ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
по български език - 6 клас
ЧАСТИ НА РЕЧТА. ВИДОВЕ МЕСТОИМЕНИЯ

 

1. Местоимението е:
а) част на речта, с която се назовават предмети, лица, явления, абстрактни понятия;
б) част на речта, с която се заместват имена или техни признаци;
в) част на речта, която означава качество или свойство, неотделими от самия предмет.

2. В българския език има:
а) 6 вида местоимения;
б) 5 вида местоимения;
в) 9 вида местоимения.

3. Прочетете текста. Поставете на мястото на многоточията пропуснатите местоимения:
Вазов е първият професионален писател в българската културна история, първият,……….. (1) превръща литературната дейност в………... (2) единствено призвание и съдба. Но, от друга страна,…………. (3) запазва подчертано гражданско самосъзнание на………... (4) писатели-възрожденци, за………….... (5)литературата бе преди всичко още един начин да служат на……….. (6) народ. И за……………. (7) тя бе преди всичко обществена мисия, изпълнение на патриотичния и социален дълг. Вазов е „народен поет“ и в идейния, и в естетическия смисъл на ………………. (8)понятие. (Милена Цанева)

Посочете верния вариант. (4. - 6.)

4.
а) На кой звъниш?
б) На кого звъниш?

5.
а) Кой е това дете?
б) Чие е това дете?

6. 
а) Никой не ме е видял.
б) Никого не ме е видял.

7. Каква синтактична служба изпълнява показателното местоимение в изречението: От дълги години познавам този човек.
а) допълнение;
б) обстоятелствено пояснение;
в) определение.

8. В кой ред има само относителни местоимения:
а) този, такъв, чийто;
б) кой, какъв, какъвто;
в) който, какъвто, чийто, колкото.

9. На кой ред е употребено показателно местоимение:
а) Героинята и за миг не помисля за себе си.
б) Тази новина го разстрои.
в) Моят първи работен ден бе изключително напрегнат.

10. Използвайте въпросителни местоимения като съюзи в следните сложни съставни изречения с подчинени допълнителни:
а) Не разбрах …………………. трябва да чакам.
б) Тя се зачуди ………………. да прави сега.
в) Той почувства ………………… неубедителни са думите му.

11. Редактирайте изреченията, като използвате правилната местоименна форма:
а) Ще взема любимата книга с мене си.
б) Уважавам моите си родители.
в) Вярвай в твоя успех.

12. Колко местоимения има в текста?
И те тръгнаха. Бунтовникът вървеше и ядеше мълком: той трепереше от студ и силно куцаше. Той беше двайсетгодишно голобрадо момче, тънко, високо. Бабата, за да го остави да яде, не го запитваше кой е и отде е, а само му приказваше ниско; но нейното любопитство най-подир надви и тя го запита отде иде.
а) осем;
б) десет;
в) шест.

13. Какъв вид са местоименията: която, каквато, колкото?
а) въпросителни;
б) показателни;
в) относителни.

14. В кое от изреченията не е допусната грешка?
а) Той започна да си спомня за игрите, за които си беше помислил за днес, и мъката му се удвои. (Марк Твен)
б) По вървежа му, които се състоеше от къси и дълги подскачания, личеше, че на Бен му бе леко на сърцето, а очакванията - светли. (Марк Твен)
в) Точно тогава в далечината се показа Бен Роджърс, момчето, от чийто подигравки Том се боеше най-много. (Марк Твен)

15. Превърнете кратките форми на местоименията в пълни.
а) Апартаментът им е много просторен.
б) Направи справка в учебника си.
в) Заминаваме с родителите си.

16. Прочетете изречението. Колко на брой са кратките форми на притежателните местоимения?
Том му подаде четката, по лицето му беше изписано колебание, а сърцето му ликуваше. (Марк Твен)
а) три;
б) две;
в) една.

17. В кое от изреченията няма въпросително местоимение?
а) С кого ще заминете?
б) Когато се върна, ще ти се обадя.
в) Не разбрах кой донесе цветята.

18. Редактирайте пунктуацията на изреченията.
а) Мястото на, което ще се срещнем, ще уговорим по-късно.
б) Те ще го познаят из един път, макар че снегът който прехвръква вече им замрежва очите. (Иван Вазов)
в) Трите моми които стояха около нея, се спогледаха и поклатиха глава. (Фани Попова-Мутафова)

19. В кое изречение има пропусната запетая?
а) Погледна девойката, която стоеше пред него цяла разтреперана от гняв и мъка. (Фани Попова-Мутафова)
б) Изабел го гледаше и нищо не разбираше, колкото и да се мъчеше. (Фани Попова-Мутафова)
в) Така Базовите книги и Базовите герои са цяла галерия от познайници които живеят с неподозирана сила в спомените... на всеки просветен българин. (Стоян Загорчинов)

20. В кое изречение няма пропусната запетая:
а) Аз знам какво ти е на сърцето.
б) Това бе подарък за който никога не бе мечтал.
в) Ще ти се даде всичко което е останало.

21. Поставете пропуснатите запетаи, поправете правописните грешки:
През това време опознах още повече животът на свойте съселяни. Разбрах и почуствах техните радости, скърби и неволи, техният семеен родов и обществен живот. Видях и разучих добре условията при които се работи в полето. Аз жънех, орях и засявах заедно с тях. Преживях страхът на орача пред грозно надвисналите облаци. Испитвах неговата мъка през сушавите месеци. Селската действителност ми се показа в истинския си вид - такава каквато е. (Елин Пелин)

 

 

 

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА:
1. б); 2. в); 
3. (1) който; (2) свое; (3) той; (4) нашите; (5) които; (6) своя; (7) него; (8) това; 
4. б) ; 5. б); 6. а); 7. в); 8. в); 9. б); 
10. а) кого; б) какво; в) колко; 
11. а) Ще взема любимата книга със себе си.; б) Уважавам своите родители.; в) Вярвай в своя успех.; 
12. б); 13. в); 
14. а); верните варианти: б) По вървежа му, който се състоеше от къси и дълги подскачания, личеше, че на Бен му бе леко на сърцето, а очакванията - светли.; в) Точно тогава в далечината се показа Бен-Роджърс, момчето, от чийто подигравки Том се боеше най-много.; 
15. а) Техният апартамент е много просторен.; б) Направи справка в своя учебник.; в) Заминавам със своите родители.; 
16. а); 17. б); 
18. а) Мястото, на което ще се срещнем, ще уговорим по-късно.; б) Те ще го познаят из един път, макар че снегът, който прехвръква, вече им замрежва очите.; в) Трите моми, които стояха около нея, се спогледаха и поклатиха глава.; 
19. в) ...галерия от познайници, които живеят...; 
20. а), верните варианти : б) Това бе подарък, за който никога не бе мечтал.; в) Ще ти се даде всичко, което е останало.; 
21. Правилен вариант на текста:
През това време опознах още повече животА на своИте съселяни. Разбрах и почувствах техните радости, скърби и неволи, техния семеен, родов и обществен живот. Видях и разучих добре условията, при които се работи в полето. Аз жънех, орях и засявах заедно с тях. Преживях страхА на орача пред грозно надвисналите облаци. ИЗпитвах неговата мъка през сушавите месеци. Селската действителност ми се показа в истинския си вид - такава, каквато е.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave