Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, „БАЙ ГАНЬО ЖУРНАЛИСТ“

 

1. Кое от твърденията НЕ е вярно?
      A) „Бай Ганьо“ е книга с отворена структура, която позволява актуалността на героя и до днес.
      Б) „Бай Ганьо“ е книга в две части с единен повествователен модел.
      B) „Бай Ганьо“ е книга, изградена от отделни разкази, между които няма причинно-следствена зависимост.
      Г) „Бай Ганьо“ е книга, която се състои от три части и основна тема е националното в периода на Възраждането.

2. Кои от изброените автори НЕ са творили през един и същи литературен период?
      A) Димчо Дебелянов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов
      Б) Христо Ботев, Йордан Радичков, Алеко Константинов
      B) Пейо Яворов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков 
      Г) Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин

3. Кое НЕ фигурира като предложение за бъдещо начинание на четиримата „предприемачи“?
      А) банка    
      Б) фабрика за квас 
      В) руски трактир    
      Г) политическа партия

4. Кое е вярното твърдение?
      A) Гуньо Адвокатина не е съгласен да участва в издаването на вестник. 
      Б) Данко Харсъзина получава задача да напише уводната статия.
      B) Един от най-важните въпроси е какъв да бъде вестникът – правителствен или опозиционен.
      Г) Ганьо Балкански пише антрефилето с лекота и без словесни трудности.

5. В коя двойка присъства мотивът за писането и пренаписването?
      A) „Бай Ганьо журналист“ и „Евгений Онегин“
      Б) „Бай Ганьо журналист“ и „Мадам Бовари“
      B) „Бай Ганьо журналист“ и „Бай Ганьо се върна от Европа“
      Г) „Бай Ганьо журналист“ и „На прощаване в 1868 г.“

6. Кой от фактите НЕ научаваме от разговора на Бай-Ганьовото съдружие?
     A) Политическият момент е благоприятен да се ласкае Русия.
     Б) За Македония е рисковано да се пише, защото не са ясни нещата.
     B) С младежите човек трябва да се съобразява, защото такова време е дошло.
     Г) Улично вестникарче продава вестник „Народно величие“.

7. Защо Алеко се обръща и към своя герой?
      A) защото това е реален човек, негов познат 
      Б) защото се опитва да го умилостиви
      B) защото Бай Ганьо е живо явление в Алековото съвремие 
      Г) защото жанрът на творбата изисква такава диалогичност

8. Социалните пороци и нравственият упадък на следосвобожденска България са централна тема в творчеството на:
      A) Христо Ботев и Алеко Константинов 
      Б) Алеко Константинов и Иван Вазов
      B) Пейо Яворов и Димчо Дебелянов
      Г) Димчо Дебелянов и Пенчо Славейков

9. Какво означава хърсъзин в състава на собственото име на героя Данко Хърсъзина?
      A) скъперник, сребролюбец    
      Б) адвокат, съдия-изпълнител
      B) разбойник, хайдутин    
      Г) непрокопсаник, безделник

10. Кое предложение НЕ фигурира като име на бъдещия вестник?
      А) „Свобода“    
      Б) „Справедливост“    
      В) „България за нас“
      Г) „Народна храброст“

11. Свържете буквата на всеки цитат със съответната цифра на изразното средство.
      A) „Бързата кучка слепи ги ражда“
      Б) „ама да не бъдат чернооки, да изглеждат като русначета“
      B) „Че голям мурафет ли е един вестник да се издава?“
      Г) „Тури си едно перде на очите“
      1.  Метафора    
      2.  Сравнение
      3. Поговорка    
      4. Реторичен въпрос

      А) –                    Б) –                   В) –                   Г)

      Прочетете откъса от „Бай Ганьо журналист“ и изпълнете задачите от 12. до 15. включително.

      Прощавай, снизходителний читателю! Ти ще срещнеш в тази книжка някои цинични думи и сцени, аз не можах да ги избягна; ако ти можеш да изобразиш бай Ганя без цинизми – заповядай!
      Прощавай и ти, бай Ганьо! Бог ми е свидетел, че винаги добри чувства са ме въодушевявали при описването на твоите истории. Ни чувство на злобно порицание, ни презрение, нито лекомислен смях не са ръководили моето перо. И аз съм чадо на своето време и известни отделни събития може би неволно са ме отклонявали от строгата обективност, но аз се старах да възпроизведа есенцията печалната действителност. Твоите братя, вярвам, не са такива, какъвто си изобразен ти, бай Ганьо, но те са засега на втори и трети план; те едва сега почват да заявяват за своето съществуване, а пък ти, ти си налице, твоят дух лети и обгръща целия обществен строй и дава свой отпечатък и на политика, и на партии, и на печат. Аз питая в себе си вяра, че ще дойде един ден, когато ти, след като прочетеш тази книжка, ще се позамислиш, ще въздъхнеш и ще речеш:
      Европейци сме ний, ама все не сме дотам!... Прощавай, не е за чудо пак да се срещнем.

12. С цитати посочете два примера, свързани с вярата на Алеко Константинов в бъдещата промяна на байганьовците.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

13. Със свои думи посочете два примера за смислови опозиции в откъса. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

14. В рамките на 1 – 2 изречения обяснете значението на подчертания израз в откъса.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15. В рамките на 3 – 4  изречения коментирайте следните думи на повествователя от откъса: Твоите братя вярвам, не са такива (...) твоят дух лети и обгръща целия обществен строй и дава свой отпечатък и на политика, и на партии, и на печат.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................    

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Г; 2-Б; 3-Г; 4-В; 5-В; 6-Г; 7-В; 8-Б; 9-Г; 10-А; 
11. А) - 3; Б) - 2; В) - 4; Г) - 1; 
12. 
      1) Твоите братя, вярвам, не са такива, какъвто си изобразен ти, бай Ганьо; 
      2) Аз питая в себе си вяра, че ще дойде един ден, когато ти, след като прочетеш тази книжка, ще се позамислиш.      
13. вяра в доброто – неверие; песимизъм – оптимизъм; край във фалшивата стара политика – вяра в бъдещите поколения държавници 
14. Повествователят е дълбоко убеден в обективността на разказаното за подвизите на Бай Ганьо в България. Едва ли той пръв е видял байганьовщината, но той пръв й поставя диагнозата.
15. Повествователят разкрива своята надежда, че поколенията след Бай Ганьо ще провидят грешките на своя предшественик. Той е готов да повярва, че неговият герой е способен на промяна. Надежда, която и за времето на Алеко, и за следващите поколения се оказва твърде преждевременна.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave