Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, „БАЙ ГАНЬО ЖУРНАЛИСТ“

 

1. Социалните пороци и нравственият упадък на следосвобожденска България са централна тема в творчеството на:
      A) Христо Ботев и Алеко Константинов 
      Б) Алеко Константинов и Иван Вазов
      B) Пейо Яворов и Димчо Дебелянов
      Г) Димчо Дебелянов и Пенчо Славейков

2. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася до жанра фейлетон?
      A) кратка художествено-публицистична творба 
      Б) злободневен характер
      B) герой, представен в развитие 
      Г) хумористично-сатиричен тон

3. Защо Ганьо Балкански решава да издава вестник?
      A) защото в Европа е видял как става това, и е придобил опит
      Б) защото търси платформа за изразяване на гражданска позиция
      B) защото според героя издаването на вестник не е „голям мурафет“ 
      Г) за да има повече издания, които да се конкурират на пазара

4. Какъв похват е използван в „Бай Ганьо журналист“?
      A) аз-повествование 
      Б) разказ в разказа
      B) кръгова композиция
      Г) класическа сюжетна схема

5.  За кое от изброените понятия се отнася определението:    насмешка, прикрита чрез привидно утвърждаване на осмиваното?
      А) сатира             Б) ирония             В) хумор             Г) сарказъм

6. С кой израз НЕ се илюстрират издателските принципи на Ганьо Балкански и съдружие?
      A) „Тури си едно перде на очите (па и няма нужда), па псувай наляво и надясно.“
      Б) „Па ний – кое дописки, кое антрефилета, кое телеграми. Нали е работа да омаскарим тогоз-оногоз...“
      B) „Мати-маскара направя човека. Ама било право, било криво, и окото му не мига.“
      Г) „Три пъти проверявай кое какво е, истина ли е, не е ли, па сетне пиши.“

7. Какво означава хърсъзин в състава на собственото име на героя Данко Хърсъзина?
      A) скъперник, сребролюбец    
      Б) адвокат, съдия-изпълнител
      B) разбойник, хайдутин    
      Г) непрокопсаник, безделник

8. Кое предложение НЕ фигурира като име на бъдещия вестник?
      А) „Свобода“    
      Б) „Справедливост“    
      В) „България за нас“
      Г) „Народна храброст“

9. Думите на Бай Ганьо: Тури си едно перде на очите (па и няма нужда!), па псувай наляво и надясно, се отнасят до разбиранията на героя за:
      A) отношенията между мъжа и жената    
      Б) журналистиката
      B) политиката
      Г) търговията

10. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Чрез заключителните си думи авторът:
      A) заклеймява Бай Ганьо
      Б) надява се читателят да не го съди строго за написаното
      B) вярва, че е книгата си ще подтикне читателя към размисъл 
      Г) пояснява, че се е придържал към живата реалност
11. Думите „Трябва и ний да клъвнем по нещо [...] току-тъй на сухо патриотизъм – бошлаф“ са изречени от:
      А) Гочоолу    
      Б) Гуньо Адвокатина    
      В) Бай Ганьо 
      Г) Данко Харсъзина    

12. Какъв по същество е следният откъс?
     
У тях все се съхраняваха възпоменания от друго време и от турско време, когато печатното слово все пак мътеше водата им, но не изригваше тая лава от адски хули и проклятия. Но бурята на диви страсти, бушуваща в течение на цял ред години, но деморализиращото влияние на деморализираната преса, но грубият всепоглъщащ материализъм, но възможността за леко обогатяване при едно приспиват на съвестта по примера на ръководящите елементи – всички тия явления са покрили с такъв дебел слой техните по-чисти чувства, щото е нужно една цяла, не по-малко дълголетна и нова в същността си епоха да разкопава този слой от мерзости, додето изпъкнат като остатъци от минало величие тия заровени чисти чувства.
      A) авторски коментар в заключителната част
      Б) фрагмент от вестникарска статия, която героите четат
      B) думи на Гедрос – като част от разказваната история 
      Г) Цитатът не е от „Бай Ганьо журналист“.

13. Свържете буквата на всеки цитат със съответната цифра на изразното средство.
      A) „Бързата кучка слепи ги ражда“
      Б) „ама да не бъдат чернооки, да изглеждат като русначета“
      B) „Че голям мурафет ли е един вестник да се издава?“
      Г) „Тури си едно перде на очите“
      1.  Метафора    
      2.  Сравнение
      3. Поговорка
      4. Реторичен въпрос

      A) – ………….        Б) – ………….         В) – ………….         Г) – ………….

14. Свържете всеки от героите със заниманието, което той предлага за облагодетелстване на групата.
     
A) Гочоолу 
      Б) Дочоолу
      B) Бай Ганьо
      Г) Данко Харсъзина
      1. отваряне на руски трактир
      2. отваряне на фабрика за квас
      3. отваряне на банка
      4. издаване на вестник

      A) – ………….    Б) – ………….     В) – ………….     Г) – ………….

15. Свържете всяка от репликите на Бай Ганьо с изразената чрез нея характеристика на героя.
      A) Я ми кажете вий сега, както стоят работите, като откъде може да се удари най-добър келепир?
      Б) Трябва и ние да клъвнем по нещо – казва бай Ганьо, – току-тъй на сухо патриотизъм – бошлаф.
      B) Аз ако не видя, кой ще види – отговаря надменно господин Балкански.
      Г) Я чувай, Гуньо, знаеш ли... (холан, остави се с твоите пусти клиенти!)... знаеш ли какво? Ти седни тази вечер, па напиши една уводна статия. Тегли му едно верноподаничество, че сам князът да се слиса.
      1. циничност, псевдопатриотизъм
      2. лакейство, хамелеонство
      3. властолюбив, меркантилност
      4. високо самочувствие, превъзходство

      A) – ………….         Б) – ………….          В) – ………….           Г) – ………….  

16. Как предлага Бай Ганьо да се нарича вестникът, който планира да издава със съмишлениците си? Избройте наименованията и разтълкувайте техния смисъл.             
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

    

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-В; 3-В; 4-Б; 5-Б; 6-Г; 7-Г; 8-А; 9-Б; 10-А; 11-В; 12-В;      
13. А) - 3; Б) - 2; В) - 4; Г) - 1; 
14. А) - 1; Б) - 2; В) - 4; Г) - 3; 
15. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2;
16. „Народно величие“ и „България за нас“. Първото е демагогско заглавие, докато второто е цинично. „България за нас“ показва стремежа на героите към „келепира“, извличането на лична изгода от една държава, която току-що е излязла от робството и си стъпва на краката. „Народно величие“ пък допълва темата за псевдопатриотизма на героите. Чрез фалшивата емоционална реторика и гръм¬ките думи, вложени в заглавието, се подчертава още веднъж хамелеонщината на байганьовците.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave