Тестови задачи върху лично местоимение

 

1. Личните местоимения заместват име на .................. или на предмет.
а/човек
б/действие
в/лице
2.Служат за смислова и езикова връзка между ...........  в текста.
а/думите
б/изреченията
в/подтемите
3.Личните местоимения имат .............. и кратки форми.
а/самостоятелни
б/пълни
в/общи
4.Тези форми се употребяват ................ .
а/по смисъл
б/рядко
в/равностойно
5.Те се изменят по лице и число, а някои форми – и по ............... .
а/време
б/степен
в/род
На кои въпроси отговарят личните местоимения?
6.Тя

а/Кое?
б/Кои?
в/Коя?
г/Кого?
д/Кой?
е/На кого?
7.То
а/На кого?
б/Кого?
в/Коя?
г/Кои?
д/Кой?
е/Кое?
8.Му
а/Кое?
б/Кой?
в/Кого?
г/Коя?
д/Кои?
е/На кого?
9.Него
а/На кого?
б/Кои?
в/Коя?
г/Кой?
д/Кого?
е/Кое?
10.Аз
а/На кого?
б/Кое?
в/Коя?
г/Кой?
д/Кого?
е/Кои?
11.Вие
а/Кого?
б/Кои?
в/На кого?
г/Коя?
д/Кой?
е/Кое?

 

 

Отговори на теста:

1. в/лице
2. б/изреченията
3. б/пълни
4. в/равностойно
5. в/род
6. в/Коя?
7. е/Кое?
8. е/На кого?
9. д/Кого?
10. г/Кой?
11. б/Кои?
 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave