Класна работа №1 по БЕЛ за VII клас

 

На:…………………………………………………………………………………………….

 

 

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. – 5. вкл.

Бурано – островът, който е един от най-големите в лагуната на Венеция, има около 4800 жители и предлага спокойствие, за което Градът на гондолите не може и да мечтае. За туристите днес островът предлага освежаваща цветна терапия и тишина, каквито няма във Венеция. Камбанената кула към църквата „Сан Марино” е наклонена дори повече от известната по целия свят кула в Пиза. Местните жители продължават да вярват и да разказват на посетителите, че това се дължи на слабостта към алкохола на строителните работници.

Наред с наклонената кула Бурано е известен и като остров на дантелата. Тук се намира т.нар. дантелено училище, както и музеят на дантелата, в който са показани експонати от XVIII век. По онова време производството на дантела в Бурано е било в разцвета си и местните жителки са създавали с ръцете си шедьоври, които са се търгували по целия свят на много високи цени. Древна легенда разказва за млад венециански мореплавател, донесъл на жена си красиви водорасли от далечни страни. С цел да запази формите на този необикновен подарък жената ги пресъздала с кука и конец и поставила началото на няколковековна дантелена традиция в Бурано.

Днес главната улица на острова е буквално покрита с магазини за дантела, но много малка част от предлаганото е изплетено на острова.

 

1. Коe е най-подходящото заглавие за текста?

А) Бурано – традиции и съвременност

Б) Бурано – Градът на гондолите

В) Бурано – най-големият остров около Венеция

Г) Бурано – островът на спокойствието

2. Кои са ключовите думи в текста?

А) спокойствие, тишина

Б) камбанената кула, дантелата

В) местните жители, туристите

Г) островът, лагуната

3. Кое твърдение е вярно според текста?

А) Всички дантели, които днес се предлагат на остров Бурано, са изплетени там.

Б) Венеция е един от градовете в Италия, който се отличава с тишина и спокойствие.

В) На Бурано се намира камбанена кула, която е наклонена много повече от кулата в Пиза.

Г) В музея на дантелата са показани експонати от деветнадесети век.

4. Какво е глаголното време в подчертаното изречение?

(Отговора запишете тук:……………………………………………..)

5. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?

А) Древна легенда разказва за появата на остров Бурано в лагуната на Венеция.

Б) И днес на острова продължават да се предлагат прочутите дантели на Бурано.

В) Камбанената кула на острова е наклонена повече от известната кула в Пиза.

Г) Островът предлага на туристите тишина и спокойствие, които не са характерни за Венеция.

6. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка?

А) въплащава

Б) възстава

В) потиска

Г) обвзема

7. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) переспектива, изречение, инжинер

Б) усмихвам се, усмивам, учудвам се

В) есенни, фина, обикновенно

Г) сграда, сбор, здание

8. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) В класа има само един неизпитан ученик.

Б) Незнаещ не значи неможещ.

В) Необщувайки с никого, той неусетно станал нежелан за останалите.

Г) Мъжът негласно изрази несъгласието си.

9. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Иван Вазовата творба „Под игото” е първият български роман.

Б) Христо-Ботевата поема „На прощаване” носи автобиографични елементи.

В) Този млад автор пише с елинпелиновски хумор.

Г) Младите хора защитават по ботевски смело идеите си.

10. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Баба Илийца бърза с внучето си (А) на ръце и се надява да разкаже на игумена за момчето, което (Б) е срещнала в гората и който (В) се нуждае от помощ и подкрепа, но когато пристига в манастира, разбира, че не може да сподели своята (Г) тревога с бездушния и страхлив калугер.

11. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Силният и мразовит вятър им пречеше да напредват бързо.

Б) Синият и червен балон полетяха високо в небето.

В) Противоречието между думите на момчето и твърденията на неговите приятели пораждат съмнение.

Г) Студентите се надяваха на изпита да се паднат или Вазов, или Ботев.

12. – 14. Попълнете празното място с правилната форма на думата.

12. Класът ни се състои от 26 ………………………

                                                            (ученик)

13. Госпожо, Вие сте…………………………… за по-късен час, затова изчакайте във фоайето,

                                        (поканен)

без да пречите никому.

14. От думите на своя съсед ……………………… разбрал кой е ……….……………, когото издирва

                                                   (стопанин)                                          (крадец)

полицията.

 

15. – 16. При коя от двойките думи отношението е като в посочената двойка?

15. защита – закрила

А) зараза – заболяване

Б) страдание – подкрепа

В) раздяла – разлъка

Г) забрана – разрешение

16. злато – пръстен

А) кристал – чаша

Б) цветя – алея

В) море – вода

Г) клас – ученици

17. Коя от думите НЕ е синоним на равнодушен?

А) безмълвен

Б) безстрастен

В) безразличен

Г) безучастен

18. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

А) от игла до конец – цепя косъма надве

Б) от пиле мляко – на всяка манджа мерудия

В) идвам на себе си – загубвам ума и дума

Г) под път и над път – с лопата да ги ринеш

19. Какви са подчертаните думи в изречението от лексикална гледна точка?

Клиентът се скара с персонала на ресторанта, защото пържолата не е печена на скара.

(Отговора запишете тук:…………………………………………………)

20. С кой от посочените изрази може да се замени подчертаното фразеологично

словосъчетание, без да се промени смисълът на изречението?

Вместо да замълчи, той се намеси ни в клин, ни в ръкав.

А) точно в момента

Б) съвсем уместно

В) съвсем неуместно

Г) с основание

21. Довършете изречението:

Ако всичко, което блести, беше злато, златото ..............................................

А) струва много по-евтино.

Б) би струвало много по-евтино.

В) струваше много по-евтино.

Г) било струвало много по-евтино.

22. Кой ред съдържа само съюзи?

А) у, но, на

Б) или, за да, ли

В) та, и, че

Г) от, да, ала

23. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението?

Нощният вятър брулеше лицето му, но той не усещаше.

А) по време

Б) по наклонение

В) по спрежение

Г) по лице

24. В какво глаголно време е подчертаната глаголна форма?

Щеше да пренебрегне всички заради нея.

(Отговора запишете тук:…………………………………………………………………………………….)

25. В кое от изреченията е употребено условно наклонение?

A) Ще се разхождаме дълго из пролетната гора.

Б) Имало едно време един дядо и една баба.

В) Не чети на слаба светлина – ще увредиш очите си.

Г) Бих ти услужил с най-голямо удоволствие.

26. С кой от посочените изрази може да се замени подчертаната дума, без да се промени смисълът?

Пристъпвайки мълчаливо към него, тя не откъсваше поглед от очите му.

А) макар да пристъпваше

Б) като пристъпваше

В) понеже пристъпваше

Г) тъй като пристъпваше

27. В каква последователност изреченията образуват смислово и логически свързан текст:

1) Като влезе, отърси снега от дрехата си, протегна ръка в тъмнината, пристъпи и седна до камината. 2) Душата му се върна в миналото. 3) Заклюма над студеното огнище и се замисли. 4) Дълго време дядо Божил се бори със снежната буря, додето стигна вкъщи.

А) 4, 1, 3, 2

Б) 3, 4, 1, 2

В) 2, 1, 4, 3

Г) 2, 4, 1, 3

28. Каква синтактична служба изпълнява подчертаната дума?

Прибрах се вкъщи уморена.

(Отговора запишете тук:……………………………………………………………..)

29. С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?

Заспалият внезапно отвори очите си, грабвайки оставения наблизо ключ.

А) прилагателно име

Б) причастие

В) съществително име

Г) местоимение

30. Кое изречение съдържа съставно глаголно сказуемо?

А) Мигаше на парцали, защото се чувстваше виновен.

Б) Намигни ми, за да разбера дали си съгласен.

В) Момчето започна да мига бързо с очи.

Г) Той се отдръпна настрани, мигайки смутено с очи.

31. Колко местоимения има в изречението?

Не зная кое е важно, но това, което зная, е, че не е хубаво човек да мисли само

за себе си и за своето благополучие.

(Отговора запишете с думи тук:……………………………………………………………….)

32. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Говориха както с баща му, така и с майка му, но нищо повече не узнаха.

Б) Човекът не бил, нито груб, нито нахален, но го прогонили.

В) Така и не уточниха дали ще репетират на сцена, или ще четат още на маса.

Г) Няма нищо неестествено да си напрегнат преди изпит.

33. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) По централния булевард на града нямаше задръствания, само когато беше почивен ден и хората си стояха главно вкъщи.

Б) В разписанието на автогарата не беше отбелязано кога тръгва следващият автобус за Созопол.

В) Къде ще се състои тайната среща на революционния комитет, знаеха само няколко посветени в родолюбивото дело българи.

Г) Мястото, където ще се проведе срещата, е близо до центъра.

34. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Всички присъстващи я погледнаха с мълчаливо възхищение като се споглеждаха одобрително.

Б) Управителят загледа строго новодошлия но скоро строгостта му изчезна и върху лицето му се изписаха учудване и изненада.

В) И може би нощем, когато лек вятър полюшва клоните, дърветата започват да разказват своята приказка.

Г) Погледнаха бедния човек с пренебрежение макар, че той се държеше с достойнство.

35. Колко запетаи са пропуснати в изречението?

Без да се напрягат излишно те продължиха нагоре по пътеката пресякоха шосето което се гънеше като змия и на заник слънце пристигнаха в хижата.

(Отговора запишете с думи тук:……………………………………………………)

 

Прочетете откъса от На прощаванеот Христо Ботев и отговорете на въпроси 36. – 38. вкл.

 

Ако ли, мале, майноле,

жив и здрав стигна до село

жив и здрав с байряк в ръка

под байряк лични юнаци,

напети в дрехи войнишки,

с левове златни на чело,

с иглянки пушки на рамо

и с саби-змии на кръстът,

о, тогаз, майко юнашка!

О, либе мило, хубаво!

Берете цветя в градина,

късайте бръшлян и здравец,

плетете венци и китки

да кичим глави и пушки!

 

36. Кое от посочените твърдения е вярно?

Откъсът……………….

А) е част от лирическото заключение на творбата

Б) представя картината на въображаемото победно завръщане

В) е част от лирическото встъпление на творбата

Г) описва картината на въображаемата юнашка гибел

37. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

Стиховете разкриват…………………………..

А) силното вълнение на бунтовника

Б) готовността на героя за саможертва

В) колективната радост от победата

Г) красотата и мъжеството на юнаците

38. Каква фигура на езика са подчертаните изрази?

А) градация

Б) анафора

В) антитеза

Г) сравнение

39. Кое от посочените твърдения е вярно според откъса от повестта Немили-недраги”?

Какво ни трябва друго? Пари ли? Пари не щем, за пари не сме проливали кръвта си, защото е по-скъпа от всичките пари на влашките богаташи... Имот ли искаме или къщи? Та ние зарязахме нашия имот и къщи доброволно. Ние нямаме потреба от имоти. Ние се жертваме за свободата на България и ако найдем отплата, то тя ще бъде: освобождението на България; ни повече, ни по-малко.

А) Хъшовете са нехайни и безотговорни към съдбата на близките си.

Б) Животът на хъшовете в чуждата страна е тежък и непосилен.

В) Доброволната жертва на хъшовете е израз на безкористност и горещ патриотизъм.

Г) Безгрижният емигрантски живот носи радост и удовлетворение на хъшовете.

40. Какъв сюжетен елемент е срещата на баба Илийца с бунтовника (втората част на разказа Една българка”)?

А) експозиция

Б) завръзка

В) кулминация

Г) развръзка

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Точки:………Оценка:…………………………………..Учител:………………………..

 

                                                                           Родител:………………………

 

 

 

 

 

 

 

КЛАСНА РАБОТА №1

Ключ с верните отговори - 60 точки

 

Въпрос №

Верен отговор

точки

1.

А

1

2.

Б

1

3.

В

1

4.         СО

минало неопределено време / минало неопределено (или съкращения)

2

5.

А

1

6.

В

1

7.

Г

2

8.

В

2

9.

А

1

10.

В

1

11.

А

2

12. СО

ученици

2

13. СО

поканена

2

14. СО

стопанинът; крадецът

2

15.

В

1

16.

А

1

17.

А

1

18.

В

1

19. СО

омоними

2

20.

В

1

21.

Б

1

22.

В

1

23.

В

1

24. СО

бъдеще време в миналото / бъдеще в миналото (или съкращения)

2

25.

Г

1

26.

Б

1

27.

А

2

28. СО

сказуемно определение (или съкращения)

2

29.

Б

2

30.

В

2

31. СО

пет/пет местоимения (ако отговорът е записан с цифри, се приема)

2

32.

Б

2

33.

А

2

34.

В

2

35. СО

четири/четири запетаи (ако отговорът е записан с цифри, се приема)

2

36.

Б

1

37.

Б

1

38.

Б

2

39.

В

1

40.

Б

2

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave