Тест № 3 На:………………………………………………………………………….Клас: VII..… №…..

 

„Немили-недраги" (V, X и XVII глава)

1.  Какво се случва с хъшовете, след като болестта сваля стария знаменосец на легло?

а)   Грижат се за своя събрат и духовен баща.

б)  Отиват да търсят помощ за своя страдащ събрат.

в)   Разотиват се, за да търсят препитание и щастие.

г)  Връщат се в родината, за да изпълнят завета на Знаменосеца.

2.  С кое от следните твърдения НЕ може да бъде продължено изречението?

Смъртта на Странджата е героична, защото ... .

а)  умира с мисълта за свободата на отечеството

б)  умира сам, изоставен от старите хъшове

в)  умира, посрещайки достойно и гордо мъките на агонията

г)  умира, завещавайки на младия Бръчков да продължи делото му

3.  С кое от следните твърдения НЕ може да бъде продължено изречението?

Смъртта на Странджата е мъчениче­ска поради ....

а)  съзнанието, че младото поколение ще продължи борбата

б)  съзнанието за неизпълнения докрай дълг към отечеството

в) физическите страдания

г)  потискащата обстановка

4.  Какво подарява умиращият знаменосец на младия Бръчков?

а)  къс от старо знаме и пистолет, с който е стрелял срещу тираните

б)  къс от старо знаме и мемоара на Революционния комитет

в) сабята, с която се е бил, и мемоара на Революционния комитет

г)  ковчег, пълен с ценни книжа

5. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

Как Странджата отвръща на своя млад другар за грижите, милосърдието и духовната подкрепа?

а)  Завещава му всичките материални неща, които притежава.

б)  Завещава му скъпоценните реликви, които са го свързвали с борбата.

в)  Завещава му да помни своите героични предшественици.

г)  Завещава му да жертва себе си в името на отечеството.

6.  Загасналото огнище в кръчмата на Странджата (V глава) насочва към идеята за:

а)  обител на съзаклятници          б) братско гнездо

в) разруха и гибел                         г)            разруха, но и оптимизъм

7.  Чувствата,   които  Бръчков  изпитва  край смъртния одър на Странджата, са:

а)  умиление и възторг                  б)           отчаяние и отегчение

в) гняв и възмущение                   г)            съчувствие и благоговение

8.  С кой израз НЕ може да бъде продължено изречението?

Десета глава представя Македонски като човек, ....

а)  отговорен и целеустремен

б)  хладнокръвен и съобразителен

в)  смел и решителен

г)  авантюристичен и предизвикателен

9.  Какво художествено средство е използвано в подчертания израз?

„Но отдолу, един метър под тях, се стремяха черни, шумящи сърдити тала­зи, като буйните вълни на една душа, ко­ято забуля едно хладнокръвно лице."

а)  синекдоха

б)  сравнение

в)  хипербола

г)  алегория

10.   Седемнайсетата глава на повестта „Неми­ли -недраги" представлява:

а)  лирическо отстъпление

б)  кулминация и епилог

в) развръзка и епилог

г)  развръзка и ретроспекция

 

 

 

Тест № 4 На:……………………………………………………………………..Клас: VII….. №…..

 

 

„Немили-недраги" (V, X и XVII глава)

1.  Бръчков остава при Странджата в предсмъртните му мигове, защото:

а)  вярва в свободата на отечеството

б)  очаква благодарност и материална сигурност

в)  е очарован от новото и неизвестното

г)  е идеалист, загрижен за своя духовен баща

2.  Какви художествени средства и похвати са използвани в израза?

„Над него висеше пепеляво намръще­ното небе на зимата, грозно, мълчаливо, застрашително."

а)  синекдоха, ирония, сравнения, контраст

б)  ирония, символи, хипербола, метонимия

в)  метафора, сравнения, повторение, контраст

г)  епитети, олицетворение, градация, инверсия

3.  Преди да премине по импровизирания мост, Македонски се прекръства, защото:

а)  се страхува за здравето и живота си

б)  се страхува от дълбоката ледена вода

в)  се страхува за успеха на мисията си

г)  се страхува за силата на вярата си

4.  С какъв художествен похват се постига въз­действието на цитата от X глава на повестта
„Немили-недраги"? „Така по-после на 1876 година сториха и Бенковски, и Волов, когато насред зам­ръзналия Дунав им се бе изпречила една река срещу Бекет."

а)  ретроспекция

б)  проспекция

в) лирическо отстъпление

г)  контраст

5.  Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.  Какъв смисъл е вложен в изречението от XVII глава на повестта: „Но българи­те умиха лицето си."?

а) Българите изчистиха името си от позора на робството.

б)  Българите изкупиха с героизма и жертвеността си робския срам.

в) Българите се възгордяха от успехите и победите си.

г)  Българите си върнаха националното самоуважение и достойнство.

6. С какво началото на V глава от повестта допълва представата за двойственото пове­дение на хъшовете?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..........................

................................................................................................................................................................................

7. Каква е връзката между старото и младото поколение борци според V глава на повест­та?

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...............................................

.................................................................................................................................................................................

8. Каква е художествената функция на природ­ната картина в началото на X глава от по­вестта?

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

9. Защо Македонски определя себе си пред Баба Тонка като „Твой син!" в края на X глава?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..................................................................................................

10.  Как епилогът на повестта „Немили-недраги" сключва рамката на художественото повествование за съдбата на българските хъшове? ....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

„Немили-недраги” /5,10, 17 глава/

Тест 3: 1.в; 2.б; 3.а; 4.б; 5.а; 6.в; 7.г; 8.г; 9.б; 10.в;

 

Тест 4: 1.г; 2.г; 3.в; 4.б; 5.в;

6. Старите хъшове изоставят болния Странджа, който е на смъртно легло и така го обричат на самота и страдание. Всеки от другарите на Знаменосеца се опитва сам да се спаси от глада. Така отново се проявява двойствената същност на тези героични и жертвоготовни, но и сурови хора.

7. Последните думи на Странджата към Бръчков: „Помни Странджата! Умри за България!” са и предсмъртният завет на Знаменосеца. Младото поколение борци трябва да помни своите героични предшественици, да продължи започнатото от тях дело и да жертва живота си за свободата на народ и родина.

8. Заледеният Дунав, големите студове, силните северни ветрове очертават контурите на една драматична природна картина. Тя дава представа за условията, при които героят трябва да изпълни поставената задача. Напрежението се засилва и от подчертания контраст между привидното спокойствие на скованата от студа река и черните „шумящи сърдити талази” под леда, които са метафоричен образ на драмата в душата на героя.

9. Баба Тонка е духовна майка на борците за национално освобождение. Нейни чеда са всички онези, които се жертват за благото и свободата на народ и родина. Македонски, изпълнил достойно своята отговорна и рискована патриотична мисия, с гордост определя себе си като син на тази героична и всеотдайна българка.

10. В боят при Гредетин  и с мисълта за родината умират повечето герои на повестта. Остава жив единствено Македонски. Той става свидетел на живота в нова България. Мечтите на героя са се разминали с действителността. Той пак е самотен и „немил-недраг” в собствената си родина.


 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave