1.    „Зимни вечери" е:
а) елегия за страданието и безнадеждността на онеправданите
б) балада за обречената красота и нежност в призрачния град
в) поетически цикъл за печалната орис на градските несретници
г) сатира на несправедливото социално устройство
2.    Емоционалната атмосфера на творбата НЕ е:
а) мрачна, приглушена и трагична
б) мрачна, приглушена, но оптимистична
в) монотонна, потискаща, безнадеждна
г) печална, сковаваща, зловеща
3.    Преобладаващите цветове в „Зимни вечери" са:
а) сиво, жълто, черно, бяло 
б) сиво, синьо, алено, черно
в) синьо, сиво, бяло, алено
г) сребристо, жълто, златно, бяло
4.    Основният символен образ в текста, свързващ отделните фрагменти и обозначаващ задушаващото съществуване, е:
а) снегът
б) домът
в) ковачницата
г) мъглата
5.    Отношението на лирическия говорител към героите страдалци е:
а) съпричастно и разбиращо
б) милосърдно и наставляващо
в) съпричастно и поучаващо
г) назидателно и състрадаващо
6.    Посланията на кое от изучените стихотво¬рения (в шести и в седми клас) приличат на
посланията на „Зимни вечери"?
а) „Заточеници"
б) „Братчетата на Гаврош"
в) „Неразделни"
г) „Към родината"
7.    Кой от цитираните изрази НЕ характери¬зира облика на човека в „Зимни вечери"?
а) „едър мъглив силует"
б) „някакво задгробно същество"
в) „печален странник"
г) „призрак сякаш"
8.    Бъдещето на децата от „Зимни вечери" е представено чрез символния образ на:
а) сградите „с жълти стъклени очи"
б) „младата   луна   ...   с   тънкия   си   огнен сърп"
в) „снежинките", които „стават на кал"
г) „оскрежената топола - призрак сякаш"
9.-10. Посочете вярното твърдение за подчертаните изрази в цитираните откъси.
   9.    „Като черна гробница и тая вечер/пуст и мрачен е градът"
а) метонимия
б) сравнение
в) хипербола
г) олицетворение
  10.    „Завесата мръсна, продрана,/и едър мъглив силует"
а) епитети
б) сравнения
в) олицетворения
г) синекдохи

 

 

Отговори на теста върху „Зимни вечери“:

 1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-А; 6-Б; 7-В; 8-В; 9-Б; 10-А

 

Скала за оценяване:

10 - 9 т – 6.00

8 – 7 т – 5.00

6 – 5 т  - 4.00

4 – 3 т – 3.00

Под 2 т – 2.00

@bgmateriali.com

Изтеглиsave