ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
по български език - 6 клас
ИНТОНАЦИЯ И ПУНКТУАЦИЯ НА СЛОЖНОТО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ

 

1. Кой е определящият характерен белег за наличието на сложно изречение в даден текст?
а) съдържа две сказуеми с поясняващи второстепенни части към тях;
б) съдържа две или повече сказуеми;
в) съдържа едно просто кратко и едно просто разширено изречение.

2. В зависимост от какво сложните изречения се разделят на три вида: сложни съчинени, сложни съставни и сложни смесени изречения?
а) от броя на простите изречения в състава на сложното изречение;
б) от броя на сказуемите;
в) от съюзите и съюзните връзки, които свързват простите изречения в състава на сложните изречения.

3. Кое от посочените изречения е сложно съчинено съединително?
а) Мислите му бяха разкъсани и несвързани и той мислеше ту за вълчицата, ту за своите работи. (Йордан Йовков)
б) Другоселецът бръкна в джоба си, извади синя, вехта кесия, забърка в нея бавно с мъка. (Йордан Йовков)
в) Тръгнах рано, но закъснях.

4. Прочетете следния откъс. Откривате ли сложно съчинено разделително изречение? Посочете верния отговор.
1. Времето е променливо. 2. Подухва ветрец. 3. Дъждът ту отслабва, ту се усилва. 4. Разбрахме се с моята приятелка да се срещнем в четири часа. 5. Дали ще спре да вали, или ще има буря? 6. Щяхме да избираме подаръци за близките си, а в това време не ми се излиза...
а) в текста има едно сложно съчинено разделително изречение - третото;
б) в текста няма сложни съчинени разделителни изречения;
в) в текста откриваме две сложни съчинени разделителни изречения - третото и петото.

5. Кое от посочените изречения не е сложно съчинено противоположно?
а) От напрежение заспивам, но изведнъж се събуждам от силния шум.
б) Аз го помолих за съвет, а той ми отказа.
в) Момичето се върнало, па взело да крещи и да вика баща си. (Народна приказка)

6. Кое от посочените изречения е сложно съчинено разнородно?
а) Понякога тя се мяташе напред и се изправяше на задните си нозе или се отпущаше и искаше да легне. (й. Йовков)
б) Не бяха изминали още и пет километра от града, а бяха вече потънали в пот. (Й. Йовков)
в) Цели дни подред тя почти не ядеше, ставаше отпусната, ленива, често лягаше, (Й. Йовков)

7. Поставете пропуснатите запетаи в изреченията:
а) Черната кобилка беше търпелива но когато Айа беше неспокойна неспокойна ставаше и тя. (Й. Йовков)
б) Камионът отмина стрина Дойна а после спря и я възчака. (Елин Пелин)
в) Влажната долина го облъхна със студенината си а шумът на водите му пречеше да чува добре но лисицата вече не се виждаше. (Ем. Станев)

8. Кое от посочените изречения е сложно съставно?
а) В дълбокия пролом между скалите се пробуждаше мътната река и засилваше шума си. (Елин Пелин)
б) Звездите на небето бързо и спокойно трепкаха. (Иван Вазов)
в) Но последния път, когато отиде към позицията, Шина не намери никого в дола. (Й. Йовков)

9. Превърнете простите изречения в сложни съставни, като замените допълнението или обстоятелственото пояснение с подчинени изречения:
а) Всички очакваха нейния отказ.
б) Научихме за големите ти успехи.
в) След около час достигнахме до планинската хижа.

10. Поставете пропуснатите запетаи в изреченията:
а) Небето шепти сякаш там се плиска вода тъмносиня. (Петя Дубарова)
б) То напразно махаше крила за да се вдигне пак във въздуха. (Елин Пелин)
в) Заедно с първите лъчи които блеснаха по канарите над тях израсна пъргавата фигура на човек. (Елин Пелин)

11. От двете прости изречения съставете сложни съставни с подчинени обстоятелствени изречения:
а) Наближава Нова година. Нашите родители ще ни подарят нов компютър.
б) Свечери се. Наближихме хижата.
в) Иван се почувства зле. Не отиде на училище.

12. Кое от следните изречения е сложно съставно с подчинено определително?
а) Който обича труда, той без работа не може да седи. (Народна приказка)
б) Привечер ятото диви гълъби накацаха по ниските дъбове, които се издигаха на високия бряг. (Ем. Станев)
в) Който има твърда воля, той ще успее.

13. На мястото на многоточията поставете пропуснатите съюзни връзки:
а) Момичето, ……………….. срещнахме, е моята сестра.
б) Той не се съмняваше, …………………..    Васил говори истината.
в) На другия ден ще съобщят …………………… са резултатите.

14. Заменете определенията с подчинени определителни изречения:
а) Любимият ни учител напусна.
б) Пред хотела имаше минерален басейн.
в) Наближихме гръцката граница.

15. Кое от изреченията не е сложно съставно с подчинено допълнително?
а) Аз мисля, че заниманията с любознателни и сериозни деца са приятни.
б) Когато пристигнеш, се обади.
в) Вярвах, че ще успееш.

16. Превърнете простите изречения в сложни съставни с подчинени подложни:
а) Пътуването с кола е приятно.
б) Знаещият истината да я сподели с присъстващите.
в) Четенето на книги е полезно.

17. В кое от изреченията запетаята е поставена неправилно?
а) Как ще стигнем до аерогарата в седем часа, не знам.
б) Не съм сигурна, дали Валя ще ми помогне.
в) Той дойде, въпреки че не го поканих.

18. На мястото на многоточията поставете необходимите съюзни връзки:
а) …………………….. и да отида, винаги ще си мисля за своите близки.
б) Не знам ………………………. ми се разсърди.
в) Той се съгласи с всички, …………………….. е провалил мисията.
19. Прочетете текста. Поставете липсващите запетаи.
„При чешмата дето имаше огнена мелница и кръчма Васил спря. Айа като че не беше почувствала никаква умора стоеше с вдигната глава и нервно дъвчеше юздата си. Тъй като капаците на юздата отстрани на очите й бяха пречили досега да вижда Айа, черната кобилка се извърна с цялата си глава към нея, погледна я подуши я и леко я бутна по муцуната.“ (Й. Йовков)

20. В кое от следните изречения е пропусната запетаята?
а) Най-после Павел престана съвсем да си идва. (Елин Пелин)
б) Това бе тяхното семейно знаме с което се гордееха. (Елин Пелин)
в) Когато почваше жътва, в къщата на Гераците настъпваше усилена работа. (Елин Пелин)

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. б); 2. в); 3. б); 4. в); 5. в); 6. а); 
7. а) Черната кобилка беше търпелива, но когато Айа беше неспокойна, неспокойна ставаше и тя. (Й. Йовков); б) Камионът отмина стрина Дойна, а после спря и я възчака. (Елин Пелин); в) Влажната долина го облъхна със студенината си, а шумът на водите му пречеше да чува добре, но лисицата вече не се виждаше. (Ем. Станев); 
8. в); 
9. а) Всички очакваха тя да се откаже, б) Научихме, че си постигнал големи успехи.; в) След като измина около час, достигнахме до планинската хижа.;
10. а) Небето шепти, сякаш там се плиска вода тъмносиня. (П. Дубарова); б) То напразно махаше с крила, за да се вдигне пак във въздуха. (Елин Пелин); в) Заедно с първите лъчи, които блеснаха по канарите, над тях израсна пъргавата фигура на човек. (Елин Пелин); 
11. а) Тъй като наближава Нова година, нашите родители ще ни подарят нов компютър.; б) Когато се свечери, наближихме хижата.; в) Иван не отиде на училище, защото се почувства зле.; 
12. б)
13. а) което; б) че; в) какви; 
14. а) Учителят, който ни беше любим, напусна.; б) Пред хотела имаше басейн, чиято вода е минерална.; в) Наближихме границата, която свързва България с Гърция.; 
15. б); 
16. а) Да пътуваш с кола е приятно.; б) Този, който знае истината, да я сподели с присъстващите.; в) Да четеш книги е полезно.; 
17. б) Не съм сигурна дали Валя ще ми помогне.; 
18. а) където; б) защо; в) че; 
19. „При чешмата, дето имаше огнена мелница и кръчма, Васил спря. Айа, като че не беше почувствала никаква умора, стоеше с вдигната глава и нервно дъвчеше юздата си. Тъй като капаците на юздата отстрани на очите й бяха пречили досега да вижда Айа, черната кобилка се извърна с цялата си глава към нея, погледна я, подуши я и леко я бутна по муцуната." (й. Йовков); 
20. б) Това бе тяхното семейно знаме, с което се гордееха. (Елин Пелин)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave