Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, „БАЙ ГАНЬО ЖУРНАЛИСТ“


1. Кои от изброените автори НЕ са творили през един и същи литературен период?
      A) Димчо Дебелянов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов
      Б) Христо Ботев, Йордан Радичков, Алеко Константинов
      B) Пейо Яворов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков 
      Г) Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин

2. Социалните пороци и нравственият упадък на следосвобожденска България са централна тема в творчеството на:
      A) Христо Ботев и Алеко Константинов 
      Б) Алеко Константинов и Иван Вазов
      B) Пейо Яворов и Димчо Дебелянов
      Г) Димчо Дебелянов и Пенчо Славейков

3. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася до жанра фейлетон?
      A) кратка художествено-публицистична творба 
      Б) злободневен характер
      B) герой, представен в развитие 
      Г) хумористично-сатиричен тон

4. За кое от изброените понятия се отнася определението: насмешка, прикрита чрез привидно утвърждаване на осмиваното?
      А) сатира        Б) ирония        В) хумор        Г) сарказъм

5. Кое от твърденията НЕ е вярно?
      A) „Бай Ганьо“ е книга с отворена структура, която позволява актуалността на героя и до днес.
      Б) „Бай Ганьо“ е книга в две части с единен повествователен модел.
      B) „Бай Ганьо“ е книга, изградена от отделни разкази, между които няма причинно-следствена зависимост.
      Г) „Бай Ганьо“ е книга, която се състои от три части и основна тема е националното в периода на Възраждането.

6. Какво означава хърсъзин в състава на собственото име на героя Данко Хърсъзина?
      A) скъперник, сребролюбец    
      Б) адвокат, съдия-изпълнител
      B) разбойник, хайдутин    
      Г) непрокопсаник, безделник

7. В коя двойка присъства мотивът за писането и пренаписването?
     A) „Бай Ганьо журналист“ и „Евгений Онегин“
     Б) „Бай Ганьо журналист“ и „Мадам Бовари“
     B) „Бай Ганьо журналист“ и „Бай Ганьо се върна от Европа“
     Г) „Бай Ганьо журналист“ и „На прощаване в 1868 г.“

8. Думите на Бай Ганьо: Тури си едно перде на очите (па и няма нужда!), па псувай наляво и надясно, се отнасят до разбиранията на героя за:
      A) отношенията между мъжа и жената    
      Б) журналистиката
      B) политиката    
      Г) търговията

9. Как предлага Бай Ганьо да се нарича вестникът, който планира да издава със съмишлениците си? Избройте наименованията и разтълкувайте техния смисъл.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

10. Свържете всяка от репликите на Бай Ганьо с изразената чрез нея характеристика на героя.
      A) Я ми кажете вий сега, както стоят работите, като откъде може да се удари най-добър келепир?
      Б) Трябва и ние да клъвнем по нещо – казва бай Ганьо, – току-тъй на сухо патриотизъм – бошлаф.
      B) Аз ако не видя, кой ще види - отговаря надменно господин Балкански.
      Г) Я чувай, Гуньо, знаеш ли... (холан, остави се с твоите пусти клиенти!)... знаеш ли какво? Ти седни тази вечер, па напиши една уводна статия. Тегли му едно верноподаничество, че сам князът да се слиса.
      1. циничност, псевдопатриотизъм
      2. лакейство, хамелеонство
      3. властолюбив, меркантилност
      4. високо самочувствие, превъзходство

      А) –                    Б) –                   В) –                   Г) – 

      Прочетете откъса от „Бай Ганьо журналист“ и изпълнете задачите от 11. до 14. включително.

      Прощавай, снизходителний читателю! Ти ще срещнеш в тази книжка някои цинични думи и сцени, аз не можах да ги избягна; ако ти можеш да изобразиш бай Ганя без цинизми – заповядай!
      Прощавай и ти, бай Ганьо! Бог ми е свидетел, че винаги добри чувства са ме въодушевявали при описването на твоите истории. Ни чувство на злобно порицание, ни презрение, нито лекомислен смях не са ръководили моето перо. И аз съм чадо на своето време и известни отделни събития може би неволно са ме отклонявали от строгата обективност, но аз се старах да възпроизведа есенцията печалната действителност. Твоите братя, вярвам, не са такива, какъвто си изобразен ти, бай Ганьо, но те са засега на втори и трети план; те едва сега почват да заявяват за своето съществуване, а пък ти, ти си налице, твоят дух лети и обгръща целия обществен строй и дава свой отпечатък и на политика, и на партии, и на печат. Аз питая в себе си вяра, че ще дойде един ден, когато ти, след като прочетеш тази книжка, ще се позамислиш, ще въздъхнеш и ще речеш:
      Европейци сме ний, ама все не сме дотам!... Прощавай, не е за чудо пак да се срещнем.

11. С цитати посочете два примера, свързани с вярата на Алеко Константинов в бъдещата промяна на байганьовците.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. Със свои думи посочете два примера за смислови опозиции в откъса. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

14. В рамките на 3 – 4 изречения коментирайте следните думи на повествователя от откъса: Твоите братя вярвам, не са такива (...) твоят дух лети и обгръща целия обществен строй и дава свой отпечатък и на политика, и на партии, и на печат.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15. Свържете всеки от героите със заниманието, което той предлага за облагодетелстване на групата.
      A) Гочоолу 
      Б) Дочоолу
      B) Бай Ганьо
      Г) Данко Харсъзина
      1. отваряне на руски трактир
      2. отваряне на фабрика за квас
      3. отваряне на банка
      4. издаване на вестник

      А) –                    Б) –                   В) –                   Г)

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-Б; 3-В; 4-Б; 5-Г; 6-Г; 7-В; 8-Б; 
9. „Народно величие“ и „България за нас“. Първото е демагогско заглавие, докато второто е цинично. „България за нас“ показва стремежа на героите към „келепира“, извличането на лична изгода от една държава, която току-що е излязла от робството и си стъпва на краката. „Народно величие“ пък допълва темата за псевдопатриотизма на героите. Чрез фалшивата емоционална реторика и гръмките думи, вложени в заглавието, се подчертава още веднъж хамелеонщината на байганьовците. 
10. А) – 3; Б) – 1; В) – 4; Г) – 2;  
11. 1) Твоите братя, вярвам, не са такива, какъвто си изобразен ти, бай Ганьо; 2) Аз питая в себе си вяра, че ще дойде един ден, когато ти, след като прочетеш тази книжка, ще се позамислиш,
12. вяра в доброто – неверие; песимизъм – оптимизъм; край във фалшивата стара политика – вяра в бъдещите поколения държавници.      
13. Повествователят е дълбоко убеден в обективността на разказаното за подвизите на Бай Ганьо в България. Едва ли той пръв е видял байганьовщината, но той пръв й поставя диагнозата. 
14. Повествователят разкрива своята надежда, че поколенията след Бай Ганьо ще провидят грешките на своя предшественик. Той е готов да повярва, че неговият герой е способен на промяна. Надежда, която и за времето на Алеко, и за следващите поколения се оказва твърде преждевременна.
15. А) – 1; Б) – 2; В) – 4; Г) – 3;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave