На:………………………………………………………………………………..VIII „А“клас, №…

                                                                                                    КЛАСНА РАБОТА ПО БЕЛ – II СРОК  /VIII клас/ - 5 юни 2014 г.

1. Частицата  НЕ  не се пише слято  с:
а) наречия;
б) прилагателни имена;
в) причастия;
г) глаголи.

2.  В коя от двойките думи е допусната правописна грешка?
а) млъкна – мълчание;
б) плъзна – пълзене;
в) пълня – плънка;
г) дълг – дължник.

3. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
а)  критерийте, майонеза, йерархия;
б)  техен, запъхтени, кафяви;
в)  почтено, законно, фино;
г)  същностен, съучасник, отделям.

4. Колко правописни грешки са допуснати в изречението?
Родствената близос със руския народ пред вид опщия славянски происход е потхранвала вярата на българите, че точно Русия е единственната велика сила, която може да им помогне.
 (поправете в текста и напишете с думи броя им тук:…………………………………………………)

5. Коя наука за езика изучава неговия речников състав?
а) синтаксис;
б) морфология;
в) лексикология;
г) фонетика.

6. Как се наричат думите, които имат еднакъв звуков състав, но различно речниково значение? (отговора запишете тук:………………………………………………)

7. В кой ред двойката думи се различава от другите двойки думи?
а) съкрушен – потресен;
б) вероятен – евентуален;
в) отговорен – виновен;
г) надежден – обещаващ.

8. Кое от изброените речникови значения съответства на думата авантюра
a) Рискована постъпка, при която се разчита на случаен успех и чиито последици са непредвидими
б) Идея за някакво действие, за ново начинание и за осъществяването му
в) Устройство за определяне местонахождението на някакъв обект
г)  Възникване на едно явление под въздействието на друго

9. Кои средства НЕ допринасят за експресивността на езика?
а) фонетичните;
б) морфологичните;
в) лексикалните;
г) синтактичните.

10. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?
а) тегля чертата – тегля ушите;
б) бие ме парата – нямам пукната пара;
в) търся игла в купа сено – търся си белята;
г) тъка на два стана – тъка си чергата.

11.  Коя от думите е уместно да се употреби на празното място в изречението?
Слънчевото затъмнение е астрономично ……………………, при което слънцето става изцяло или частично невидимо за земния наблюдател.
а) знамение;                                                                      
б) явление;
в) обединение;                                                                  
г) състояние.
 
12. На какво се дължи грешката в изречението? 
Мажоретният състав дефинираше на градския площад.
а) на неправилно повторение;
б) на неправилна употреба на членна форма;
в) на неправилна употреба на пароним;
г) на неправилно съгласуване.

13. Кой ред съдържа само местоимения?
а) нечия, някой, тук;
б) сме, си, своите;
в) нима, се, онази;
г) някой, никого, нещо.

14. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението?
Писах през нощта домашната работа по литература, затова на следващия ден спах до обяд. 
 (отговорете с думи тук:…………………………………………………………………………..)

15. В кое от изреченията НЕ е допусната грешка при употребата на членна форма?
а) Треньорът на отбора е носителя на първия златен медал в шампионата.
б) Треньорът на отбора е носителят на първия златен медал в шампионата.
в) Треньора на отбора е носителят на първия златен медал в шампионата.
г) Треньорът  на отборът е носителят на първия златен медал в шампионата.

16. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
Господин Манолов, Вие сте изтъкнат (А) специалист и се надяваме, че щом сте издигнали(Б) кандидатурата му за директор, бихте посочил (В) и утвърден (Г) професионалист  за негов заместник.

17. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Говореше дълго, разказваше интересни истории.
б) Не страх, не отчаяние, а решителност се изписа на лицето му.
в) Питащи и укорителни погледи се насочиха към нея.
г) Нежната, и ефирна мелодия се понесе в нощните часове.

18. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
а) Дивото животно се беше движило непрестанно дирейки храна.
б) Дошла отдолу лисицата беше наредила отпечатъци от лапите си.
в) Заек минал наблизо, е оставил накъдрена дантелена следа.
г) Катерицата подскачаше с продълговатите си крака, прилични на лапи.

19. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
Отзад откъм дългата редица конници се чуваха гласове и тропот на копита но те не нарушиха околното спокойствие както хвърлена шепа камъчета не би раздвижила дълбината на огромно зелено езеро.  (поставете ги и запишете броя им тук:……………………………………..)

20.Колко запетаи са пропуснати в изречението?
Селянинът гледаше как щъркелите спокойни и важни се прибираха по гнездата нахранваха малките си продумваха си сякаш нещо и като отхвърляха главите си назад като че за да погледнат към небето гръмко и тържествено започваха да тракат с дългите си клюнове.
 (поставете ги и запишете броя им тук:……………………………………………………….)

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1. Действието в разказа „ Дервишово семе” се развива в:
а) в града;
б) в равнината;
в) в Родопите;
г) в манастир;

2. Какво иска дядото на Рамадан от него?
а) да убие Руфат; 
б) да съхрани рода;
в) да иде в манастир;
г) да отмъсти за обидата;

3. Разказвачите в повестта „Крадецът на праскови” са:
а) един ;
б) двама ;
в) трима ;
 г) четирима .
4. Кое от изброените определения не се отнася за финала на повестта „Крадецът на праскови”:
а) трагичен;
б) щастлив;
в) правдив
г) закономерен.

5. Коя от следните теми за съчинение разсъждение НЕ е провокирана от разказа „Дамата с рентгеновите  очи”:
а) Прогресът – мечти и опасности.
б) Силата на сатиричното изображение 
в) Магията на любовта.
г) Жалкото съществуване на хората марионетки.

6. В „Песен за човека” НЕ присъства мотивът за :
а) отмъщението;
б) възмездието;
в) покаянието;
г) просветлението.

7. Дамата и лирическият говорител от „Песен за човека” са:
а) съмишленици;
б) опоненти;
в) врагове;
 г) хуманисти.

8. Кой е автор на „ Преди да се родя и след това”?  ........................................................................

9.„ Преди да се родя и след това” е:
а) разказ;
б) повест;
в) роман;
г) фейлетон;

10.Къде се развива действието в „ Преди да се родя”?
а) в Добруджа;
б) в София;
в) в Родопите;
г) на Черно море;

 

11. Според стихотворението „Жена” женската участ е: 
а) приятна;
б) незавидна;
в) достойна;
г) трагична.
    
12. образът на жената от стихотворението „Жена” е съизмерим с образа на жената от:
а) „Преди да се родя”
б) „Дамата с рентгеновите очи”
в) „Крадецът на праскови”
г) „Потомка”

13. Посочете грешното твърдение: „ Лирическата героиня от стихотворението „Потомка” е:
а) потомка на своята „прабаба тъмноока”;
б) „ вярна щерка”на своята земя;
в) покорна съпруга и дъщеря;
г) дръзка, непокорна и смела в мечтите си;

14. “Да се завърнеш в бащината къща” и „ Скрити вопли” са :
а) оди; 
б) елегии;
в) поеми;
г) балади;

15. Христо Смирненски е псевдоним на  ……………………………………………………….

16. На кого принадлежат следните стихове?
Ще влезна тихо,кротко ще приседна,
ще вперя поглед в мрака да те видя .
Когато се наситя да те гледам,
ще те целуна и ще си отида.

а) на Христо Смирненски; 
б) на Димчо Дебелянов;
в) на Никола Вапцаров;
г) на Елисавета Багряна;

17. Определете жанра на „ Крадецът на праскови”?   ….………………………………..

18.Определете основния проблем в „ Крадецът на праскови”! ………………………………

19. Кое от изброените произведения е на Христо Смирненски?
а) „Жена”
б) „Зимни вечери”
в) „Тихият пролетен дъжд”
г) „Потомка”

20. Кой от посочените автори НЕ е писал за българското село?
а) Ивайло Петров; 
б) Николай Хайтов;
в) Светослав Минков;
г) Йордан Йовков;

 

Отговори на теста по БЕ:

1. Г; 

2. Г; 

3. В; 

4. Родствената близост с руския народ предвид общия славянски произход е подхранвала вярата на българите, че точно Русия е единствената велика сила, която може да им помогне.

               – 7 грешки 

5. В; 

6. Омоними; 

7. В; 

8. А; 

9. Б; 

10. Б; 

11. Б; 

12. В; 

13. Г; 

14. По спрежение; 

15. Б; 

16. В; 

17. Г; 

18. Г; 

19. Отзад, откъм дългата редица конници, се чуваха гласове и тропот на копита, но те не нарушиха околното спокойствие, както хвърлена шепа камъчета не би раздвижила дълбината на огромно зелено езеро. – 4 запетаи 

20. Селянинът гледаше как щъркелите, спокойни и важни, се прибираха по гнездата, нахранваха малките си, продумваха си сякаш нещо и като отхвърляха главите си назад като че за да погледнат към небето, гръмко и тържествено започваха да тракат с дългите си клюнове.    – 5 запетаи 

Отговори на теста по литература:

1. в

2. б

3. в

4. б

5. в

6. а

7. б

8. Ивайло Петров

9. б

10. а

11.в

12. г

13. а

14. б

15. Христо Димитров Измирлиев

16. в

17. повест

18. любовта

19. б

20. в

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave