Прочетете текста и изпълнете задачи от 1. до 8.

Някой от студентите почнаха да се сещат накъде бие Бай Ганьо и чакаха от минута на минута да си открие картите. Само екзалтираният студент се отнесе съчувствено към думите му и сподели явно неговото възмущение от негостоприемството на чужденците.

- Наистина нашите българи са много гостоприемни - потвърди той с най-голяма увереност. - тукашните не искат да те знаят. Киснем тук из кафенетата...

Студентът, който каза тия думи, беше много напреднал в цивилизацията, но, кой знае защо, не се ползваше с особена репутация между своите другари: види се, някои грехове лежаха на душата му; говореха между другото, че много обичал да „удря келепир"! Не е за чудо! Тоя пусти грях - скъперничеството, по зараза от окрьжающата домашна среда, вгнездява се почти от детски години: изсушава душата на младия човек, като го превръща в най-студен егоист: нищо нежно, нищо благородно не остава у него.

1. От кое произведение е откъсът?

а) .Гераците” от Елен Пелин;

б) „Бай Ганьо" от Алеко Константинов;

в) „Чичовци" от Иван Вазов;

г) „Косачи" от Елин Пелин.

2. Какъв е жанрът на текста?

а) художествен;

б)научен;

в)научно-популярен;

г) публицистичен.

3. Как разбирате израза „удря келепир" според текста?

а) прославя се;

б)обогатява се със знания;

в)преструва се;

г) забогатява.

4. Коя дума е синоним на подчертаната в изречението: 

Студентът, който каза тия думи, беше много напреднал в цивилизацията, но, кой знае защо, не се ползваше с особена репутация между своите другари; види се някои грехове лежаха на душата му; говореха между другото, че много обичал да „удря келепир"!

а) уважение;

б) признателност;

в) благодарност;

г) почтеност.

5. В кое от изреченията е допусната граматическа грешка?

а) Отляво на входа, около една маса, седяха няколко студенти българи.

б) Също така интереса определяше отношенията му към другарите.

в) Бай Ганьо казва едно „да си жив, благодарим" и влиза в квартирата на Иречека.

г) Госпожата е в недоумение, тя не е била в София, а Бай Ганьо при тоя въпрос погледва с дяволска усмивка Иречека. 

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? (6.-8.)

6. Бай Ганьо си прави углушки (а) и развива темата (б) за българското (в) гостоприемство г).

7. От тази (а) тема разговора (б) се извива към търговийката (в) на Бай Ганьо (г).

8. У един байганьов (а) роднина беше изпаднала (6) една ръчна хармоника с клавиши, та сегиз-тогиз (в), като се намери на кеф, и Бай Ганьо
си е чупил пръстите да изкальпи (г) някоя песен.

В коя от подчертаните думи не е допусната правописна грешка? (9.-11.)

9. Стопанина (а) седи като на бодли и не знае как по деликатен начин да експедира (б) времено (в) сладкодумният (г) си гост.

10. Това забелязва полицейския (а) и заповядва(б) на фаитоните (в) да се одтеглят (г).

11. Мустаците (а) му бяха засукани (б), а брадицата му пак не бръсната (в) - убрасла (г).

12. Колко пунктуационни знака съдържа текстът? Напишете ги.

Подкрепен от последните Бай Ганьо извика Аз нали зная че ний не сме виновати а пък тези чужденци да ги вземе дяволът Нарочно са го направили да ни омаскарят И сещате ли се Все от завист Всичките са таквиз

а) шест запетаи, едно двоеточие, една двойка кавички, една точка и запетая и три възклицателни знака;

б) шест запетаи, две двоеточия, една двойка кавички и четири възклицателни знака;

в) пет запетаи, едно двоеточие, една двойка кавички, три възклицателни знака и една точка.

г) пет запетаи, едно двоеточие, една двойка кавички, една точка и запетая и четири възклицателни знака.

13. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка?

а) Бай Ганьо му разказа, как се е заблудил, как е разпитвал за къщата по адрес и какво му са отговорили.

б) Студентът, като знае, че чехите, груби и фанатици само спрямо немците не може да се начуди как така да не услужат на Бай Ганьо.

в) Право казано, табакерата беше в джоба му, но трябваше да намери предлог да навести дисагите.

г) И представете си господа, в този момент аз съжалих Бай Ганя!

14. В кой ред не е допусната правописна грешка?

а) свещенник, убягнал, подтиснал;

б) овълча, басейн, облякал;

в) умалени, атанасдалчевски, делитба;

г) калина, одръжка, бонбандирам.

15. Колко правописни и колко пунктуационни грешки са допуснати в изречението:

Целия ни път от чехската граница до Прага беше едно триумфално шестфие край градове ли, села ли през полета ли дето минеше нашия
трен шапки захварчаваха на горе и нескончаемо па
zdar цепеше въздухът.

а) 7 правописни и 5 пунктуационни грешки;

б) 6 правописни и 5 пунктуационни грешки;

в) 7 правописни и 4 пунктуационни грешки;

г) 6 правописни и 6 пунктуационни грешки.

16. Кой разказ не е от сборника „Старопланински легенди"?

а) „Песента на колелетата"; б) „Кошута"; в) „Шибил"; г) „През чумавото".

17. В началото на кой Йовков разказ присъства мотивът за трудното разпознаване?

а) „Песента за колелетата"; б) „Индже"; в) „Последна радост";

г) „Серафим".

18. В кой разказ на Йовков не присъства темата за войната?

а) „Белите рози"; б) „Последна радост"; в) „Кошута"; г) „Земляци".

19. Кой от разказите започва с епиграф?

а) „Другоселец"; 6) „Песента на колелетата"; в)„Кошута";

г) „Последна радост".

20. Кой герой на Йовков достига до прозрението: „...с мъки, с нещастия е пълен тоя свят,но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго - любовта между хората."

а) Сали Яшар; б) Индже; в) Люцкан; г) Серафим.

21. За кой герой се отнасят думите?
„Не те познавам. Ама чуй какво ще ти река: млад си, хубав си. Юнак си. Де такъв господар да имаме като тебе."

а) Стефан; б) Серафим; в) Индже; г) Шибил.

22. В кой разказ Йовков поставя проблема  за греха и възмездието?

а) „Песента на колелетата"; б) „Индже"; в) „Последна радост";

г) „Другоселец".

Каква стилистична фигура откривате в цитираните откъси? (23.-25.)

23. „...звуци, които звънтят в нощта, разхвьрчават се из под колелетата, летят като бели птици, провират се измежду листата на
салкьмите, идат заедно с лъчите на месеца, носят блясъка на познати очи, носят позната усмивка и казват: „Иде!"

а) хипербола;б) антитеза; в) метонимия:г) олицетворение.                               

24. „Като мътен порой се спуснаха кърджалиите от Бакъджиците надолу в полето..."

а) сравнение; б) антитеза: в) оксиморон; г) хипербола.

25. „Той беше мършав, дребен човек, изгубен в окърпеното палто като в пашкул."

а) антитеза; б) оксиморон; в) епентеза: г) сравнение.

26. Кой разказ внушава идеята за братското съчувствие и човешката самота?

а) „Последна радост"; б) „Шибил": в) „Другоселец"; г) „Кошута".

27. За коя Йовкова героиня се отнася твърдението: „Грешна беше тая жена, но беше хубава."

а) Пауна; б) Дойна; в) Павлина: г) Албена.

28. От кой Йовков разказ е откъсът:

„ Той се усмихваше и леко поклащаше глава, като че броеше кръпките или като че си спомняше нещо. Десет и повече години има, откакто се кани да си купи палто."

а) „Серафим"; 6) „Шибил"; в) „Последна радост"; г) „Албена".

29. Кое заглавие не е име на сборник с разкази от Й. Йовков?

а) „Песента на колелетата"; б) „Вечери в Антимовския хан"; в) „Женско сърце": г) „Последна радост".

30. Кое твърдение не е вярно?

а) Й. Йовков е автор на комедията „Милионерът".

б) В началото на разказа „Шибил" жените са „плахи като кошути".

в) Индже разчита знаците на смъртта, когато тръгва от Сините камъни.

г) Епилогът на разказа „Последна радост" представя две различни мнения за войната.

 

 

 

 

 

 

 

Отговори: 1. б; 2. а; 3. г; 4. а; 5. б; 6. а; 7.б;8.а;9.б;10.б;11. а; 12. г; 13.в;14. в; 15. а; 16. а; 17. г; 18. в; 19. в; 20. а;21.в;22.б;23.г; 24. а; 25. г; 26.в;27. г; 28.а;29.г; 30. в.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave