Прочетете внимателно текста и отговорете на въп­росите от 1 до 5.

Роден съм на 30 ноември 1835 година в почти незабележимото селце Флорида, област Мънро, щата Мисури. Родителите ми са се преселили в Мисури в началото на тридесетте години. Аз тръгнах на училище на четири години и половина. По оно­ва време в Мисури нямаше държавни училища, но имаше две част­ни - двадесет и пет цента на седмица, а за събирането им да си бере грижа учителят. Госпожа Хор учеше малките в една дървена къщичка в южния край, а господин Сам Крос се занимаваше с по-големите в дъсченото училище. Мене ме изпратиха да се уча при госпожа Хор и аз си спомням съвсем ясно моя първи учебен ден, въп­реки че оттогава са изминали шестдесет и пет години.                                                                                                             Марк Твен

1. Текстът е откъс от:

а) мемоар (спомен);   

б) биография;    

в) художествена автобиография;     

г) автобиография.

2. Текстът е предназначен за:

а) административните власти;                             

б) широк кръг читатели;

в) училищно досие;                                              

г) полицейските служби.

3. Коя от характеристиките НЕ се отнася за текста:

а)   посочва точните дата и място на раждане;        

б) дава сведения за начално­то образование;

в) описва умения и професи­онални квалификации;    

г) разчита на емоционално въздействие;

4. Целта на текста е:

  а) да доставя естетическо из­живяване;                   

  б) да коментира;

 в) да развлича;                                                          

 г) да установи контакт.

5. Тази автобиография е на­писана през:

 а) 1839 г. ;               

 б) 1865 г. ;                   

 в) 1870 г. ;                    

 г) 1905 г.

6. В кой от следните редове всички думи са написани пра­вилно:

а) нощта, мощта, пустошта;                         

б) постоянна, временна, съвремена;

в) убождам, увисвам, убогатявам;               

г) Елин-Пелинов, Бай-Ганьовски, ботевска.

7. Колко правописни греш­ки са допуснати в изречението:

Приглошено кантят кулелета, кончетата прахтят и теглят тувара към низкия на­вес във двора.

а) пет;                 

б) шест;                   

в) седем;                        

г) осем.

8. В кой от редовете думите НЕ са синоними:

 a) благосклонен - благораз­положен;                  

 б) хармоничен – съзвучен;

в) простодушен – глупав;                                    

г) прокуден – пропъден.

9. В кой от редовете има неправилно членувани думи:

     а) буквара, мъжа, потта, дворът;                        

     б) коняра, нокъта, коста, па­зарят;

      в)кмета, звяра, мисълта, гроздът;                    

      г) царя, клона, теста, калъфът.

10. - 11. В кое от изречени­ята НЕ е допусната граматичес­ка грешка:

10.   а) Разсърден, взех бележни­ка ми и излязох.

б) Съученикът, който срещ­нах на стълбите, ми даде пищов по химия.

в) Няма да се яви на изпита - той го е страх!

г) Видях някого в тъмния ко­ридор и се върнах на улицата.

11.   а)   За да купя двата апарта­менти, пари ми дадоха трима при­ятели.

б)За да купя двамата апар­тамента, пари ми дадоха тримата приятеля.

в)За да купя двата апарта­мента, пари ми дадоха трима при­ятели.

г) За да купя два апартамен­ти, пари ми дадоха три приятеля.

12. В кой от редовете на мяс­тото на всички многоточия тряб­ва да се постави пълен член:

а)Път... върви между шип­ков... храст и пропастта.

б)Огън... припламва и стих­ва, а каменни... масив в далечи­ната се покрива с бяла мъгла.

в)Амунициите на кон... бяха прерязани и добичетата се осво­бодиха от впряг....

г) В кра... на полето селянин... видя купа сено и се отправи натам.

13. В кой от редовете НЕ е до­пусната грешка при членуването:

а) Природният свят е същия като човешкият свят.

б) Трябва да имаме сетива, за да чуем гласа на природата, убеден е писателя.

в) Загасналото огнище и из­ворът са поводът да се заговори за огъня и водата.

г) На пътя човека среща опо­рите на своето житие-битие.

14. С кои думи е най-уместно да се допълни из­речението:

Радичковите  герои  са част от природния ………....... ., естествено и доверчиво те живеят по

 …………….. на този кръговрат.

       а) свят, правилата;   

       б) кръговрат, законите;   

       в) цикъл, нормите;   

       г) кръг, догмите.

 15. Думата странник озна­чава:

      а) чудноват човек;   

      б) тайнствен човек;   

      в) нетукашен човек;    

      г) бездомен човек.

16. Колко запетаи са про­пуснати в изречението:

Дядо Георги откъм майка ми се събуди стана и погледна през прозореца видя двама ду­ши на коне

 и се досети че са дошли за Бера.

а) четири;         

б) пет;              

в) шест;                  

г) седем.

17. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка:

а) Извънземният, умълчан и замислен, погледна хладилника в ъгъла на стаята.

б) Той гледаше да не отгова­ря директно на въпросите, които му задаваше землянинът.

в) Понякога, когато срещаше погледа му се усмихваше друже­любно.

г) Землянинът донесе доматения сок тъкмо когато се чу стра­нен шум в градината.

18. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка:

а) Същата вечер, майка ми бе на седянка, у едни съседи.

б)  Бабата, която му бабувала, едвам го измъкнала, а майка му починала на минутата.

в) Домакинът, когото Патлад­жана бе завербувал предварител­но трябваше да изпрати майка   ми до улицата.

г) По едно време, горе, вратата се отвори и се появи другата Бера.

19. - 20. В кое от следните из­речения НЕ е допусната грешка:

 19.  а) Мими Тромпеева мечтае­ше за мильоните на баща си, за­щото беше дъщеря на богат индостриалец.

         б)Доверете се на грижите ми белисима синьорина и до половин час ще сте най-красивата жена!

        в) Институтът за разхубавя­ване „Козметикум Амулет" беше най-престижният, спечелил заслу­жено славата на истинска магичес­ка лаборатория.

        г) С неговите творби Светослав Минков се утвърждава като един от първите представители на, фантас­тичното в нашата литература.

20.   а) Леха латинки красеше вхо­да, по чиито стъпала прецъфтелият трендафил беше изронил лис­тата си.

б) Само колибата на полков­никът беше такава, каквато я ос­тавих - жилавият храст я бе обвил като мрачна развалина.

в) Ненавистта му съм сърби­те достигна своя сантиментализъм и той не можеше да гледа спокой­но пленниците.

г) Господине, заповядал си да стрелям по всеки, който влезе в ло­зето, Вярно ли е?

21. Конфликтът между ро­довите закони и поривите на сърцето е общ за:

а) „Дервишово семе" и „Пре­ди да се родя";      

б) „Дервишово семе" и "Потомка";

в)  „Крадецът на праскови" и „Жена";                 

г) „Скрити вопли" и „Потомка".

22. При коя от изброените двойки герои вътрешната хар­мония е нарушена:

а) Рамадан и Силвина;   

б) Елисавета и Рамадан;    

в) Руфат и Рамадан;  

г) Иво и Елисавета.

23. В коя от изброените творби разказвачът НЕ е пряк участник в описваните събития:

       а) „Преди да се родя";                            

       б)„В един есенен ден по шосето”;  

       в)„Нежната спирала";                            

       г)„Дервишово семе".

24. Коя от изброените твор­би по жанр НЕ е като останалите:

а)„Дамата с рентгеновите очи";           

б)„Нежната спирала";

в) „Крадецът на праскови";                    

г) „В един есенен ден по шо­сето".

25. В коя от изброените ли­рически творби наличието на събеседник е очевидно:

а)”Песен за човека";    

б) „Жена”;      

в) „Скрити вопли";            

г) „Помниш ли, помниш ли".

26. Наблюдението и описа­нието са основни художестве­ни прийоми за:

а) „Преди да се родя" и „Япон­ският филм";   

б)„Тихият пролетен дъжд" и „Скрити вопли";

в) „Дамата с рентгеновите очи" и „Жена"      

г) „Зимни вечери" и „Нежната спирала".

27. „Печалният странник" е лирически герой на:

а) „Зимни вечери" ;     

б) „Песен за човека";       

в) „Тавански спомен";    

г) „Скрити вопли".

28. За кой от изброените творци образът символ е основ­но поетическо средство:

а) Блага Димитрова ;   

б) Никола Вапцаров;   

в) Николай Лилиев;  

г) Елисавета Багряна.

29. Иронията е художествен похват, който НЕ е използван във:

 а) „Тавански спомен";  

б)„Преди да се родя";  

в)„Нежната спирала";   

г)”Дамата с рентгеновите очи".

30. Диалогът е основен композиционен похват във:

а) „В един есенен ден по шосето";              

б) „Песен за човека";

в) „Преди да се родя";                                   

г) „Тавански спомен".

31. - 32. Свържете изброе­ните цитати с произведението, към което принадлежат, като  след произведението впишете буквата на цитата.

     31.  Произведения:

      1. “Дервишово семе”; …..            

      2.  „В един есенен ден по шосето”…..

      3.„Крадецът на праскови” ……  

      4. „Дамата с рентгеновите очи”……

Цитати:

а) „Човек се подмладява, ко­гато душата му е свободна."

б) „Кой знае, може би хора­та от висшето общество раз­съждават и мислят с някои дру­ги части на тялото си"     

 в)„Когато жалбата ти дой­де много, само злото те подпира и спасява"

г) „Вие сами трябва да пос­тигнете своите знания (...) И със свои собствени сили да измине­те пътя"   

  32. Произведения.

          1.„Нежната спирала" ; ……            

          2.„Песен за човека" ;……. 

          3.„Зимни вечери" ;   …….              

          4.„Потомка"……...

Цитати:

а) „Братя мои, бедни мои братя - / пленници на орис вечна зла"

б)„Какъв ти тук ужас?! - / Той пеел човека. - / Това е прекрасно, нали?"

в) „Може би тази фраза съдър­жа проклятие; може би съдържа някакво завещание към другите пти­ци; а може би е само прост отпечатък на един внезапен финал?"

г)  „Но усещам, в мене бие скитническа /непокорна кръв."

33. След всеки герой  впишете  буквата  на цитата под който е  описан.

Герои:

   1. полковникът;-….      

   2. баба Мартина;-  ….     

   3. Силвина;- ….        

   4. извънземният-……

Описания:

а) „Тя зъзнеше в памучения си елек без ръкави, гледаше го с мазни очи и уригваше на лучена чорба (...) пришляпа боса купчина­та тор, взе една сламка от коша и почна да си чопли зъбите.”

б) „Имаше едни коси, ей от тук ако ги видиш - руси. Ако се поместиш малко - видят ти се червеникави, като че греят. Още като се поместиш - жълто зла­то като живо заиграваше по тях!"

в) „Той беше шишкав, към петдесетгодишен, плещест, късоврат, с плътно прилепнали към черепа уши, с остри, сиви и побе­лели коси, стригани алаброс. Тоя алаброс придаваше на главата му израз на рис.”

г) „Фигурата му беше суха, раменете охлузени, в мърша­вата му шия се усещаше напре­жението на стария вол, който безнадеждно мъкне нанякъде ко­лата си."

34. В „Зимни вечери" и „Песен за човека" общ е мотивът за:

     а) насилието;           

     б) лошо устроения свят;            

     в) вярата;              

     г) детството.

35. Природата е „огледало" на човешката душа във:

      а) „Нежната спирала";                       

    б) „В един есенен ден по шо­сето";

     в) „Тихият пролетен дъжд";               

    г) „Помниш ли, помниш ли".

36. - 38. За коя от изброе­ните творби НЕ се отнасят пред­ложените твърдения:

36. Тая страст у хората да убиват, май ще изчезне по­следна.

      а) „Песен за човека";   

      б) „Нежната спирала";  

      в) „Зимни вечери" ;    

      г)„Крадецът на праскови".

37. И доброто, и злото са в твоите ръце.

   а) „Дервишово семе";     

   б) „Нежната спирала";    

   в) „Тавански спомен";  

   г) „Песен за човека".

38. Любовта - това е же­лание да живееш.

а) Дамата с рентгеновите очи" ;  

б) „Крадецът на праскови"; 

в)„Дервишово семе";  

г) „Тавански спомен"

39. Пародия е:

а) безпощадно, изобличител­но осмиване на слабости;

б) сатирично, карикатурно деформирано изображение;

в) изопачено, комедийно окарикатурено подражание;

г) отричане чрез привидно съгласяване и одобрение.

40. Проза е:

а) словесно художествено творчество в немерена реч, което описва и пресъздава случки, съби­тия, факти;

б) кратък епически вид в не­мерена реч, който описва случка или епизод от живота на литера­турен герой;

в) развой на действието в повествование;

г) събития и действия в тях­ната логическа, причинна и времева последователност.

1-в

2-б

3-в

4-а

5-г

6-а

7-г

8-в

9-б

10-г

11-в

12-б

13-в

14-б

15-в

16-б

17-в

18-б

19-в

20-а

21-б

22-б

23-а

24-в

25-а

26-г

27-г

28-в

29-в

30-б

31-в,г,а,б

32-в,б,а,г

33-в,а,б,г

34-б

35-в

36-в

37-в

38-а

39-в

40-а

.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave