1. Коя е излишната дума?
A) подлог   
Б) прилагателно
B) сказуемо   
Г) допълнение
2. В изречението „Някои проучват Земята, правят специални детайлни снимки, прогнозират времето.” подлогът е изразен чрез:
A) съществително име   
Б) местоимение
B) наречие   
Г) прилагателно име
3. В кое изречение подлогът е изразен с наречие?
A) Такава орбита наричаме геостационарна.
Б) Тя улеснява изпращането на сигнали до сателита.
B)  Много от тях са в орбита на 36 000 км от Земята, където обикалят с 11000 км/ч.
Г) Сателитите се използват за научни цели.
4. В кое изречение има съставно именно сказуемо?
A)Дядо Георги мисли, мисли, па на другия ден отиде и той в общината да види какво става.
Б) За да се похвали, дядо Георги беше минал през цяло село, като на много места се беше отбивал.
B)Там е работата, че има и още нещо.
Г) Минало се що се минало, един ден го повикали в общината.
5. В кое изречение има съставно глаголно сказуемо?
A) Можеше да работи само лека, маловажна работа.
Б) Пред къщата на Еня, която беше наблизо, бяха стоварени кой знай кога камъни и както бяха насваляни, тъй си стояха разхвърляни.
B) Като каза това, Серафим се усмихна и тъй като беше съблякъл палтото си, стоеше сега, мъничък, слабичък.
Г) Той го остави да прави каквото си ще, затвори кафенето и си отиде вкъщи.
6. С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?
Щом остави палтото на пейката, той тозчас се попипа над кръста, по пазвата.
A) съществително име  
Б) прилагателно име
B) местоимение   
Г) наречие
7.Кое от сказуемите НЕ е съставно глаголно?
A) искам да отида   
Б) смятам да отида
B) стана голяма   
Г) надявам се да отида
8. Кое от сказуемите е просто?
A) спирам да уча   
Б) ще уча
B) продължавам да уча   
Г) започвам да уча
9. В кое изречение НЯМА съставно именно сказуемо?
A) Оказах се героят на вечерта.                
Б) Ставам първият в класа.
B) Наричам се отличникът на класа.        
Г) Аз съм била на училище.
10. В кое изречение НЯМА съставно глаголно сказуемо?
A)То там, на онзи свят, туй палто може да ми помогне.
Б) Птицата изглеждаше уплашена.
B) Трябва да успеем в това начинание.
Г) Вече започвам да разбирам задачите по математика.
11. Кое от изреченията е просто?
A) Древният грък Херо измайсторил прост механизъм, който работел с пара.
Б) Парата влизала в дъното на цилиндър, а буталото се качвало нагоре.
B) Парната машина намерила приложение в текстилните фабрики, в леярните и на много други места.
Г) Калаят бил смятан за ценен метал, но калаените мини в Корнуол често се наводнявали от просмукваната през скалите вода.
12. В кое изречение има определение?
A) Срещнах я вчера при колибите.
Б) Тя ме погледна с укор и злоба.
B) Чух шепот и познах гласа на Калина.
Г) Те се потаиха и аз дълго не можах да чуя нищо.
13. Каква синтактична служба изпълнява подчертаната дума в изречението?
Кметовете на кварталите в София са предупредени да създадат организация за безопасността на местните жители.
A) сказуемо   
Б) съгласувано определение
В) несъгласувано определение   
Г) допълнение
14. В кое изречение НЯМА обстоятелствено пояснение?
A) През есента отнякъде пристигна тук една пъргава катеричка.
Б) Тук идеше зайчето да си играе на слънце и нищо не го плашеше.
B) Съгледа това нещо майсторът кълвач и не му хареса постъпка катеричката.
Г) Но хралупата бе плитка и когато катеричката влезе вътре, главата й остана отвън.
15. В кое изречение има обстоятелствено пояснение?
A)Той пусна палтото на колената си, загледа се пред себе си и се усмихна.
Б) Хубаво си е то, мойто палто - продължи той с някаква особена радост в гласа си.
B) Милена си остана тъй, слисана, объркана.
Г) Той престана да говори и да си тананика и се размисли.
16. В кое изречение има съгласувано определение?
A) Как тъй даваш пари на човек, когото не познаваш?
Б) Може пък там да ми дадат ново палто, златно, тъй да се каже скъпоценно...
B) Серафим говореше с Еня, но не го погледна.
Г) Еню се показа на вратата и погледна надалече, без да спира очи някъде.
17.  В кое от изреченията НЯМА допълнение?
A) Тя развърза един възел, светнаха златни пари: три по-едри махмудии и двайсетина рубета.
Б) Вълкадин се прибра вкъщи, като се стъмни.
B) Изведнъж Милена си спомни оная вечер и си я спомни тъй ясно, като че я виждаше пак.
Г) Той обеща да ми даде нещо - помисли си тя, - това ще да е.
18. Каква част на изречението е подчертаната дума?
Върнали се тримата глупаци, взели секирите си, наточили ги хубаво и тръгнали да секат гората.
A)определение   
Б) допълнение
B) приложение   
Г) обстоятелствено пояснение
19. Каква синтактична служба изпълняват подчертаните думи в изречението?
Серафим малко работеше, бавно пипаше, но не обичаше да стои празен.
A) приложение   
Б) съгласувано определение
B) несъгласувано определение   
Г) обстоятелствено пояснение
20. В кое изречение НЯМА обстоятелствено пояснение?
A)Горе на канарата, край пътя, стоеше Калина с втренчени към дима очи.
Б) Хубавите очи на бедния момък се засмяха.
B) Лукан дълго ме убеждаваше да остана.
Г) Като ме видя, тя трепна, изгледа ме странно и избяга.

 

 

 Отговори:

1. Б

6.   В

11.  В

16.  Б

2. Б

7.   В

12.  В

17.  Б

3. В

8.   Б

13.  В

18.  Г

4. В

9.   Г

14.  В

19.  Г

5. А

10. Б

15.  А

20.  Б


Ако имате въпроси, пишете на емайл: [email protected]

@bgmateriali.com

Изтеглиsave