Тест №1  На:…………………………………………………………………………..клас: VII.… №….

 

„Немили-недраги" (I, II и III глава)

1. Заглавието на повестта „Немили-недраги" откроява идеята за:

а)  несретната участ на гурбетчиите, търсещи препитание в чужбина

б)  героичното минало на борците за освобождение на отечеството

в)  страдалческото настояще на героите изгнаници в чуждата страна

г)  страстния копнеж за бъдещи битки в името на родината и свободата

2. Първа глава от повестта „Немили-недраги" изпълнява ролята на експозиция, защото:

а)  разкрива предисторията на събитията, за които ще се разказва

б)  изгражда първоначалната представа за епохата, обстановката и героите

в)    откроява най-напрегнатия и емоционално наситен момент в творбата

г)  разрешава появилите се противоречия и конфликти между героите

3.  В описанието на кръчмата на Знаменосеца НЕ са откроени знаците на:

а)  несретата и героизма

б)  презрението и равнодушието

в)  свободолюбието и мизерията

г)  страданието и патриотизма

4.  В първа глава хъшовете разговарят за:

а)  юначните битки и славните подвизи в миналото

б)  скиталчеството, глада и изпитанията в настоящето

в)  останалите в родните домове близки

г)  носталгията си по изгубеното отечество

5.  Кои от изброените черти НЕ характеризират Бръчков в първа глава?

а)  емоционален и впечатлителен

б)  мечтател, идеалист, ветреник

в)  поет, романтик, авантюрист

г)  практичен и съобразителен

6.  Втора глава на повестта се откроява със:

а)   лирическото отстъпление

б)  пейзажните изображения

в)  завръзката на художественото действие

г)   развръзката на основния конфликт

7.  Худ. детайл „лукави, дръзки очи"  е част от портретната характеристика на:

а)   Странджата                    

б)  Попчето                 

в)  Македонски             

г) Бръчков

8.  Поводът за речта на Знаменосеца в трета глава е:

а)   страданието на хъшовете по изгубеното отечество

б)  мъчителните спомени на героите за техните близки

в)  копнежа на изгнаниците да се завърнат в родината

г)   спречкването по въпроса за скъперничеството на чорбаджиите

9.  В своето слово в трета глава Странджата НЕ противопоставя:

а)   миналото и бъдещето на хъшовете

б)  настоящето и миналото на хъшовете

в)  настоящето и бъдещето на хъшовете

г)   страданието и героизма на хъшовете

10.    След речта на Странджата в трета глава хъшовете вдигат наздравици за:

а)   Знаменосеца и Бръчков

б)  Бръчков и Македонски

в)  Странджата и Македонски

г)   Димитрото и Мравката

 

 

 

 

Тест № 2  На:……………………………………………………………………….Клас: VII.… №….

 

„Немили-недраги" (I, II и III глава)

1.   В първите три глави от повестта „Немили-недраги" ролята на ретардация изпълняват:

а)    пейзажното изображение на нощна Браила в I глава; разпределянето на ролите за представлението в III глава

б)   разпределението на ролите за представлението в III глава; речта на Странджата в III глава

в)   описанието на надписите и изображенията по кръчми и тютюнджийски лавки в I глава;
лирическото отстъпление във II глава

г)    сънят на Бръчков във II глава; речта на Странджата в III глава

2.   Кое от твърденията НЕ е вярно?

а)   В съня на Бръчков е отразена преситеността на героя от спокойното и осигурено съществуване в бащиния дом.

б)   Бръчков сменя феса си с капела, за да даде израз на приобщаването си към хъшовския живот и съдба.                                                         

в)   В сюжетите на картините, висящи по олющените стени в кръчмата на Странджата, ожи­вява светът на миналите героични битки.

г)   Речта на Странджата връща достойнството на обезверените хъшове, връща им вярата в
самите себе си и в бъдещето.

3. Какви са художествените средства, използвани в подчертания израз?

„Скоро обядът се почна шумно, устни­те засърбаха, устата загвачиха, гърлата загълтаха."

а)   метафори, сравнение

б)   епитети, метафора

в)   синекдохи, глаголна градация

г)   глаголна градация, антитези

4. Изразите „левското знаме", „лъжицата" от речта на Странджата можем да определим като:

а)    сравнения и антитези

б)    символи и антитези

в)    символи и олицетворения

г)    олицетворения и сравнения

5.  Коя опозиция НЕ е обект на художествено изображение в повестта „Немили-недраги":

а)  родина - чужбина

б)  минало - настояще

в) робство - свобода

г)  просвещение - невежество

6. Каква представа за съдбата на хъшовете изгражда пейзажното изображение в началото на първа глава?

.............................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..............................................................

7. Кои са знаците на страданието и героизма в описанието на кръчмата на Знаменосеца в първа глава?

...........................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….............................................................

8. Какво е отношението на автора към героите хъшове според лирическото отстъпление във втора глава?

.............................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………................................................................

9. Кои основни идеи се открояват в речта на Странджата в трета глава?

....................................................... ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………................................

10. Какво е въздействието на речта на Знаменосеца върху неговите събратя според трета глава?

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Отговори на „Немили – недраги” /1,2,3 глава/

 

Тест 1: 1.в; 2.б; 3.б; 4.а; 5.г; 6.а; 7.в; 8. г; 9.а; 10.а;

 

Тест 2: 1.в; 2.а; 3.в; 4.б; 5.г;

 

  1. Пустият и мрачен пейзаж  в началото на повестта е образното съответствие на горчилката и празнотата в душите на хъшовете, изгнаници от родината. Тъмният град и притихналите улици очертават една потискаща обстановка, която е в унисон с мъченическото ежедневие на героите. Метафоричният образ на мъглата е отровата, която вгорчава и задушава битието на хъшовете.
  2. В описанието на кръчмата Вазов преплита белезите на нищетата и героизма. Въздухът е задушлив, наситен с тежките изпарения на евтините питиета и с цигарен дим. Една опушена и полуразбита лампа осветява  и знаците на героичното минало и надеждите на бъдещи подвизи.
  3. Авторът прекъсва разказа за събитията, за да даде пряк израз на вълненията и преценката си за героите – разбиране и съпричастие към драмата на мизерното им съществуване в един чужд и неразбиращ ги свят и възхищение от духовната сила и стоицизма на тези мъже, понасящи с достойнство изпитанията в името на свободата на отечеството.
  4. Странджата дава израз на болката, вълнението и надеждата си за България. Той е убеден, че отечеството има нужда от своите мъченици и герои, и насочва мислите на хъшовете към техния свещен дълг към родината. Ораторът убеждава своите събратя, че са изпълнители на велика мисия, повдига самочувствието им на българи и патриоти, връща им вярата, че скоро ще настъпи часът на истината и те пак ще проливат кръвта си за свободата.
  5. Под въздействието на емоционалната реч героите се обединяват, те се превръщат във въплъщение на една родолюбива идея, на една високонравствена мисия. Песента сгрява сърцата им, съединява душите и пренася хъшовете в мечтаното пространство на юначните битки.

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave