Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
БАЙ ГАНЬО ПЪТУВА

 

 

1. Къде НЕ се развива действието в началото на разказа „Бай Ганьо пътува“?       1 т.
      A) в центъра на Будапеща 
      Б) в Пещенската гара
      B) на перона на Пещенската гара 
      Г) в маневриращия влак

2. Разказвачът в „Бай Ганьо пътува“ е:       1 т.
      A) Илчо
      Б) Алеко Константинов
      B) Стати
      Г) неизвестен

3. Посочете две качества на Бай Ганьо.         2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………………………
      Второ: …………………………………………………………………………………………………………………

4. Посочете две причини, поради които Бай Ганьо отхвърля предложената му книга.        2 т.
      Първа: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втора: …………………………………………………………………………………………………………………

5. Посочете две причини, поради които Бай Ганьо отказва да му съхраняват мускалите в касата на хотела.      2 т.
      Първа: …………………………………………………………………………………………………………………    
      Втора: ………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Кое отношение НЕ е обект на художественото изображение в „Бай Ганьо пътува“?        1 т.
      A) свое – чуждо 
      Б) европейско – българско 
      B) нахалство – любезност 
      Г) минало – бъдеще 

7. Кое качество НЕ е присъщо на Бай Ганьо?          1 т.
      A) самочувствие    
      Б) любознателност
      B) нахалство
      Г) скъперничество

8. Кой художествен похват НЕ е използвал Алеко Константинов при изграждане на образа на Бай Ганьо?        1 т.
      A) речева характеристика
      Б) елементи на портретна характеристика
      B) изображение на действията и постъпките
      Г) разказ за семейната среда, в която е израснал героят

9. Кое твърдение е вярно според „Бай Ганьо пътува“?       2 т.
      A) Разказът за пътуването на героя е представено от гледната точка на неочевидец.
      Б) Бай Ганьо се отнася с респект към унгарците и австрийците.
      B) Алеко Константинов осмива нахалството, мнителността и скъперничеството на своя герой.
      Г) Бай Ганьо не се храни в ресторанта, защото е беден.

10. Кое твърдение НЕ е вярно според „Бай Ганьо пътува“?          2 т.
      А) Бай Ганьо е характеризиран предимно чрез речта и действията.
      Б) Бай Ганьо отказва предложената му книга, защото я е чел. 
      В) Оказва се, че Бай Ганьо е изключително мнителен и недоверчив.
      Г) Във всеки чужденец вижда престъпник и затова не разрешава носачът да пренесе дисагите му до хотела.

11. Кое е смешно в поведението на Бай Ганьо?         10 т. 
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

Отговори: ТЕСТ по ЛИТЕРАТУРА  - БАЙ ГАНЬО ПЪТУВА – Вариант 1
1-А; 2-В;
3 – Например: Първо: нахалство. Второ: мнителност. 
4 – Например: Първа: на младини е чел много. Втора: предпочита да поспи, защото е дал пари за билет до Виена.
5 – Например: Първа: мускалите са ценна стока, която могат да му откраднат. Втора: не се доверява на никого освен на себе си.
6-Г; 7-Б; 8-Г; 9-В; 10-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave