Прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 1. – 6.:

Измежду полските треви
блестеше, в нощните тъми,
една светулка лъчезарна . . .
(С това си качество, уви! и тя е тъй злощастна
кат другите светители на нашата земица!)
Внезапно, бухалът, врагът на всички светлини,
най-грозната, най-злостната и най-коварна птица,
подгони светлата мушица
и най-подир я улови...
– Какво ти сторих? ... –  Ти ми пречиш!
Умри! ... –  Че как ти преча ? ... – Светиш!...              

1. Коя е темата на текста?

     А) Съревнованието между бухала и светулката  

     Б) Помирението между доброто и злото

     В) Отмъщението на светулката

     Г) Конфликтът между прогресивното и ретроградното

2. Ключови  думи в текста са:

   А) лъчезарна, мушица, тъми                       

   Б) качество, земица, птица

   В) светулка, бухал, светлини                       

   Г) грозната, злощастна, светители

3. Какъв е бухалът според текста?

   А) критичен            Б) апатичен         В) завистлив           Г) толерантен

4. Чрез кое устойчиво словосъчетание може да се изрази отношението на бухала към светулката?

  А) гали му окото     Б) къса му нервите     В) слага го в джоба си    Г) трън в очите му е

5. С какво значение НЕ е употребена подчертаната дума светители в текста?

   А) будители         Б) радетели           В) просветители               Г) възродители

6. Кое от твърденията НЕ е вярно според текста?

     А) Бухалът е враг на всички светлини.

     Б) Бухалът е злощастен като всички останали светители.

     В) Диалогът се води между най-грозната птица и мушицата.

     Г) Бухалът не понася светлината на мушицата.

7. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между

другите двойки?
     А) поклонник – почитател                  Б) покруса – мъка
     В) експозиция – епилог                      Г) прелом – поврат

8. Попълнете многоточието с подходяща дума, така че в двойките да се запази отношението:

А) повест –  епос       ..............................– драма                       ода – .............................

Б)  общуване – комуникация 

       ................................... – получател                  адресант – ...................................                      

9. Фразеологичният израз цепя косъма надве е антоним на:

     А) плюя си на петите                              Б) имам широки пръсти

     В) влязла ми е змия в кесията                Г) око за око, зъб за зъб

10. В кой ред думата не е синоним на останалите?

      А) стон         Б) стенание            В) вопъл                  Г)  писък

11. В кое словосъчетание думата възел НЕ е употребена с преносно значение?

   А) гордиев възел      Б) лимфен възел             В) пътен възел                   Г) стегнат възел

12. Кое от названията  НЕ е написано правилно?

   А) Архангеловден      Б)  Бъдни вечер      В) Малка богородица        Г) Света Троица

13. Попълнете празните места във вестникарския текст, като изберете най-уместните думи от предложените.

“Мисията невъзможна” ли е задачата да накарате сина си да се заеме с поредното домашно? Задавали ли сте си въпроса, защо някои хора четат с (А) ..., докато за други (Б)  ....е равносилно на мъчение? Отговорът може да ви изненада – при изследване на близнаци в предучилищна възраст от Австралия, САЩ, Норвегия и Швеция учените са направили интересно (В)  ....Те са установили генетична зависимост, влияеща на (Г)  ... към четене.

    А) вълнение, удоволствие, очила                  Б) то, четенето, възпроизвеждането

    В) откритие, съобщение, интервю               Г) навика, склонността, желанието

14. В кой от редовете изразът е написан правилно?

   А) Уважаеми господин Ректор,                       Б) Уважаеми Господин Ректор,

   В) Уважаеми господин ректор,                       Г) уважаеми господин Ректор,

15. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

     А) Моцарт започнал да композира на 3-годишна възраст.

     Б) Томас Едисон имал колекция от 5000 екземпляра птици.

     В) Знаменитият руски композитор Александър Бородин бил един от най-уважаваните професори по химия в Петербург.

    Г) Йоан е единственият от дванадесетте апостола, който е умрял от естествена смърт.

16. В кое от словосъчетанията НЕ е допусната граматична грешка?

       А) три състезатели              Б) трима състезателя

       В) пет лауреата                   Г) двама лауреати

17. Попълнете празните места с правилните форми на думите.

А) съществително име

Бяха раздадени грамоти на 19 изявени..................... и на 5 училищни………………………

                                                           педагог                                                                                                              колектив                                                                                                                                                                                                                         

Б) местоимение

Старите хора казват, че ако срещнеш........................на път в планината, трябва да

                                                                        някой

го поздравиш с добър ден.  Този...........................трябва да ти отвърне също с поздрав.

                                                      някой

В) членувана форма

Понякога........................... на ....................... човек променя ................................на всички.

                     живот               отделен                                     живот

Г) форма за учтивост

Госпожо, не сте ме  ......................... правилно и затова сте така   ................... и

                                 разбрал                                                            ядосан      

........................... .

   Категоричен

18. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

      Абсурдно (А) е да има железни (Б) правила за това, какво човек трябва да чете и какво не, защото половината от съвремената (В) ни култура (Г) зависи от това, което човек не бива да чете.

19. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

    А) Сведения за Руско-турската освободителна война черпим от наши и чужди извори.

    Б) Родното място на Наполеон е Корсика, а родителите му са италиянци.

    В) На дванайсет години Алберт Айнщайн вече разбирал Евклидовата геометрия.

    Г) Ван Гог продал приживе само едно свое произведение – картината Red Vineyard.

20. Кое от словосъчетанията е написано правилно?

       А) скулпторна група                Б) художник скулптор     

       В) склуптурна група                Г) художник склуптор

21. В кое изречение са допуснати две правописни грешки?

       А) Птиците пеят не от безгранично щастие, а защото по този начин маркират територията си.

       Б) Пингвинът е единствената птица, която може да плува, но не може да лети.

       В) Кучетата водачи не могат да различат червения от зеления цвят на светофара– те се ориентират по потока на движението.

       Г) Повече от 99.9 % от животните, живяли някога на Земята, са умряли преди появата на човека.

22. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

       А) Алберт Айнщайн – един от най-великите учени зa всички времена не е говорил до тригодишната си възраст.

       Б) Мария Кюри, която два пъти е получавала Нобелова награда, не е била член на Френската академия  само защото била жена.

       В) Леонардо да Винчи –  добре известният художник, архитект и инженер, пръв направил връзка между броя на  кръговете на дънера на дървото и неговата възраст.

       Г) Ги дьо Мопасан, Александър Дюма, Шарл Гуно и много други известни творци подписали знаменития протест срещу загрозяването на Париж с Айфеловата кула.

23. Колко пунктуационни грешки са допуснати в изречението?

Изразът “жълта преса” който се употребява със значението на долнопробен, лъжлив свързан с евтини сензации печат е възникнал в САЩ.

       А) една              Б) две            В) три               Г) няма допуснати грешки

24. В текста има пет пропуснати запетаи. Поставете ги.

Желязна завеса отделяща театралната сцена и близките до нея помещения от зрителната зала била използвана с противопожарна цел за първи път във Франция през 90-те години на ХVІІІ век. В продължение на следващото столетие тази предпазна мярка станала задължителна при построяването на театралните сгради. Почти едновременно с появяването на техническия термин желязна завеса в редица европейски езици (отначало в средата на театралите) се развива и преносното му значение. Отначало изразът желязната завеса се използвал като характеристика на психическа изолираност откъснатост от живота. По време на Първата световна война този израз проникнал и в публицистиката. С него започнали да обозначават както политическата изолация така и идеологическите бариери разделящи народите.

25. Ботевата творба "Хаджи Димитър" е:
          а) поема                б) елегия                в) балада                г) ода

26.Кои от посочените образи не са пресъздадени в „Хаджи Димитър”

    а) героят, балканът, кръвта, нощта;              б) небето, слънцето, полето (земята), денят;

    в) орлицата, соколът, вълкът, самодивите     г) любимата, майката, бащата, братята

 

27.Цикълът “Епопея на забравените” се състои от ……………… .Избройте ги.

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

28.В "Епопея на забравените" Вазов осмисля връзката:
     а) земя - народ – история                         б) личност - народ - история
     в) народ - история – език                         г) земя - история – език

29. Автор на "Българският език" е ........................................................, по  жанр е:

а) разказ;               б) повест;               в) пътепис;            г) стихотворение

30. От кой автор е стихът Език свещен на моите деди..."?

   а) Христо Ботев;            б) Иван Вазов;          в) Пейо Яворов;            г) Йордан Йовков

31. От кое Ботево стихотворение са следните стихове?

                Кажи ми, кажи, бедний народе,

               кой те в таз робска люлка люлее?

  А) „Към брата си”          Б) „Майце си“         В) „Елегия”                 Г) „В механата”

32. Единственият герой, който не умира в рамките на лиро-епическия разказ, е:

   а) Левски            б) Бенковски                    в) Кочо                   г) Паисий

 

Гордиев възел: а) мит. много сложен възел, с който цар Гордий завързвал ярема към колесницата си. Който успеел да го развърже, щял да властва над Азия. Единствен Александър Македонски просто го разсякъл с меча си. б) прен. заплетен, трудноразрешим въпрос.

ОТГОВОРИ

1-Г, 2-В,3-В, 4-Г, 5-Б, 6-Б, 7-В, 8- А) трагедия, лирика Б) адресат, подател, 9-Б, 10-Г,

11-Г, 12-В, 13- А) удоволствие, Б) четенето, В) откритие, Г) склонността, 14-А,15-Г,

16-Г, 17- А) педагози, колектива, Б) някого, някой, В) животът, отделния, живота

Г) разбрали, ядосана, категорична; 18-В, 19-Б, 20-Б, 21-Г, 22-А

23- В  Изразът “Жълта преса” , който се употребява със значението на долнопробен, лъжлив , свързан с евтини сензации печат , е възникнал в САЩ.

24- Желязна завеса, отделяща театралната сцена и близките до нея помещения от зрителната зала, била използвана с противопожарна цел за първи път във Франция през 90-те години на ХVІІІ век. В продължение на следващото столетие тази предпазна мярка станала задължителна при построяването на театралните сгради. Почти едновременно с появяването на техническия термин желязна завеса в редица европейски езици (отначало в средата на театралите) се развива и преносното му значение. Отначало изразът желязната завеса се използвал като характеристика на психическа изолираност, откъснатост от живота. По време на Първата световна война този израз проникнал и в публицистиката. С него започнали да обозначават както политическата изолация, така и идеологическите бариери, разделящи народите.

25-В         26-Г         27 -12 „Левски", „Бенковски", „Кочо", „Братя Жекови", „Каблешков”, „Паисий”, „Братя Миладинови", „Раковски", „Караджата", „1876”, „Волов” и „Опълченците на Шипка"         28-Б          29-ВАЗОВ -Г        30-Б      31-В    32-Г

@bgmateriali.com

Изтеглиsave