Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 2

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
ИЗХОДНО НИВО

 

1. Какъв е видът на текста?
          На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 5, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в IV, VII и VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2017 – 2018 при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс определям дни за провеждане на национално външно оценяване.
      А) официално-делови 
      Б) научен 
      В) художествен 
      Г) разговорен

2. В кое изречение са употребени омоними?
      А) Имаше един сиромах, който лежеше при вратата на един богаташ и искаше да се нахрани от трохите, които падаха от трапезата му.
      Б) Патриотът Александър Митушев от Златоград – бизнесмен родолюбец и археолог любител, финансира проучването на открития преди два дни гроб на тракийска принцеса край с. Бенковски до Кърджали.
      В) Много хора се събраха на Роженския събор и на поляните се извиха дълги хора.
      Г) Международен екип от астролози обяви, че отвъд орбитата на Нептун е открил неизвестно досега небесно тяло.

3. В кое изречение думата студено е употребена в пряко значение?
      А) Студено четене се нарича набор от похвати, използван от медиуми и илюзионисти, за да убедят събеседника си, че знаят за личността му повече от това, което той сам е разкрил в разговора си с тях.
      Б) Много дами, които природата не е дарила с чуплива коса, се подлагат на процедурата студено къдрене.
      В) Павел отвори очи и я погледна студено, недружелюбно... (Елин Пелин)
      Г) В пещерата беше тъмно, влажно и студено.

4. В кой ред всички думи имат наставка?
      А) купувач, светофар, воденица
      Б) летец, учител, игрище
      В) бързовар, българин, скалист
      Г) певица, мост, доброта

5. В кой ред са изброени само неизменяеми части на речта?
      А) наречие, съюз, предлог
      Б) подлог, причастие, предлог
      В) глагол, предлог, съществително име
      Г) местоимение, числително име, частица

6. В кое изречение си е възвратно притежателно местоимение?
      А) Спомних си за теб, когато бях на парахода.
      Б) Никога няма да предам приятелите си.
      В) Ти ходил ли си в Ягодинската пещера?
      Г) Миналата година си взехме куче от приют.

7. Коя от подчертаните думи в изреченията НЕ е наречие?
      А) На светофара завийте вляво и ще видите фонтана.
      Б) Горски пожар бушува снощи край Благоевград.
      В) Мама не проявява никакво снизхождение спрямо грешките ми.
      Г) Тичешком пресякох площада и нахълтах в сладкарницата.

8. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението?
      Момичето се засмя и отговори закачливо.
      А) по време 
      Б) по лице 
      В) по число 
      Г) по спрежение

9. В кой ред всички думи назовават части на изречението?
      А) глагол, наречие, причастие
      Б) допълнение, предлог, сказуемо
      В) подлог, определение, допълнение
      Г) обстоятелствено пояснение, подлог, местоимение

10. С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?
      В условия на криза печелят смелите.
      А) съществително име 
      Б) прилагателно име 
      В) причастие 
      Г) наречие

11. В кой ред правилно е описан строежът на изречението?
      Царският син изкачил върха на бърдото.
      А) подлог, допълнение, причастие, допълнение, обстоятелствено пояснение
      Б) определение, подлог, сказуемо, допълнение, определение
      В) допълнение, прилагателно име, определение, подлог, допълнение
      Г) допълнение, наречие, сказуемо, подлог, определение

12. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
      А) Може да търсите информация за музика чрез вавеждане на ключови думи.
      Б) Старецът често говореше със загатки.
      В) Съвременните архитекти се стремят да създават згради, които не замърсяват околната среда.
      Г) Днес в класа имаме две рожденички и ще празнуваме след часовете.

13. С кой израз може да бъде завършено изречението?
      Старогръцкият мит за Сътворението се основава на идеята, че светът е създаден от:
      А) Хаоса, който носел в себе си извора на живота
      Б) един-единствен Бог творец
      В) първите хора на земята
      Г) Зевс и съпругата му Хера

14. Коя творба НЕ е фолклорна приказка?
      А) „Златното момиче“
      Б) „Главатарят, който искал да плени месечината“
      В) „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“
      Г) „Тримата братя и златната ябълка“

15. В коя творба старогръцката митология съжителства със съвременния свят?
      А) „Троица братя града градяха“
      Б) „Легенда за рома“
      В) „Похитителят на мълнии“
      Г) „Легенда за рома“

16. Кой празник от фолклорния/традиционния календар се отбелязва от евреите?
      А) Песах (Пасха)
      Б) Курбан байрам
      В) Гергьовден
      Г) Великден

17. Автор на коя творба е Ханс Кристиан Андерсен?
      А) „Хайдути“
      Б) „Легенда за рома“
      В) „Господ и дяволът правят света“
      Г) „Грозното патенце“

18. Герои на коя творба са цар Баба и царица Дай?
      А) „Тримата братя и златната ябълка“
      Б) „Златното момиче“
      В) „Главатарят, който искал да плени месечината“
      Г) „Легенда за рома“

 

ТЕКСТ ЗА ПРЕРАЗКАЗ

ВЪЛКЪТ И АГНЕТО

      Един вълк съгледал агне да пие вода в един поток и решил да се нагости с него под благовиден предлог. Като застанал по-горе по течението, започнал да обвинява агнето, че му мъти водата и не му позволява да пие. А то отговорило, че пие с върха на устните си и че освен това не е възможно, когато стои по-долу, да мъти водата по-нагоре. Вълкът, като не успял с този довод, казал:
          – Но лани ти обиди моя баща.
          А когато то отвърнало, че тогава още не е било родено, вълкът му рекъл:
          – Това, че ти успяваш да се оправдаваш, не значи, че аз няма да те изям.
          Баснята показва, че при онези, които имат намерение да вършат зло, справедливата защита не може да има успех.

Езоп
(Превод Тодор Сарафов) 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б; 5-А; 6-Б; 7-В; 8-Г; 9-В; 10-Б; 11-Б; 12-Г; 13-А; 14-В; 15-В; 16-А; 17-Г; 18-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave