Име:…………………………………………………………………………..Клас: VIII ....…№…...

1. Кое е истинското име на Елисавета Багряна?

а) Елисавета Белчева;

б) Мара Белчева;

в) Лора Каравелова;

г) Екатерина Ненчева.

2.Стихотворението „Потомка“ е публикувано за пръв път през:

а) 1927 г. в сп. „Златорог“;

б) 1925 г. в сп. „Съвременник“;

в) 1925г. в сп. “ Златорог“;

г) 1927 г. в сп. „Съвременник“.

3. Стихотворението «Потомка» е включено в цикъла: ……………………………………..

4.Къде лирическата героиня от стихотворението «Потомка» НЕ търси своите корени?

а) в унаследената «скитническа, непокорна кръв»;

б) в романтичната любовна история на «прабаба тъмноока» и «чуждестранен, светъл хан»;

в) в родната земя;

г) в мемоарите на своите близки.

5.С какво НЕ е заменена липсата на родова история в стихотворението «Потомка»?

а) с усещането за унаследената  «силна кръв»;

б) с въображаемия портрет на «прабаба тъмноока»;

в) с бурния живот сред конски тропот;

г) с полученото наследство.

6.Чрез кои елементи в стихотворението «Потомка» НЕ е изграден образът на лирическата героиня?

а) образите на прабаба тъмноока и чуждестранен светъл хан;

б) волността, наследена от дедите;

в) кръвната връзка със земята;

г) фамилната книга.

 7. Стихотворението “Потомка” насочва към мотивите за:

а)  волността и скитничеството;

б)  скитничеството и себепознанието;

в)  родовата памет и любовта;

г)  свободата и любовта.

 8.Чрез лирическата героиня на Багряна е очертан обликът на:

а) патриархалната жена;

б) модерната жена;

в) жената от миналото;

г) жената домакиня.

9.Най-ярките знаци на връзката с предците в стих. «Потомка» са:?

а) портретите и фамилната книга;

б) скитническата и непокорна кръв;

в) свилените шалвари и тюрбанът;

г) нощта и чуждестранният хан.

10.Многократното повторение «може би» изразява:

а) въображаема възможност;

б) категорична увереност;

в) неопределено съмнение;

г) непрестанно колебание.

11.Лирическата героиня на Багряна НЕ определя себе си като:

а) грешна и коварна;

б) волна и разкрепостена;

в) дъщеря на земята майка;

г) крепителка на дома. 

12. Коя е пропуснатата дума в изречението: На «незнанието» за родовото минало ярко се противопоставя…………………..за изконната връзка с него.

а) истината;

б) усещането;

в) знанието;

г) доказателството.

13. Изразите «прабаба тъмноока» - «чуждестранен, светъл хан» от стих. «Потомка» са:

а) метонимии;

б) алегории;

в) антитези;

г) метафори.

14. «Необхватните с око поля» и «вятърът» НЕ са символи на:

а) волността и порива към пътувяне;

б) свободния избор, скитничеството, промяната;

в) верността към дома, бита и семейството;

г) движението, пътя, свободата.

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

а) «Потомка» представя новото светоусещане на модерната жена.

б) Героинята е «потомка» на строгите патриархални традиции.

в) Героинята е наследница на свободния избор и бунта на предците.

г) «Потомка» акцентира на духовната връзка с предшествениците.

16. Попълнете пропуснатите думи и изрази в стиховете:

Няма прародителски портрети,

Ни …………………………..в моя род

 

Но усещам, в мене бие древна,

скитническа,…………………………….

 

Може би………………………………….,

В свилени шалвари и тюрбан,

 

Затова аз може би ………………

Необхватните с око поля,

 

Може би съм....………………………..,

може би сред път ще се сломя –

 

Отговори на теста за Елисавета Багряна:

1-а; 2-в; 3-„Вечната и святата“; 4-г; 5-г; 6-г; 7-г; 8-б; 9-б; 10-а; 11-г; 12-б; 13-г; 14-в; 15-б;

16-фамилна книга; непокорна кръв; прабаба тъмноока; обичам; грешна и коварна.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave