Класна работа №1   по БЕЛ   за VIII клас

На……………………………………………………………………….. VIII…клас, № …

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 - 10.

      Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция. Колкото даден поземлен участък е с по-добро естествено плодородие, с по-добра земя, толкова произведената на него продукция е по-евтина. На пазара селскостопанската продукция се продава по цени, формирани от разходите на най-неплодородните и нископроизводителни участъци земя. Това се налага поради естествената ограниченост на земята и потребността да се използват и най-лошите участъци земя. Като излиза на пазара с продукция, която има по-ниска индивидуална цена от пазарната, собственикът на добрия и среден участък ще присвои излишъка над средната печалба и това именно е неговата рента. Пазарът на земя е специфичен и консервативен. В развитите страни годишно само 0,5 до 5% от земята е обект на покупко-продажба. Най-скъпи са земите, които могат да се използват за неземеделски цели.

1. Темата на текста е:
а) Плодородието на земята;                              

б) Цената на земята; 

в) Пазарът на земята;                                         

г) Селскостопанската продукция
2. Ключовите думи и изрази в текста са:
  
а) пазар, цена, земя; 

  б) разходи, земя, продукция;

  в) рента, покупко-продажба, цена;

  г) собственик, пазар, разходи
3. Текстът е предназначен за:
а) широк кръг от читатели;   

б) ученици и студенти;    

в) учители;   

 г) икономисти
4. Посочете невярното твърдение според текста:
       
а) Пазарът на земя е специфичен и консервативен.
        б) На пазара селскостопанската продукция не се продава по цени, формирани от разходите на най-неплодородните и нископроизводителни участъци земя.
        в) Най-скъпи са земите, които могат да се използват за неземеделски цели.
        г) Колкото даден поземлен участък е с по-добро естествено плодородие, с по-добра земя, толкова произведената продукция е по-евтина.
5. Посочете вярното твърдение според текста:
      
а) Търсенето на земя се определя от следните фактори - цената на продукцията, плодородието, заетостта на работната сила.
       б) Най-скъпи са земите, върху които се отглеждат земеделски култури.
       в) В развиващите се страни годишно само 0,5 до 5% от земята е обект на покупко-продажба.
       г) На пазара селскостопанската продукция се продава по цени, формирани от разходите на най-неплодородните и нископроизводителни участъци земя.
6. Текстът може да бъде продължен с изречението:
      а) Много хора свързват понятието "рента" със заплащането на квартира.
      б) Държавата изкупува продукцията, която е в повече.
      в) Съотношението между цената на земята и работната заплата дава представа за достъпността на местното население до земята.
      г) В Холандия с 6 средни месечни заплати може да се купи 1 дка средно качествена земеделска земя.
 

7. Какво е по състав първото изречение от текста?   ______________________________________
8. Думата "земя" в първото изречение от текста е:
            а) определение;

            б) допълнение;            

            в) приложение;               

            г) подлог
9. Каква част на речта е думата "отгледана"?
            а) прилагателно име;           

            б) глагол;          

            в) наречие;                  

            г) причастие.
10. Първото и второто изречение в текста са свързани чрез:
          а) местоимение;   

          б) лексикално повторение;  

          в) контекстови синоними;  

          г) контекстови антоними.
 

В кой от редовете има правописна грешка?
11
.

     а) въззелен;               б) безъб;                в) безметежен;                  г) беззвучен.
12.

    а) углупявам;            б) обкръжавам;      в) осмивам;                       г) увъртам.
13.

    а) снаха;                    б) сбор;                   в) зговор;                           г) здание

14.     

    а) възмущение;         б) изстъпление;     в) заграждение;                г) задалжение.
 

В кой от редовете няма правописна грешка?
15.
     

    а) искрено;                б) непремено;                     в) блаженно;                     г) съвремено.
16. 

    а) що годе;                  б) тук там;                          в) току така;                      г) само че.
 

Кое от изреченията се различава по състав от останалите?
17
.

    а) Пеем си.                 б) Живее се.                        в) Знаем се.                       г) Уважаваме се.
18.

    а) Притъмнява.          б) Познавате се.                  в) Играе ми се.                  г) Съмва се.
 

В коя от подчертаните думи е допусната грешка?
19. Оттам(а) на сетне(б) мисля, че всичко започва да се снишава(в) докато накрая(г) потъна вдън земя.
 

20. В още по-голяма степен са ослабени(а) връзките на Алековия(б) герой с традиционните(в) възрожденски представи(г) за света.
 

21. Във вечерната(а) здрач се показва голяма едноетажна(б) къща с ръждясал(в) ламаринен(г) покрив.
 

22. Днес светът(а) е така устроен(б), че трябва да внимаваш с неискрените(в) хора, защото те са повече от честните(г).
 

При коя от двойките думи има отношение както при двойката:
23. мъка – скръб

а) нещо – нищо;              б) дърво – маса;              в) слънце – горещина;          г) нервен – неспокоен.
 

24. рядко – често

а) уговорен – условен;    б) вчера – вчерашен;      в) робство – свобода;           г) маса – стол.
 

25. врата – къща

а) тетрадка – книга;         б) цвете – саксия;            в) химикалка – ученик;        г) капак – ракла.
 

26. В коя от двойките думите не са пароними?
   
а) доброжелателен – доброжелателство;                        б) изпитание - изпитване
    в) благоволение – благоговение;                                      г) неизлечим - незаличим
 

Какво означават фразеологичните словосъчетания?
27. Стъпвам на шията му.
  
а) Примирявам се.                                                              б) Поемам инициативата. 

   в) Подчинявам го на волята си.                                        г) Попречвам на успеха му.
 

28. Правя се на две и половина.
  
а) Преструвам се, че съм болен.                                        б) Преструвам се, че не разбирам.
   в) Правя се на заспал.                                                         г) Правя се на много умен.

 

29.    В кой ред има правописна грешка?
а/ усигорявам;
б/ упование;
в/ осмивам;
г/ угнетявам.
 

30.    В кой ред има правописна грешка?
а/ оспорвам;
б/ окривам;
в/ ограничен;
г/ опустошавам.

 

31. Какво илюстрират символите в „Тихият пролетен дъжд"?

а) надежда                                                      б) разочарование

в)  страх                                                          г) и трите

 

32. В стихотворението на Лилиев липсват образи и представи, които се отнасят до:

а)   състояние в природата                           б) душевни преживявания

в)   връзката човек-природа                          г) гората закрилница

 

33. Какъв троп е използван в цитата колко надежди изгряха?

а)   хипербола                                                  б) сравнение

в)    метафора                                                            г)  ирония

 

34. Как е изобразено завръщането и посрещане­то на „печалния странник" в първите две стро­фи на стихотворението „Да се завърнеш..."?

а) като реалност                                            б) като мечта

в)  като настояще                                           г)  като истина

 

 

 

35. Посочете липсващите думи в следващия поетичен откъс.

Да се завърнеш в.................. къща,

когато вечерта смирено..................

а)   родната, умира                                    б) майчината, се завръща

в)   своята, настава                                    г) бащината, гасне

 

36. „Зимни вечери" е:

а) елегия за страданието и безнадеждността на онеправданите

б) балада за обречената красота и нежност в призрачния град

в) поетически цикъл за печалната орис на градските несретници

        г) сатира на несправедливото социално устройство

 

37. Посочете вярното твърдение за подчер­таните изрази в цитирания откъс.

     Като черна гробница и тая вечер/пуст и мрачен е градът"

а) метонимия

б) сравнение

в) хипербола

г) олицетворение

 

38. Коя особеност на вълшебната приказка НЕ е присъща на разказа „Дамата с рентге­новите очи"?

а) В началото героят е в неравностойна по­зиция спрямо членовете на общността.

б) Героят постига успех благодарение на достойнствата си.

в) Героят е покровителстван от вълшебен помагач.

г) Историята има щастлив финал.

 

39. В какво се изразява личната драма на Мими Тромпеева?

а) Кривогледството й причинява физичес­ки страдания.

б) Физическият недостатък й пречи да вижда истинската същност на хората.

в)  Не може да се омъжи заради грозотата си.

г)  Родителите не й позволяват да постъпи в манастир.

 

40. С кой израз може да се завърши изречени­ето?

Заглавието на разказа „Дамата с рентгено­вите очи" насочва към ...

а) духовната извисеност на героинята;

б) физическата привлекателност на дамата;

в) необикновените способности на главна­та героиня;

г) нравствените достойнства на Мими Тромпеева.

 

Отговори:

  1. -в, 2.-а, 3. -б, 4.-6, 5.-г. 6.- в, 7.- просто изречение, 8.-а, 9. - г, 10.- б, 11.- б, 12.-а, 13.-в, 14.-г, 15.-а, 16.-г, 17.-6, 18.-6, 19.-6, 20.-а, 21.-а, 22.-в, 23.-г, 24.-в, 25.-г, 26.-а, 27.-в, 28.-6, 29.-а, 30.-б, 31. –г, 32.- г, 33.-в,34.-б, 35. – г, 36. – а, 37.- б, 38. – б, 39.- в, 40. – в

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave