Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
БАЙ ГАНЬО СЕ ВЪРНА ОТ ЕВРОПА

 

      1. Кой е основният проблем, поставен в Алековата книга „Бай Ганьо“?
          A) за негативните черти на българина след Освобождението
          Б) за пороците в тогавашния български политически живот
          B) за отношението между българското и европейското
          Г) за невъзприемчивостта на българина към различното

      2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за образа на Бай Ганьо.
          A) образ – синтез на национално и общочовешко
          Б) събирателен, обобщен образ тип
          B) индивидуализиран образ
          Г) негативен образ символ

      3. Кое от твърденията за фейлетона „Бай Ганьо се върна от Европа“ е вярно?
          A) Бай Ганьо е ловък манипулатор, чийто водещ житейски принцип е „целите определят средствата“.
          Б) Образът на Бай Ганьо е символ на гражданска съвест, честност, родолюбие, хуманизъм и идеализъм.
          B) Лъжата не е средство за постигане на користни цели дори във време на политически промени.
          Г) Бай Ганьо „не лови риба в мътната вода“, а използва законово позволени средства за постигане на користните си цели.

      4. В творбата „Бай Ганьо“ се преплитат:
          A) публицистика и художествена измислица
          Б) етнопсихология и героичен епос
          B) историзъм и народопсихология
          Г) градски фолклор и жълта преса

      5. Защо разказвачът НЕ влиза в диалог с Бай Ганьо в откъса „Бай Ганьо се върна от Европа“?
          A) В обкръжението си Ганьо Балкански е лидер и хищник, което е в разрез с истинския му благороден образ.
          Б) Не е възможен диалогът между хора, които имат различни политически пристрастия и поддържат различни политически партии.
          B) Ганьо Балкански е скъп гост в кафенето и възпитаният разказвач не иска да натрапва присъствието си.
          Г) Разказвачът и Бай Ганьо не са спътници, нямат нищо общо помежду си и диалог между тях не може да има.

      6. В кой ред НЕ са посочени композиционни особености на книгата „Бай Ганьо“?
          A) Финалните думи на автора са в края на втората част.
          Б) Основен повествователен похват е „разказ в разказа“.
          B) Творбата е изградена в две композиционни части.
          Г) Композицията на творбата е фрагментарна, отворена.

      7. Репликата „На маймуни ни обърнахте, да ви вземе дявола с маскари...“ е израз на:
          А) самодоволство
          Б) честолюбие
          В) удовлетворение
          Г) разочарование

      8. На кой ред правилно е посочено подзаглавието на книгата „Бай Ганьо“?
          A) „Невероятни истории за един съвременен българин“
          Б) „Невероятни разкази за един съвременен българин“
          B) „Невероятни премеждия на един съвременен българин“
          Г) „Невероятни пътувания на един съвременен българин“

      9. В какво се изразява промяната, настъпила у Бай Ганьо след завръщането му от Европа?
          A) Тя е външна – знак, че е умел в приспособяването към модерното и е способен хитро и показно да създава фалшив образ.
          Б) Тя е морална – знак, че от дребен и жалък използвач се е превърнал в парвеню, но е приел идеята да бъде почтен в отношенията с хората.
          B) Тя е духовна – знак, че след пътуването в Европа героят е с богата култура и е готов да предаде впечатленията си на по-пасивните българи.
          Г) Тя е интелектуална – знак, че е обогатил знанията си и е готов за просветителска дейност сред необразованите българи.

      10. Коя негативна черта на Бай Ганьо изпъква във фейлетона „Бай Ганьо се върна от Европа“?
          A) невежеството
          Б) чревоугодничеството
          B) скъперничеството
          Г) безпринципността

      11. Към кой исторически момент насочва изразът „един съвременен българин“ в подзаглавието на книгата?
          A) 90-те години на 19. век и възможността за посещение на Всемирните изложения
          Б) края на 19. век и герой със своя очарователна и неповторима индивидуалност
          B) края на 19. век и типични явления и процеси в българското общество
          Г) края на 80-те години на 19. век и миграцията от селото към града

      12. Какъв е смисълът на Бай-Ганьовата фраза „Оплескахме я ний нея!“?
          A) страх и отчаяние заради проиграната възможност да влезе във властта
          Б) страх за съдбата на приятелите и сподвижниците му, имащи престъпно минало
          B) страх за съдбата на България при смяната на политическия режим
          Г) страх от разкриване на мошеническите му далавери преди Освобождението

      13. Защо Бай Ганьо е готов да дари армаганите, които е донесъл от Европа, на висшите лица?
          А) Готов е да понесе финансови щети в името на бъдещи облаги, привилегии, място в управлението на държавата.
          Б) За да избяга от миналото си на мародер и разбойник и да промени мнението на приятели и високопоставени лица
          В) Овладял е изкуството да проявява по неповторим начин уважение и преклонение пред закрилниците на реда.
          Г) Осъзнал е, че парите са безполезни, ако човек егоистично ги използва само за себе си и не радва околните с дарове и щастие.

      14. На какво НЕ е израз Бай-Ганьовото политическо хамелеонство?
          A) раболепие и коленопреклонство пред властващите, скрити зад маската на загриженост за участта на отечеството
          Б) моралния упадък на личността, за която няма граница между чест и безчестие, между истина и лъжа, патриотизъм и предателство
          B) политическа сервилност, омаскаряване на името на честните, безсрамно приспособяване към силните на деня
          Г) гражданска съвест, непроменими хуманни и благородни идеи в полза на народа, обществото и родината

      15. Какво представлява фейлетонът като жанр?
          A) художествен текст с преувеличение и съчетаване на неочаквани контрасти
          Б) литературно-публицистичен жанр със злободневно-сатиричен характер
          B) кратка публицистична статия с политически характер, публикувана във вестник
          Г) рисунка в нарочно изопачен вид, придружена с кратък текст

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. В); 2. В); 3. А); 4. А); 5. Г); 6. А); 7. Г); 8. Б); 9. А); 10. Г); 11. В); 12. А); 13. А); 14. Б); 15. Б);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave