Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. МЕСТОИМЕНИЯ. 
ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА

 

          Прочетете текста и решете задачи 1 – 3.

          Земята е нашият малък, крехък, синьо-бял свят, изгубен в един космически океан, който се простира дори отвъд най-смелите ни представи. Това е само един свят сред толкова много други. Той може би има значение само за нас. Земята е нашият дом, нашият родител. Тук се е появил и развил животът такъв, какъвто го познаваме ние. На този свят сме развили у себе си страстта към изследването на Космоса. На него - с мъка и без каквито и да било гаранции - изграждаме съдбата си.

1. Колко показателни местоимения са употребени в текста?
      A)
      Б) 3
      B) 4
      Г) 5

2. Определете вида на местоимението, което служи за връзка между простите изречения в първото сложно изречение.
      A) въпросително местоимение 
      Б) относително местоимение
      B) отрицателно местоимение
      Г) неопределително местоимение

3. Каква синтактична служба изпълнява подчертаното местоимение във второто изречение?
      A) подлог
      Б) допълнение
      B) определение
      Г) обстоятелствено пояснение

4. В кой ред са записани само отрицателни местоимения?
      A) никой, някакъв, онзи 
      Б) всеки, какъвто, ничий
      B) нищо, никого, ни колко
      Г) никакъв, някому, всякакви

5. В кое изречение е допусната грешка при употребата на местоимение?
      A) Наградиха отбора по лека атлетика, чийто успехи са големи.
      Б) Поздравих чичо Иван, чийто син зае първо място в състезанието.
      B) Това е детето, чийто баща е учител в нашето училище.
      Г) Поканиха в училище писателя, чийто роман прочетохме всички.

6. В кое изречение НЕ е употребено неопределително местоимение?
      A) Някой бързо се затича към двора.
      Б) Някакво чудно ухание се разнасяше из полята.
      B) Всякакви шумове изпълваха есенната гора. 
      Г) Нечий глас се чу откъм коридора на залата.

7. В кое изречение НЯМА грешка в правописа на местоимението?
      A) Не направих никъкви грешки при решаване на задачите.
      Б) Някои човек ще разкаже историята на града.
      B) Музеят, които разгледахме, ме впечатли много.
      Г) Книгите, които прочетох през лятото, са интересни.

8. Посочете изречението, в което е допусната грешка при употребата на местоимение.
      A) Много харесвам града, когото посетихме днес.
      Б) Всички се обърнаха към победителя, когото извикаха на сцената.
      B) Брат ми е човекът, на когото разчитам винаги.
      Г) Приятелят е този, с когото споделяме всичко.

9. В кой ред всички думи съдържат променливо Я?
      A) бряг, хиляди, сянка 
      Б) поляна, коляно, пясък
      B) място, вяра, дясна 
      Г) желязо, орляк, крясък

10. В кое изречение е допусната грешка в правописа на дума с променливо Я?
      A) В града дълго време живели синовете на строителя.
      Б) Дърветата побеляли от първия сняг, навалял през нощта.
      B) Птиците летели над нивята и търсели храна. 
      Г) Изведнъж видели промяната в природата около тях.

 

 

 

 

 

 


Отговори:
1-В; 2-Б; 3-А; 4-В; 5-А; 6-В; 7-Г; 8-А; 9-В; 10-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave