ТЕСТ – 2  
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
Езикът – средство за общуване

1. Кое НЕ е вярно за текста? – 1 т.
а) служи за размяна на информация
б) създаден е със средствата на езика
в) изграден е от думи и от изречения
г) има само писмена форма

2. Речевото общуване е: - 1 т.
а) общуване с помощта на различни жестове
б) общуване с помощта на цветни картини
в) общуване с помощта на словото
г) общуване с помощта на звукови сигнали

3. Кое НЕ е вярно за строежа на езика? Състои се от: - 1 т.
а) звукове/букви
б) заглавия
в) думи
г) изречения

4. За да е успешно общуването, необходимо е да се съобразяваме с: - 1 т.
а) годишния сезон
б) дневната температура
в) облеклото на общуващите
г) речевата ситуация

5. Речева ситуация се отнася към предмет на общуването както: - 1 т.
а) време на глагола към сегашно време
б) съществително име към прилагателно име
в) числително бройно име към числително редно име
г) синоним към антоним

6. Кое е вярно за електронното общуване? – 1 т.
а) пишем с главни букви
б) проявяваме учтиво речево поведение
в) използваме много емотикони
г) използваме цифри вместо букви

7. Кое е важна особеност на електронното общуване? – 1 т.
а) има достатъчно време за разговори
б) събеседниците са приятели
в) не е задължително да се използва българският език
г) липсва пряк контакт между събеседниците

8. Попълнете пропуснатите думи, като използвате знанията си за текст.  - 3 т.
Текстът се състои от …………….………, които са свързани ……………..…………… и
………………………………………………………………………………………………………….

 
Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях.

Текст 1
България е една от малкото европейски страни, която е съхранила, записала и изследвала най-ценното си богатство – музикалния си фолклор. Той е уникален и различен във всяка фолклорна област: Тракийска, Родопска, Шопска, Северняшка и Добруджанска. В България живеят и много други етноси – арменци, евреи, турци, роми, власи и др., които следват своите традиции и по този начин също обогатяват фолклорната палитра.
Най-голямото доказателство за стойността на музикалния фолклор днес е неговата популярност по света.

Текст 2
палитра ж. 1. Дъска, обикновено елипсовидна, върху която художниците размиват боите си. 2. Прен. Подбор от цветови съчетания в картина или в творчеството на един художник. Ярка палитра. 3. Прен. Съвкупност от изразни средства.

9. Определете елементите на речевата ситуация, за която е предназначен първият текст. – 8 т.
Участници в общуването …………………………………………………………………
Тема на общуването ………………………………………………………………………
Цел на общуването ……………………………………………………………………….
Условия на общуването (подчертайте вярното) – устно/писмено; пряко/непряко; официално/неофициално.

10. Прочетете втория текст и се запознайте с различните значения на думата палитра. С какво значение тя е употребена в текст 1? – 2 т.

………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Общ брой точки: 20

Отговори:
1-г; 2-в; 3-б; 4-г; 5-а; 6-б; 7-г;
8 – Текстът се състои от изречения, които са свързани смислово и граматично.
9 - 
Участници в общуването – слушащ, четящ
Тема на общуването – Музикалният фолклор на България
Цел на общуването – Да се покаже популярността на музикалния фолклор днес.
Условия на общуването (подчертайте вярното) – устно/писмено; пряко/непряко; официално/неофициално.
10 - преносно
 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave