ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
по български език - 6 клас
МОРФОЛОГИЯ. МОРФЕМЕН СЪСТАВ НА ДУМАТА. СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ. ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

 

1. Видовете морфеми са следните:
а) представка, корен, наставка и окончание;
б) представка, корен, наставка, окончание и определителен член;
в) представка, корен и наставка.

2. Носител на основното лексикално значение на думата е:
а) окончанието;
б) представката;
в) коренът.

3. Науката, която изучава частите на речта, строежа на думите и техните форми, се нарича:
а) морфология;
б) фонетика;
в) лексикология.

4. На мястото на многоточията поставете липсващия корен. Посочете още два варианта на този модел, като промените корена:
а) раз......вам;
б) о…...вам;
в) за…...вам.

5. Посочете верния отговор: Морфемният състав на думата подводният е:
а) под-вод-н-и-ят;
б) под-водн-ият;
в) под-вод-ни-ят.

6. С каква наставка са образувани съществителните имена: учител, родител, строител, носител?
а) -ител;
б) -тел;
в) -ел.

7. Правопис, който е съобразен с морфемния състав на думите, с това какъв е техният произход, се нарича:
а) фонетичен принцип в правописа;
б) морфологичен принцип в правописа;
в) лексикален принцип в правописа.

8. Открийте грешките в изреченията. Те са пет.
Върхувете, долувете, равнината побелели от сняг. Небето навъсено. Черни урляци гарвани прехвръкват нат пътя или кацат по огулелите върхове на дърветата.

9. В коя строфа откривате неправилна употреба на определителен член?
а) Живота ми е мъничка ракета, 
която все нагоре се стреми 
и търси свойта приказна планета, 
незнайна като нощните тъми.
                           Петя Дубарова

б) На лунния блясък вълните 
заливат безлюдния път.
                          Димчо Дебелянов

в) От дъжда измити, в здрачини вечерни
покривите и листата светят.
                           Никола Ракитин

10. В кой ред съществителните имена са членувани неправилно:
а) аптекарят, писателят, учителят;
б) леярът, конярът, жетварът;
в) овчарят, златарят, зъболекарят.

11. В кой ред не е употребена правилна бройна форма:
а) няколко студента, трима учителя, десет ученика;
б) два стола, няколко чина, пет молива;
в) колко лева, толкова броя, шест контакта.

12. В кой ред съществителните имена от женски род са членувани неправилно:
а) младостта, дейността, радостта;
б) ловкоста, мъдроста, храброста;
в) свежестта, действителността, наивността.

13. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Тежко на децата му, ако не беше работливата булка Стоичковица. (Елин Пелин)
б) Сърцето й се наля с признателно вълнение а очите й със сълзи. (Иван Вазов)
в) Слънцето печеше силно и нане Стоичко беше захвърлил вечното кожухче, с което не се разделяше ни зиме, ни лете. (Елин Пелин)

14. С корена на всяко съществително име образувайте прилагателно име:
а) доброта - ……………………….;
б) сребро - ……………………….. ;
в) град - …………………………….    

15. В кое изречение прилагателното име от м. р., ед. ч. е членувано неправилно:
а) Отличникът на класа е най-добрия ми приятел.
б) Моят баща е най-мъдрият човек.
в) Празничният ден е най-дългоочакваният от всички.

16. Не се степенуват:
а) относителните прилагателни имена;
б) качествените прилагателни имена;
в) непроизводните прилагателни имена.

17. Каква служба изпълнява съществителното име в изречението: Тогава аз на всеки бих раздала завръщане. (Петя Дубарова)
а) подлог;
б) допълнение;
в) обстоятелствено пояснение.

18. Каква е синтактичната служба, която изпълнява прилагателното име в изречението:
Далечният бряг примамваше погледа ми.
а) подлог; 
б) допълнение;
в) определение към подлога.

19. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Като спряха, той скочи и мина отпред. (Йордан Йовков)
б) Ония, които държаха въжетата отстрани, едва успяха да се качат. (Йордан Йовков)
в) Серафим говореше на Еня но не го погледна. (Йордан Йовков)

20. Редактирайте текста, като поправите допуснатите правописни и пунктуационни грешки.
Из „Радини вълнения"
Збит преразкас
Рада Госпожина е строино и хубаво момиче. Сираче от дете тя живее заедно с Хаджи Ровоама, нейна покровителка която я прави пуслушница в метоха. Рада служи като учителка на девойките. Тя споделя участа на всички сирачета - лишена е от бащина обич и закрила и от майчина ласка заобиколена от дезпотизма на старата сплетница.
Учителката Рада е олисана в потготовката на предстояштия годишен изпит. В деня на испита пременените ученички от рано изпълват училищния двор. След черковната служба народа се отправя към училището което е празнично окрасено.

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. б; 2. в; 3. а; 
4. а) разказвам, разписвам, разчиствам; б) осмивам, описвам, оспорвам; в) забързвам, започвам, закривам; 
5. а; 6. б; 7. б. 
8. върхОвете, долОвете, Орляци, наД, огОлелите. 
9. а; 10. б; 11. а; 12. б; 13. б; 
14. а)
доброта - добър; б) сребро - сребърен; в) град - градски; 
15. а; 16. а; 17. б); 18. в); 19. в); 
20. Правилен редактиран вариант на текста:
Из „Радини Вълнения"
Сбит преразказ
Рада Госпожина е стройно и хубаво момиче.
Сираче от дете, тя живее заедно с Хаджи Ровоама, нейна покровителка, която я прави послушница в метоха. Рада служи като учителка на девойките. Тя споделя участта на всички сирачета - лишена е от бащина обич и закрила и от майчина ласка, заобиколена от деспотизма на старата сплетница.
Учителката Рада е улисана в подготовката на предстоящия годишен изпит. В деня на изпита пременените ученички отрано изпълват училищния двор. След черковната служба народът се отправя към училището, което е празнично украсено.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave