Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
ИЗХОДНО НИВО

 

1. Какъв е видът на текста?
          Изкачил старецът върха, момъкът го видял и веднага запял. Ала под върха имало тъмна пещера, в която се спотайвали разбойници. Щом момъкът запял, разбойниците го чули и един по един се заизнизвали от тъмната пещера. А старецът, застанал със сабята в ръка на входа на пещерата, изведнъж станал невидим и убил всички разбойници.
      А) официално-делови 
      Б) научен 
      В) художествен 
      Г) разговорен

2. В кое изречение са употребени синоними?
      А) Възрастен сух мъж с хлътнали очи се покачи на някакви сандъци.
      Б) По красотата посрещат, но добротата се цени повече от хубостта.
      В) Децата си мислят, че да разхвърляш, е забавно, а да подреждаш, е скучно, но това просто не е вярно.
      Г) Всичко в старата къща беше потънало в прах и затова прах цяла сутрин.

3. В кое изречение думата топло е употребена в преносно значение?
      А) Баба беше приготвила две студени и едно топло предястие.
      Б) Днес ни очаква топло време, но не са изключени обилни валежи.
      В) Тя се усмихна топло при споменаването на името му.
      Г) Гълфстрийм е мощно, бързо, топло океанско течение в Северния Атлантически океан.

4. Къде думите съдържат подвижно Ъ?
      А) дръжка, хълм, пълня 
      Б) вятър, връх, съхна 
      В) плъх, дъска, пържа 
      Г) дърво, гълтам, скръбен

5. В кой ред са изброени само изменяеми части на речта?
      А) глагол, предлог, съществително име
      Б) местоимение, числително име, прилагателно име
      В) наречие, сказуемо, глагол
      Г) подлог, причастие, предлог

6. В кое изречение си е възвратно лично местоимение?
      А) Взех си голям спален чувал за къмпинга.
      Б) В списъка си за къмпинга включих фенерче.
      В) Ти почивал ли си на къмпинг?
      Г) Това лято ще почивам на къмпинг с родителите си.

7. Коя от подчертаните думи в изреченията НЕ е наречие?
      А) Къщата отсреща се руши бързо.
      Б) Ще стигнеш далеч, ако полагаш усилия.
      В) Брат ми ще върне книгите в библиотеката вместо мен.
      Г) Ценя високо приятелския ти жест.

8. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението?
      Ще полея цветята на балкона, когато се върна от училище.
      А) по време 
      Б) по лице 
      В) по число 
      Г) по спрежение

9. В кой ред всички думи назовават части на изречението?
      А) допълнение, предлог, подлог
      Б) наречие, причастие, глагол
      В) обстоятелствено пояснение, подлог, местоимение
      Г) сказуемо, определение, допълнение

10. С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?
      Нахранилите се могат да отидат на разходка.
      А) съществително име 
      Б) прилагателно име 
      В) причастие 
      Г) наречие

11. В кой ред правилно е описан строежът на изречението?
      Старецът ловко отрязал главата на змията.
      А) допълнение, наречие, сказуемо, подлог, определение
      Б) подлог, обстоятелствено пояснение, сказуемо, допълнение, определение
      В) подлог, допълнение, причастие, допълнение, обстоятелствено пояснение
      Г) допълнение, прилагателно име, определение, подлог, допълнение

12. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
      А) Збогувал се сиромахът с богаташа и тръгнал да се прибира у дома.
      Б) Щом видиш орли да кражат над езеро, иди да провериш какво има там!
      В) Беднякът си спомнил какво му бил казъл за жълтицата мълчаливият човек.
      Г) Момъкът излязъл жив и здрав от покоите на царската дъщеря.

13. Кое НЕ е вярно за Библията?
      А) Библията има две големи части – Стар завет и Нов завет.
      Б) „Библия“ произлиза от гръцка дума в множествено число, която означава „книги“.
      В) Библията е мъдра книга, която се чете само от религиозните християни.
      Г) Библията е древен сборник от свещени книги.

14. Когато девойката от приказката „Тримата братя и златната ябълка” призовава двамата по-големи братя да извадят от кладенеца третия брат, най-големият брат казва: „Ако го измъкнем, и той ще поиска да се ожени за тебе. По-добре да си стои в кладенеца“. Как разбирате думите му?
      А) като израз на братска любов
      Б) като желание третият брат да остане в кладенеца, за да убие ламята на долната земя и да се върне със златната ябълка
      В) като израз на егоизма на човек, който е готов да отстрани от пътя си дори своя брат, само и само да постигне своето;
      Г) като безразличие към това какво ще стане по-нататък

15. В коя творба е разработена темата за вградената невеста?
      А) „Троица братя града градяха“
      Б) „Главатарят, който искал да плени месечината“
      В) „Тримата братя и златната ябълка“
      Г) „Легенда за рома“

16. На финала на коя творба като поука може да се постави поговорката „Каквото си надробиш, това ще сърбаш“?
      А) „Грозното патенце“
      Б) „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“
      В) „Златното момиче“
      Г) „Троица братя града градяха“

17. Автор на коя творба е Рик Риърдън?
      А) „Хайдути“
      Б) „Легенда за рома“
      В) „Господ и дяволът правят света“
      Г) „Похитителят на мълнии“

18. Герой на коя творба е Петко Страшника?
      А) „Тримата братя и златната ябълка“
      Б) „Хайдути“
      В) „Главатарят, който искал да плени месечината“
      Г) „Троица братя града градяха“ 

 

 

ТЕКСТ ЗА ПРЕРАЗКАЗ

ДВАМАТА ПРИЯТЕЛИ И МЕЧКАТА

          Двама приятели пътували заедно. Като ги срещнала една мечка, един от тях веднага скочил върху едно дърво и се скрил там, а другият току да бъде хванат от звяра, тръшнал се наземи и се престорил на умрял, като сдържал дишането си. Казват, това животно не закачало умрелите. Мечката доближила до него муцуната си, подушила навсякъде и после си отишла. Другият слезнал от дървото и попитал приятеля си какво му е пошепнала на ухото мечката. А той отговорил: „Отсега нататък да не пътувам никога с приятели, които ме оставят в опасност“.

Езоп
(Превод Александър Балабанов)

 

 


Отговори:
1-В; 2-Б; 3-В; 4-Г; 5-Б; 6-А; 7-В; 8-А; 9-Г; 10-В; 11-Б; 12-Г; 13-В; 14-В; 15-А; 16-В; 17-Г; 18-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave