1.    Кое е истинското име на автора на стихотворението „Тихият пролетен дъжд"?
а)  Николай Попиванов
б)  Николай Лилиев
в)  Николай Райнов                                           
г)  Николай Кънчев
2.  В кой ред са посочени всички художествени средства и похвати, използвани в строфата?
Тихият пролетен дъжд
слуша земята и тръпне, 
тихият пролетен дъжд 
пролетни приказки шъпне.

а) епитети, повторение, олицетворения              
б) повторения, епитети, хипербола
в) епитет, сравнения, обръщение                         
г) епитети, градация, антитеза
3. Как се нарича художествен образ, за който се говори в лирически текст?
а)  лирически говорител                                       
б)  лирически герой
в)  автор                                                                 
г)   повествовател
4.  Коя е пропуснатата дума в стиховете?
Тихият пролетен дъжд
 ...над моята стряха
а)  пее                                                         
б)  тропна
в)  звънна                                                 
г)  се лее
5.    Каква  стилистична  фигура  откривате в подчертаните думи?
колко надежди изгряха
…………………………
колко искрици изтляха 
а) антитеза                                                 
б) инверсия 
в) повторение                                            
г) градация
6.    Какви представи и мисли НЕ пробуждат антонимните отношения
 изгряха-изтляха,
 възторг-уплаха в стихотворението?
а)    Състоянията на човека са аналогични с тези на природата.
б)    Нагласите на лирическия говорител не са в пряка зависимост от природните сили.
в)    Връзката човек-природа осветлява представата за вечността.
г)    Антонимните отношения в стихотворението предават полюсни душевни преживявания на човека.
7.    Какво илюстрират символите в „Тихият пролетен дъжд"?
а)   надежда                                                      
б)   разочарование
в)    страх                                                          
г)    и трите
8.    В стихотворението на Лилиев липсват образи и представи, които се отнасят до:
а)   състояние в природата                           
б)   душевни преживявания
в)    връзката човек-природа                          
г)    гората закрилница
9. Какъв троп е използван в цитата колко надежди изгряха?
а)    хипербола                                                  
б)   сравнение
в)    метафора                                                           
г)    ирония
10. 3а кое понятие се отнася определението: Многозначен образ с преносно значение:
 предмет, признак или действие, което служи за условен знак на някаква идея или на друго понятие

а)   символ                                                        
б)   метонимия
в)    епитет                                                         
г)    повторение
11.    Как е изобразено завръщането и посрещане¬то на „печалния странник" 
в първите две стро¬фи на стихотворението „Да се завърнеш..."?

а)   като реалност                                            
б)   като мечта
в)    като настояще                                          
г)    като истина
12.    С кое твърдение НЕ може да се продължи изречението?
Синът, излязъл на пътя към широкия свят, се връща назад към малкия свят на дома, 
за да търси....

а) утеха и опора                                                   
б) спокойствие и щастие
в)  майка и разбиране                                          
г)  дом и прехрана
13.    Какъв символичен смисъл носи образът на нощта в текста?
а) на заплаха и боязън                                        
б) на студенина и страх
в) на топла ласка и утеха                                   
г) на злокобност и нещастие
14.    В какъв момент от живота на лирическия Аз се въвежда образът на майката?
а) В момент, когато има нужда от опора, разбиране и топлина.
б) В момент, когато е обхванат от револю¬ционен порив.
в)  В момент на злоба, отчаяние и протест.
г)   В момент на търсене на нов смисъл в живота.
15.    С кое от следните твърдения НЕ може да бъде продължено изречението?
Последните два стиха „О, скрити вопли на пе¬чален странник, /напразно спомнил майка и родина!" 
изразяват съзнанието на лирическия Аз, че ...

а)    осъществяването на мечтата е невъзможно
б)    споменът сън е измамна илюзия
в)    споменът ражда непобедима надежда
г)    конфликтът с живота е неразрешим
16. Посочете липсващите думи в следващия поетичен откъс.
Да се завърнеш в     къща,
когато вечерта смирено    
а)    родната, умира                                    
б)   майчината, се завръща
в)    своята, настава                                    
г)    бащината, гасне
17.    В кой ред посоченият художествен образ е неубедително интерпретиран?
а)    Образът на „бащината къща" носи копнежа по родното.
б)    Образът на „старата на прага" пробужда нежност и топлота към майката.
в)    Образът на „стаята позната" връща към отхвърленото сиво ежедневие.
г)    Образът на „старата икона" поражда молитвеното настроение на героя.
18.    Как се назовава поетичен жанр, който се характеризира  с  чувствата  на  тъга,  
безнадеждност и страдание?

а)  елегия                                                                   
б)   ода
в)  басня                                                                     
г)   песен
19.    В кой ред са посочени вярно художествените средства в подчертаните изрази?
Кат бреме хвърлил черната умора, 
що безутешни дни ти завещаха –
ти с плахи стъпки да събудиш в двора 
пред гостенин очакван радост плаха.
а)    сравнение,    метафори,    олицетворение, инверсии, повторение
б)    хипербола, епитети, повторение, инверсия, алегория
в)    алегория, метафори, олицетворение, епитет, антитеза
г)    анафора, инверсия, метафора, епитет, синекдоха
20.    Кои географски наименования са пропуснати в изречението?
Димчо Дебелянов е роден в ... и е убит при ..
а)  Копривщица/Демирхисар                                 
б)  Калофер/Вола
в)  Сопот/Балкана                                                    
г)  София/Сливница

Отговори на теста:

1.    а,

2.    а

3.    б

4.    в

5.    а

6.    б

7.    г

8.    г

9.    в

10.    а

11.    б

12.    г

13.    в

14.    а

15.    в

16.    г

17.    в

18.    а

19.    а

20.    а

@bgmateriali.com

Изтеглиsave