1. В кой от редовете е допусната правописна грешка?
а/ носят 
б/ пишът 
в/ четат 
г/ ходят
2.    Съставното именно сказуемо се състои от спомагателен глагол плюс: …Посочете неверния отговор.
а/ съществително име 
б/ местоимение 
в/ числително име 
г/ прилагателно име 
3.    Посочете колко определения има в следното изречение:
В клоните на дървото жужаха неуморно работливи пчели.
а/ две 
б/ три 
в/ едно 
г/ нито едно
4.    В кое от следните изречения има сказуемно определение:
а/ Пролетни ниви развълнувано се люлееха. 
б/ Ученикът се изправи притеснен пред дъската.
в/ Хълмът се издигаше застрашително над селото. 
г/ Вълнуващи песни се носеха в славеевата гора.
5.    Кое от следните изречения е правилно пунктуационно?
а/ Очите й, големи и сини гледаха доверчиво.
б/ В края на селото, близо до кладенеца, се издигаше старата църква.
в/ Връщайки се у дома открих неканени гости.
г/ Вълчицата снишавайки се зад храста, продължаваше да дебне.
6.  В кое от изреченията е използван глагол в минало неопределено време?
а/ Гласът му бе горещ и тръпен.
б/ Не можеше да си прости слабостта, която бе проявил.
в/ Войските му щяха да го напуснат.
г/ Спуснала се е по подвижния мост.
7.    В кое от изреченията е употребен страдателен залог?
а/ Те се разхождаха през целия следобед.
б/ Обектът се посещава вече от няколко комисии.
в/ Той се изказа много убедително.
г/ Обадихме се в пощата заради повредата.
8.    Колко местоимения са употребени в изречението?
Един ден всички ще видят последиците, но никой няма да признае грешките си.
а/ 3             
б/ 4                    
в/ 1                            
г/ 2
9. Кое от изреченията е сложно съставно?
а/ Смелото момче улови двата коня за юздите, силно им викна, удари ги с камшика си.
б/ Оставиха смелото момче да вземе преднина.
в/ Пратениците паднаха на колене, изричайки поздрави и благословии.
г/ Звездобройци, певци, лекари, монаси гъмжаха от сутрин до вечер из тоя град, чакайки реда си.
10.    Каква е синтактичната служба на подчертаната дума?
(Отговора запишете тук: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  ..)
Селянката чевръсто скочи в ладията и седна до ладияря.
11.    В кой ред има допусната правописна грешка?
а/ временно, достоверно, необикновено
б/ отвън, от тук, горе долу
в/ откъде, накъде, навсякъде
г/ откога, докога, дотогава
12.    В кой ред има допусната правописна грешка?
а/ строящи, спящи, мълчащи
б/ пишещи, държещи, стрелящи
в/ носели, кроели, държали
г/ стреляйки, четейки, пеейки
13.    В коя от подчертаните думи е допусната грешка?
Баба Илийца/а/ обещава помощ/б/ на бунтовникът/в/и бързо тръгва към манастира/г/
14.    В коя от подчертаните думи е допусната грешка?
Аз не срещнах/а/ досега непознатият/б/ българин, за да му стисна сърдечно/в/ ръката/г/ за урока по човещина. 
15.    Колко запетаи са пропуснати в изречението?
Той беше седемдесетгодишен як и здрав старец с прошарена коса с изразително широко лице което предразполагаше с добротата си. 
а/ две
б/ три
в/ четири
г/ пет
16.    Определете времето на подчертаната глаголна форма в изречението:
Когато пристигнах в градчето, всички бяха наизлезли на площада да посрещат височайшите гости.
а/ минало предварително време
б/ минало несвършено време
в/ минало време в бъдещето
г/ минало неопределено време.
17.    Коя дума е написана правилно?
а/ голями
б/ бяли
в/ седяли
г/ цели
18.    Къде трябва да се постави запетая в изречението?
Очаква медал за тези страшилища (1) които (2) ако ги приведе в действие (3) за няколко часа от всемирното Колумбово изложение (4) плод на прогреса (5) би направили само прах и пепел!
а/ 1, 2, 3, 4, 5
б/ 1, 3, 4, 5
в/ 1, 2, 4, 5
г/ 1, 2, 3, 5
19.    В кое от изреченията глаголът НЕ е в деятелен залог?
а/ Филмът бе критикуван на страниците на много от всекидневниците.
б/ Звездите изпълниха небосклона.
в/ Жената се оглеждаше отчаяно за помощ.
г/ Певицата представи в студиото новия си диск.
20.    В кое от изреченията глаголът НЕ е в бъдеще време?
а/ Няма да пропуснем да им разкажем за премеждията си.
б/ Щяха да говорят отново върху трудните въпроси от теста.
в/ Турнирът ще се проведе през следващата седмица.
г/ Тя ще обмисли добре своето поведение пред комисията.
21. В кой пример е допусната граматична грешка?
а) осмиваме
б) смятаме            
в) играеме                                   
г) въставаме
22.    Ретроспекция означава:
а/ забавяне на действието 
б/ връщане назад във времето
в/ скок напред във времето 
г/ ускоряване на повествованието
23.    Завръзката на разказа "Една българка" е поставена в/във:
а/ първа                 
б/ втора                    
в/ пета                   
г/ шеста част
24.    Баба Илийца помага на бунтовника, водена от:…Посочете неверния отговор!
а/ майчинска доброта
б/ християнската си вяра
в/ революционна убеденост
г/ милосърдие
25.    В кой от редовете е спазена вярната последователност на основните елементи на сюжета?
а/ завръзка, експозиция, разгръщане на действието, кулминация и развръзка;
б/ експозиция, завръзка, кулминация, разгръщане на действието и развръзка;
в/ експозиция, завръзка, разгръщане на действието, кулминация и развръзка;
г/ експозиция, развръзка, разгръщане на действието, кулминация и завръзка.
26.    Кой от термините е излишен?
а/ метафора           
б/ интуиция            
в/ метонимия               
г/ анафора
27.    Посочете реда, в който литературните термини са невярно обяснени.
а/ хипербола - преувеличение
б/ метафора - пренасяне
в/ антитеза - противопоставяне
г/ метонимия - възхваляване
28.    Кой от следните моменти може да се определи като кулминация в сюжета на разказа "Една българка"?
а/ срещата на баба Илийца с Хасан ага;
б/ срещата на баба Илийца с бунтовника;
в/ прострелването на Джамбалаза;
г/ борбата на баба Илийца за освобождаване на ладията.
29.    Към коя част от сюжета на "Една българка" принадлежат следните изречения? Илийца е умряла отдавна. Но полуумрялото дете оживя и сега е здрав левент и се нарича майор П. 
а/ към развръзката;
б/ към експозицията;
в/ към епилога;
г/ към завръзката.
30.    Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
В пътеписа си "До Чикаго и назад" Алеко Константинов:
а/ прави сравнение между родната и чуждата действителност
б/ си дава сметка за отрицателното в балканския манталитет за сметка на само положителното в европейския свят
в/ изтъква различията между славянската и американската душевност
г/ спира вниманието и върху положителните, и върху отрицателните черти в американския начин на живот.
31.    Каква е вярната подредба на стиховете?
1) умря сиромах за правда,
2) да каже нявга народът:
3) но...стига ми тая награда - 
4) за правда и за свобода...
       а/  2, 3, 4, 1                
      б/  3, 2, 1, 4                     
      в/  1, 3, 4, 2                            
      г/ 3, 1, 4, 2
32. В кой ред всички думи са синоними ?
а) воля, желание, устрем
б) спокоен, отпуснат, задрямал
в) известен, прочут, именит
г) дързост, смелост, бодрост
33. В коя от думите е допусната правописна грешка ?
а) въплъщавам
б) писмени
в) загатвам
г) съвършенно
34. Какви са подчертаните думи в изречението ?
Той предпазливо побутна с пръст ронливата пръст .
а) синоними         
б) омоними               
в) пароними            
г) антоними
35. Кой ред съдържа само местоимения ?
а) аз, ú, чия
б) кой, ни, не
в) ти, са, ваша
г) кому, се, колко
36. Кое от изреченията е сложно по състав ?
а) Всички отидоха да гледат световното първенство.
б) Все още продължавам да мисля върху тази трудна задача.
в) Късните следобеди започнаха да стават доста хладни.
г) Заедно се заловихме да търсим стари пощенски марки.
37. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка ?
а) Питаха както брат му, така и всичките му приятели, но никой нищо не знаеше.
б) Момичето не било, нито грозно, нито злобно, а никой не играел с него.
в) Накрая не се разбрало дали да чакат още, или да си вървят по домовете.
г) Няма нищо необичайно да си уморен в края на срока.
38. Кое от следните твърдения е вярното продължение на изречението ?
И двете творби – “На прощаване ” и “Немили - недраги ” , ...
а) пресъздават една и съща епоха.
б) са създадени преди Освобождението.
в) принадлежат към един и същи литературен жанр.
г) говорят за недостойна забрава на героите.
39. Какво разкриват художествените детайли в описанието на Гунчо от разказа “По жицата ” 
Загледа се , затегли без нужда ту мустаците, ту брадата си, небръсната
отдавна, корава, прошарена с цели снопчета от бели косми.
а) черта от характера на героя
б) душевно състояние
в) социално положение
г) физическа характеристика
40. Кой от литературните термини е излишен ?
а) сюжет
б) завръзка
в) кулминация
г) епилог         

Отговори на теста – входно ниво 8 клас:

1  - б

2  - б

3  - а

4  - б

5  - б

6  - г

7  - б

8  - а

9  - б

10 - обст. пояснение за начин

11 - б

12 - б

13 - в

14 - б

15 - в

16 - а 

17 - г

18 - а

19 - а

20 - б

21 - в

22 - б

23 - б

24 - в

25 - в

26 - б

27 - г

28 - г

29 - в

30 - б

31 - б

32 – в

33 – г

34- б

35- а

36- г

37- б

38- а

39- г

40- а

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave