационна;
Г. синтактична.

 

Тест 3

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1.-6. вкл.

  ЧЛЕН 28

1. Държавите участнички признават правото на детето на образование и с оглед на осъществяването на това право, във все по-голяма степен и при еднакви възможности, те по- специално:   а) ще направят началното образование задължително, безплатно и достъпно за всички;

6) ще насърчават развитието на различни форми на средно образование, включително общо и професионално образование, ще ги направят достъпни и на разположение за всяко дете и ще вземат подходящи мерки, като въвеждането на безплатно образование и предлагане на финансови възможности в случаи на необходимост;

в) ще направят висшето образование достъпно за всички на основата на способностите и с всички подходящи средства;

г) ще направят образователната информация и тази за професионално обучение и ориентация налична и достъпна за всички деца;

д) ще вземат мерки за насърчаване на редовното присъствие в училищата и намаляване процента на отпадналите.

2. Държавите участнички ще предприемат всички подходящи мерки за осигуряване спазването на училищната дисциплина по начин, съвместим с човешкото достойнство на детето и в съответствие с тази Конвенция.

  1. Какъв е видът на текста според сферата на общуване?

А) публицистичен;                       Б) официално-делови;

В) научен;                                      Г) художествен.

 2. Коя е темата на текста?

А) Правото на детето на образование и възможностите за осъществяване.

Б) Началното образование трябва да е задължително и безплатно.

В) Насърчаване на различни форми на средно образование.

Г) Мерки за редовно присъствие в училище.

 3. Кои са ключовите думи в текста?

А) начално образование, безплатно;

Б) средно образование, професионално образование;

В) дете, образование;

Г) образование, неграмотност.

  4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?

А) Държавите участнички ще направят началното образование задължително.

Б) Ще се вземат подходящи мерки за развитието на средното образование.

В) Ще направят образователната информация достъпна за всички деца.

Г) Ще се предприемат всякакви мерки за осигуряване спазването на

училищната дисциплина.

 5. Как е осъществена връзката между алинеите в текста?

А) чрез синоними;                         Б) чрез лексикално повторение;

В) чрез лично местоимение;        Г) чрез показателно местоимение.

 6. В какво наклонение са глаголите в текста?

А) преизказно;                               Б) повелително;

В) условно;                                    Г) изявително.

7.-8. При коя от двойките думи отношението е като в посочената двойка?

7. управител – хотел

А) директор – завод;                        Б) полицай – шериф;

В) фабрика – работник;                   Г) ученик – училище.

8.увод – съчинение

А) бряг – море;                                Б) встъпление – заключение;

В) увертюра – опера;                      Г) припев – песен.

 9. В кой от следните редове думите са антоними?

А) дъждовен – слънчев;                                Б) слънце – слънчоглед;

В) слънчев – лъчезарен;                                Г) топъл – студен.

   10. Какви са подчертаните думи в изреченията от лексикална гледна точка?

Обиколи нивата, откъсна един клас и орони зърното в шепата си.

Нашият клас спечели първо място в състезанието по волейбол.

А) синоними;                                                Б) омоними;

В) антоними;                                                 Г) пароними.

 11. Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?

А) затварям си устата;                                  Б) връзвам си езика;

В) зъб не обелвам;                                        Г) глътвам си езика.

12. Какво означава фразеологичното словосъчетание  “ ирония на съдбата”?

А) непредвидено и неочаквано стечение на обстоятелствата;

Б) невероятно и комично развитие на събитията;

В) смешно поведение в дадена ситуация;

Г) подигравателно отношение в дадена ситуация.

 13. В коя от думите е допусната правописна грешка?

А) едноминутен;                                         Б) тридесет и дваетажен;

В) десетдневен;                                           Г) двадесет и пет метров.

14. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) слушателя, коняра, пазара;

Б) каменно, общественно, законно;

В) несравним, нестабилен, неиска;

Г) опасност, честност, известност.

15. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Слязохме и по указанието на водача тръгнахме из една пътека между дърветата.

Б) Обичаме да четеме за далечни екзотични страни.

В) От мястото, дето стоиме сега, виждаме величествения  водопад.

Г) Ние мечтаеме за един по-красив и справедлив свят.

16. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка при изписване на приложението?

А) Театър “Сълза и смях” отново събра почитателите на знаменития Георги Калоянчев.

Б) Картината Кръвен данък отразява един от най – трагичните моменти в живота

на българите под робство.

В) На булевард “Александър Стамболийски” се проведе грандиозен благотворителен

концерт.

Г) На връх Рожен се намира най -голямата обсерватория у нас.

17.-18. Попълнете празното място с правилната форма на думата.

В кабинета на директора нямаше..................................

 А) никой;                                                        Б) никого;

 В) някой;                                                         Г) някои.                                                                

 18. ...............................пееше песен, ........................звуци се носеха в тихата нощ.

А) някои, чийто;                                            Б) някои, чиито;

В) някой, чийто;                                            Г) някой,чиито.

 19. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

А) Сутрин ринех пресния сняг да правя пъртина.

Б) Тръгнах нагоре между храсталаците и младите борики, та да завия към върха.

В) Разбира се, да чакаш с часове е доста неприятно, но няма как.

Г) Повикахме ги, дано да се разберем с тях.

 20. Кой израз може да бъде поставен на мястото на многоточието в изречението?

Тази сутрин децата се пързаляха на двора, защото през нощта.......................... много сняг.

А) беше навалял;                                         Б) щеше да навали;

В) е навалял;                                                Г) валеше.

 

Тест 4

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. – 6. вкл.

              В своето дълголетно съществуване старобългарската книга е написана на ръка и размножавана от преписвачи.

            Най-ранните екземпляри са написани върху животинска кожа, която била обработвана с гасена вар, а после опъвана върху рамка и излъсквана с камък, кост или пемза.

            Така се получавали пергаментови листове. Те били много скъпи и поради това се прибягвало до изтриване на веднъж написан текст, чието съдържание е изгубило вече своята актуалност, и повторна употреба на книжното тяло. Тези книги, които са повторно изписани, се наричат палимпсести.

            Украсата на ръкописите се е усъвършенствала през вековете. Първоначално се е разчитало на красивия почерк ( съществували са специфични калиграфски школи). По-късно главните букви в началото на нов абзац са били превръщани в сложна композиция от плетеници и рисунки на растения, животни и митологични същества. Най-богато декорираните ръкописи са съдържали миниатюри – многоцветни изображения в умален вид. Те са били дело на художник, а не на книжовника.

            Подвързията на старобългарските книги е била изработвана от кожа, но царските ръкописи са се отличавали. Тяхната подвързия представлява сребърен или златен обков, инкрустиран със скъпоценни камъни.

1. Кое от предложените заглавия е най-подходящо за текста?

 А) Получаване на пергамента.                 Б) Ръкописните книги на българите.

 В) Старобългарските книги.                    Г) Украсата на старобългарските книги.

2. Какъв е видът на текста според сферата на общуване?

А) научен;                                                 Б) публицистичен;

В) художествен;                                       Г) официално-делови;

3. Кое от твърденията е НЕВЯРНО според текста?

А) Пергаментът се получава от животинска кожа.

Б) Миниатюрите са дело на книжовници.

В) Палимпсест се наричат повторно написаните книги върху заличения първоначален текст.

Г) Подвързията най-често била изработвана от кожа.

  4. Кое твърдение е вярно според текста?

А) Старобългарските книги са размножавани от книжовници.

Б) Главните букви в началото на ново изречение са били превръщани в сложна композиция

 от плетеници и рисунки.

В) Подвързията на царските ръкописи е изработвана от кожа.

Г) Най-богато декорираните ръкописи са съдържали миниатюри.

  5. Как е осъществена връзката между изреченията в пети абзац?

А) чрез притежателно местоимение;                    Б) чрез лично местоимение;

В) чрез показателно местоимение;                       Г) чрез съюз.

  6. Контекстов синоним на израза “най-старите български книги” според текста е:

А) палимпсест;                                                     Б) пергаменти;

В) ръкописи;                                                         Г) миниатюри.

  7. При коя от двойките думи отношението е като в посочената двойка?

борба – битка

А) война – мир;                                                   Б) слънце – звезда;

В) поражение – отстъпление;                            Г) войска – армия.

  8. Какво означава фразеологичното словосъчетание “ трески за дялане”?

А) грешки;                                                             Б) издатъци;

В) слабости;                                                          Г) повреди. 

9. Коя дума е синоним на: ентусиазиран

А) запален;                                                        Б) въодушевен ;

В) увлечен;                                                        Г) вдъхновен.

10. Какви са подчертаните думи в изреченията от лексикална гледна точка?

От гората се подадоха първите туристи и се упътиха към хижата.

Мъжът се поддаде на очарованието на събеседничката си.

А) синоними;                                          Б) антоними;

В) пароними;                                          Г) омоними.

11. – 12. В коя от подчертаните думи е допусната правописна или граматична грешка?

 Пътувайки (1) из Западна (2) Европа, тя среща човека (3), за който (4) по-късно се оженва.

А) 1;                  Б) 2;                           В) 3;                             Г) 4.

12. От последния (1) автобус слезли (2) само няколко закъснели пътника (3), които (4)

се отправили към домовете си.

А)1;                   Б) 2;                           В) 3;                              Г) 4.

 13. В кое от следните изречения е допусната грешка при членуването?

      А) Петър не предполагаше, че немският език ще го затрудни толкова много.

      Б) Петър знаеше, че и немският език ще му бъде необходим в работата.

      В) Петър научи, че немският език има по-различен словоред.

      Г) Петър се убеди, че немският език ще научи само ако посещава курсове.

14. В кои думи са допуснати правописни грешки?

      На учредителното събрание в квартирата на Каравелов има представители на часните

      революциони комитети в България и Румъния.

      А) часните, революциони;              Б) учредително, събрание;

      В) представители, часните;            Г) революциони, комитети.

 15. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

       А) Какво ще прави отсега нататък, тя вече не знаеше.

       Б) Не ми каза, къде е бил, макар че го питах много пъти.

       В) Скоро се убеди, че това  беше невъзможно.

       Г) Почувствах как думите ми го нараниха.

  16. В кои от означените с цифри позиции трябва да се поставят запетаи?

      Сутринта Сотиров стана рано(1) изми се на чешмата(2) която бликаше на двора(3) и седна в кафенето на една от масите(4) край самата река.

А) 1, 2;                                                    Б) 1, 3, 4;

В) 1, 2, 3;                                                Г) 1, 2, 3, 4;

  17. Колко запетаи са пропуснати в изречението?

       Гласът на свещеника кънтеше в пустата черква а пред олтара потъмнял от времето горяха само няколко свещи.

А) две;                    Б) три;                         В) четири;                            Г) пет.

 18. В каква последователност изреченията образуват смислово и логически свързан текст?

      (1) Особено тежки са случаите, при които наред със засягането на големи площи от тялото, са увредени и дихателните пътища при вдишването на пари. (2) Термичният шок възниква веднага след изгарянето или след няколко часа, или на следващия ден. (3) За това прераздразване по-голямо значение има площта на изгарянето, отколкото степента му. (4) Той се дължи на прераздразването на централната нервна система. (5) Това предизвиква допълнителни усложнения, свързани с дишането.

       А) 2, 4,3,1,5;                                                  Б) 5,2,4,1,3;

       В) 3,1,4,5,2;                                                   Г) 4,3,2,5,1.

19. Кои думи в изречението са причастия?

     Ала далече под село, сред широко поле, усамотено стои непожъната нива с наведени и

     почернели класове.

      А) село, поле, класове;                              Б) широко, усамотено, наведени;

      В) далече, сред, непожъната;                   Г) непожъната, наведени, почернели.

20. В кой ред е допусната грешка при употребата на въпросителното местоимение?

 А) Кой говори по радиото?                 Б) На кой предадохте писмото?

 В) Кого наградиха?                             Г) Кому каза за срещата?

 

Отговори:

Въпроси

Тест 1

Тест 2

Тест 3

Тест 4

1.

В

В

Б

В

2.

Г

В

А

А

3.

В

Г

В

Б

4.

Б

В

Г

Г

5.

А

Б

Б

А

6.

Г

Г

Г

В

7.

В

Б

А

Г

8

А

Б

В

В

9.

Б

Б

Г

Б

10.

В

В

Б

В

11.

В

Г

В

Г

12.

А

Г

А

В

13.

Г

А

Б

Г

14.

В

Г

Г

А

15.

Б

Г

А

Б

16.

В

В

Б

В

17.

Г

Б

Б

Б

18.

Б

А

Г

А

19.

А

А

В

Г

20.

В

В

А

Б

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave