1. Звукова промяна НЕ е: - 2т.

А) изговор на звучни съгласни като беззвучни

Б) изговор на я като е

В) писане на малки и главни букви

Г) промяна в изговора на гласни звукове извън ударение

2. Кое твърдение е вярно? – 1т.

А) Променливо я е я, което винаги се променя в е извън ударение.

Б) Променливо я е звукова промяна -я се запазва или преминава в е.

В) Променливо я съдържат само многосричните думи.

Г) Редуването на я/е се наблюдава само при едносрични думи.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave