Прочетете текста и отговорете на въпроси 1.-7. вкл.

  Щом се здрачи, рисът, който спеше в хралупата на един грамаден бор, се измъкна навън.

Той се прозя с широка, котешка гримаса, от която неговите уши се свиха назад, а раззинатата му уста показа бели и остри зъби. Рисът се отърси, клекна под бора и започна да се вслушва. Зениците му се свиха. Изглеждаше сънлив, отегчен, изпълнен с презрение към всичко, сякаш не му се искаше да тръгне из влажната мълчалива гора. Ала това безразличие беше лукаво.       

      Острият му слух долавяше тихите съскания на подранил глухар. Звуците идваха от насрещния склон на планината, дето черната стена на боровете се губеше из вечерната дрезгавина. Тия тихи скърцащи звуци възбуждаха хищника. Той размаха късата си опашка и няколко пъти заби нокти в един сух клон, който лежеше в краката му. После като се прозя и протегна тъй, че изпъстреният с ръждивокафяви точки гръб се преви като кобилица, тръгна надолу из планината.

  1. За коя сфера на общуване е предназначен текстът?

         А) за научната                                    

         Б) за обществено-политическата

         В) за естетическата                            

         Г) за битовата

 2. Кое заглавие НЕ е подходящо за текста?

       А) Дивото зове            Б) Рис               В) Рис и глухар                 Г) По здрач

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?

        А) Рисът се събужда по здрач.                            

        Б) Хищникът е сънлив и отегчен.

       В) По гърба си има ръждивокафяви точки. 

       Г) Слухът му не долавя тихите съскания на глухар.

 4. Кое твърдение е вярно според текста?

        А) Рисът спи на един грамаден бор.

        Б) Безразличието на хищника към света около него е лукаво.

        В) Когато се вслушва в звуците, зениците му се разширяват.

        Г) Няколко пъти рисът забива нокти в един клон на бора.

  5. Кои думи НЕ са контекстови синоними?

        А) рис – хищник                                    

        Б) презрение – безразличие

        В) влажна – мълчалива                         

        Г) съскания – звуци

  6. Текстът е откъс от:

      А) разказ             Б) урок по биология         В) приказка                   Г) басня

7. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между

другите двойки?
      А) мистериозен – тайнствен                            

      Б) потаен – загадъчен
      В) екстатичен – потиснат                                

      Г) индиферентен  –  безразличен    

8. Попълнете многоточието с подходяща дума, така че в двойките да се запази отношението:

А) истина – лъжа

      сила –       .............................................            ...............................   –  порок 

Б) кожа – дерматолог

     .................................  –  стоматолог                сърце  – .............................................

9. В кой ред НЯМА фразеологизъм?

     А) пилетата се броят наесен                             

     Б) магаретата се стрижат напролет

     В) броя раковините по плажа                           

     Г) броят му се ребрата

10. В кой ред всички думи са синоними?

      А) коментар, статия, описание                        

      Б) чутовен, славен, прочут

     В) синева, море, вълни                                     

     Г) съдба, възмездие, правда

11. В кое от словосъчетанията думата ябълка НЕ е употребена с преносно значение?

      А) земна ябълка       Б) адамова ябълка         В) очна ябълка       Г) червива ябълка

12. Наименованието на кой от празниците НЕ е написано правилно?

     А) Ден на народните Будители

     Б) Ден на Освобождението на България

     В) Ден на християнското семейство и на християнската младеж

     Г) Ден на Независимостта

13. Този текст е откъс от анотация на учебно помагало по български език. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите, записани под текста:

Книгата е (А)...помагало в процеса на (Б).., защото дава възможност както за бърза (В) ..по определен езиковедски проблем, така и за системна работа върху осмислянето и прилагането на усвоените знания за езика чрез тестови задачи и (Г)..с тренировъчен характер.

       А) полезно, велико, конкретното                

       Б) възприемане, обучение, занимание

       В) изненада, справка, реакция                   

       Г) опити, проблеми, упражнения

14. В кой от редовете има граматична грешка?

      А) два манастира                             

      Б) няколко проповедници

       В) два иконостаса                            

       Г) трима свещеника

15. В кой от подчертаните изрази е допусната граматична грешка?

Заради повечето почивни дни (А) нашенците са решили да излязат от България и да пообиколят чудесата на света. На голям интерес се радват по-близките дестинации – Гърция и Турция, разкриха вещи в туроператорския занаят. За празника част от агенциите са пуснали десетки промоционални пакети (Б). Така например отсега можете да отпразнувате Христовото Възкресение (В) в Истанбул срещу 250 лева в луксозен  хотел. В цената е включено (Г) посещение на великденската литургия в Българската екзархия, екскурзовод на български език и тържествена вечеря.

16. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

     А) Когато срещнете някого – познат или непознат, близък или далечен човек,    поздравете го вътре в себе си, като му пожелаете нещо добро.

     Б) Ако видите някакъв дефект у някой, не го съдете, защото той не е завършена от Бога статуя.

     В) Когото срещнете на пътя си, помолете се за него, поздравете го вътрешно за това, което до този момент е получил от живота.

     Г) Ако успеете да отправите своето пожелание за нещо добро към човек, който е нещастен, той ще се зарадва, че е срещнал един добър човек.

17. Попълнете празните места с правилните форми на думите.

А) съществително име

Имах уговорка с двама..........................да ми донесат няколко примерни ......................

                                съученик                                                                      тест

за решаване.

Б) местоимение

За  ........................от нас е ясно, че на ................................. няма да е лесно

всеки                                                     никой

да изкара изпита, ако не е учил достатъчно.

В) членувана форма

Консултирах се с.............................., за когото се говореше, че е...................................

                  преподавател                                                  най-добър

специалист по български език във .............................. .

                                                               факултет

Г) форма за учтивост

 

Мила госпожице, дълбоко вярвам в това, че сте..................... грешката си и

                                                                          разбрал

въпреки че сте все още много......................... и ................................., сигурно ще

                                                разстроен                потиснат

намерите сили за извинение. 

18. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Проучване на Фонда за медицински изследвания (А) в Оклахома показва, че съавторството в научните статии е безмислено (Б), защото последните автори в списъка (В) остават незабелязани и авторитетът (Г) им не расте дори когато публикацията е в изключително авторитетно издание.

19. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

    А) Най-голям успех имаха дръзките му опити в осъвременяването на езика.

    Б) Изпитваше искрена радост, но и безспокойство за бъдещите си планове.

    В) Колкото и да се стремеше към прецизност в работата си, всъщност беше доста немарлив.

    Г) Имаше добри теоретични познания по предмета, затова изкара висока оценка на изпита.

20. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

      А) възстаник          Б) възстанник            В) въстаник            Г) въстанник

21. В кое от изреченията има правописна грешка?

      А) Данните сочат, че приходите нарастват.

      Б) Дръвчето, което засадихме, израстна твърде бързо.

      В) Малкото детенце отрасна вкъщи. 

      Г) Раната зараства за няколко седмици.

22. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?

    А) Най-висшата мъдрост е да различаваш доброто от злото.

    Б) Мъдър е не този, който много чете, а този, който извлича полза от четенето.

    В) Умът е не само в знанието, но и в умението, то да се прилага.

    Г) Мъдър е този, който знае не много, а нужното.

23. В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка?

     А) Трябва да започна, да работя по-сериозно и упорито върху езиковата си култура, за да успея на изпита.

    Б) Трябва да започна да работя, по-сериозно и упорито, върху езиковата си култура за да успея на изпита.

    В) Трябва да започна да работя по-сериозно и упорито, върху езиковата си култура, за да успея на изпита.

    Г) Трябва да започна да работя по-сериозно и упорито върху езиковата си култура, за да успея на изпита.

24. В текста има пет пропуснати запетаи. Поставете ги.

Поучителни истории разказват за това как героите са се сра­жавали мъжествено решително самоотвержено. Те са се трудили и ден и нощ преодолявайки невероятни препятствия.

25. Ботевата творба "Хаджи Димитър" е:
          а) поема                б) елегия                в) балада                г) ода

26.Кои от посочените образи не са пресъздадени в „Хаджи Димитър”

    а) героят, балканът, кръвта, нощта;              б) небето, слънцето, полето (земята), денят;

    в) орлицата, соколът, вълкът, самодивите     г) любимата, майката, бащата, братята

27.Цикълът “Епопея на забравените” се състои от ……………… .Избройте ги.

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

28.В "Епопея на забравените" Вазов осмисля връзката:
     а) земя - народ – история                        

     б) личност - народ - история
     в) народ - история – език                        

     г) земя - история – език

29. Автор на "Българският език" е  ...................................................................     , по  жанр е:

а) разказ;               б) повест;               в) пътепис;            г) стихотворение

30. От кой автор е стихът Език свещен на моите деди..."?

   а) Христо Ботев;            б) Иван Вазов;          в) Пейо Яворов;            г) Йордан Йовков

31. От кое Ботево стихотворение са следните стихове?

                Кажи ми, кажи, бедний народе,

               кой те в таз робска люлка люлее?

  А) „Към брата си”          Б) „Майце си“         В) „Елегия”                 Г) „В механата”

32. Единственият герой, който не умира в рамките на лиро-епическия разказ, е:

   а) Левски            б) Бенковски                    в) Кочо                   г) Паисий

 

Отговори: 1-В; 2-В; 3-Г; 4-Б; 5-В; 6-А;7-В,8- А) слабост, добродетел, Б) зъб, кардиолог,  9-В, 10-Б, 11-Г, 12-А, 13- А) полезно,Б) обучение

В) справка,Г) упражнения, 14-Г, 15-Г, 16- Б, 17- А) съученици, теста, Б)  всекиго, никого, В) преподавателя, най-добрият, факултета

Г) разбрали, разстроена, потисната, 18- Б, 19-Б, 20-В, 21-Б,22-В,23-Г

24. - Поучителни истории разказват за това, как героите са се сра¬жавали мъжествено, решително, самоотвержено.

Те са се трудили и ден, и нощ, преодолявайки невероятни препятствия.

25-В, 26-Г, 27- 12 „Левски", „Бенковски", „Кочо", „Братя Жекови", „Каблешков”, „Паисий”, „Братя Миладинови", „Раковски", „Караджата", „1876”, „Волов” и „Опълченците на Шипка",28-Б, 29-ВАЗОВ - Г, 30-Б, 31-В,32-Г

@bgmateriali.com

Изтеглиsave