1. В кой ред всички думи имат представки?
а) разговор, безкраен, изход
б) преглед, дом, хлебар
в) избягам, надпис, глава
г) размисъл, пътник, побягвам
2. Попълни подчертаните думи с пълен или кратък член: -ът/ -ят или –а/ -я!
Цар…   събрал своите съветници.
Поради повреда в самолет…, полет… е отменен.
На слон… отстъпва по размери и носорог…
Разум…отличава човек… от другите живи същества.
Над гадател… се простираше тъмни… небосвод.
Пожарникар… бързо угаси огън…
3. Попълни пропуснатите букви в подчертаните думите!
Стана ми ясно кой ни е посещавал всяка нощ.Старата сърна бе идвала да се вижда със синчето си. Слязох бе…шумно в двора, о…вързах кучето и го прибрах в хижата. И…ках да направя срещата между сина и майката по-спокойна. О…хвана ме страх, че може да го о…влече със себе си. Кой знае дали няма да разбие оградата или да отвори някой прелез пре… нея. А… се и…кашлях. Старата сърна бягаше през гората.
4. Посочи думите без правописна грешка!
а) истина         а) тевтер            а) сватба
б) жирав          б) цъфтя            б) изполин
в) сеидба         в) ефтин            в) възтание
г) свера            г)смегчавам      г) жераф
5. Посочи думите с правописна грешка!
а) свадба         а) женитба         а) летеж
б) градски       б) метеж            б) флодски
в) подредба     в) копнеш          в)пиратски
г) гонитба        г) келеш            г) братски
6. Напишете формите за женски род, среден род и за множествено число на думите:
живял -…………………………………………………………………………………
видял -…………………………………………………………………………………
цъфтял -………………………………………………………………………………
плетял -………………………………………………………………………………
четял -…………………………………………………………………………………
7. Попълнете празните места с групите ър/ръ, ъл/лъ :
г…..бнак ,  г…..бав ,  г…..не ,  г…..нчар ,  к…..гъл ,  д…..во ,  п…..ви ,  п…..стен ,
с…..нце,  к…..ва ,  к…..вна ,  к…..цам,  м…..кна ,  м…..чи ,  т…..стина,  п…..нка
8. Попълнете празните места с ъ или а :
вят…р ,  пърг…в ,  лов…к ,  бист…р,  жил…в,  тън…к,  легн…л,  бод…р,  мъд…р,  грап…в,
9. Поправете правописните грешки.
Някой е написъл неправилно думата мисал.
Кучето е захапъло един кокал.
Ходих на лекър и той ми каза да пия топал чай.
В зоологическата гръдина видяхме един много едар бухъл.
Коръбът „Титаник” потънъл в океян, а го смятъли за непотопим.
10. Образувайте множествено число на думите:
данък -…………………..
замък-……………………
пясък-……………………
пламък-……………………
крясък-…………………….
блясък-…………………….

 

 

Отговори на теста:

1. В кой ред всички думи имат представки?
а) разговор,безкраен, изход
б) преглед, дом, хлебар
в) избягам, надпис, глава
г) размисъл, пътник, побягвам
2. Попълни с пълен или кратък член: -ът/ -ят или –а/ -я
Царят събрал своите съветници.
Поради повреда в самолета полетът е отменен.
На слона отстъпва по размери и носорогът.
Разумът отличава човека от другите живи същества.
Над гадателя се простираше тъмният небосвод.
Пожарникарят бързо угаси огъня.
3. Попълни пропуснатите букви в думите.
Стана ми ясно кой ни е посещавал всяка нощ. Старата сърна бе идвала да се вижда със синчето си.
Слязох безшумно в двора, отвързах кучето и го прибрах в хижата. Исках да направя срещата между сина и майката по-спокойна. Обхвана ме страх, че може да го отвлече със себе си. Кой знае дали няма да разбие оградата или  да отвори някой прелез през нея. Аз се изкашлях. Старата сърна бягаше през гората.
4. Посочи думата без правописна грешка.
а) истина                       а) тевтер                  а) сватба
б) жирав                         б) цъфтя                 б) изполин
в) сеидба                        в) ефтин                   в) възтание
г) свера                           г)смегчавам             г) жераф
5. Посочи думата с правописна грешка.
а) свадба                        а) женитба                а) летеж
б) градски                        б) метеж                    б) флодски
в) подредба                     в) копнеш                 в) пиратски
г) гонитба                           г) келеш                    г) братски
6. Напишете формите за женски род, среден род и за множествено число на думите:
живял - живяла, живяло, живели
видял – видяла, видяло, видели
цъфтял – цъфтяла, цъфтяло, цъфтели
плетял – плетяла, плетяло, плетели
четял – четяла, четяло, четели
7. Попълнете празните места с групите ър/ръ, ъл/лъ :
гръбнак , гърбав , гърне , грънчар , кръгъл , дърво , първи , пръстен ,
слънце, кълва, клъвна, кълцам, млъкна, мълчи, тлъстина, плънка
8.Попълнете празните места с ъ или а :
вятър , пъргав , ловък , бистър, жилав, тънък, легнал, бодър, мъдър, грапав,
9. Поправете правописните грешки.
Някой е написАл неправилно думата мисЪл.
Кучето е захапАло един кокал.
Ходих на лекАр и той ми каза да пия топЪл чай.
В зоологическата грАдина видяхме един много едЪр бухАл.
КорАбът „Титаник” потънАл в океАн, а го смятАли за непотопим.
10. Образувайте множествено число на думите:
данък - данъци
замък- замъци
пясък- пясъци
пламък- пламъци
крясък- крясъци
блясък- блясъци

@bgmateriali.com

Изтеглиsave