Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 2

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. МЕСТОИМЕНИЯ. 
ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА

 

          Прочетете текста и решете задачи 1 – 3.

          Добре дошли на планетата Земя – място със синьо азотно небе, океани от течна вода, прохладни гори и меки поляни. Това е свят, който със сигурност кипи от живот. В космическа перспектива той изглежда трогателно красив и рядък. Той е и уникален. Засега това е единственият свят, за който знаем със сигурност, че на него космическата материя се е пробудила за живот и съзнание. Трябва да има много такива светове, пръснати в пространството, но ние имаме привилегията да живеем сред любознателни хора.

1. Колко относителни местоимения са употребени в текста?
      A) 1
      Б) 2
      B)
      Г) 4

2. Определете вида на местоимението, което служи за връзка между простите изречения във второто изречение от текста.
      A) обобщително местоимение 
      Б) отрицателно местоимение
      B) неопределително местоимение 
      Г) относително местоимение

3. Каква синтактична служба изпълнява подчертаното местоимение в последното изречение?
      A) допълнение 
      Б) определение
      B) подлог
      Г) обстоятелствено пояснение

4. В кой ред са записани само неопределителни местоимения?
      A) неколцина, някои, нечия 
      Б) ничия, няколко, колкото
      B) такива, нещо, всякакво 
      Г) колко, всички, толкова

5. В кое изречение НЕ е допусната грешка при употребата на местоимение?
      A) Поздравихме треньора, чиито отбор спечели купата.
      Б) Извикаха бащата, чийто син нарушаваше дисциплината в часовете.
      B) Станах приятел с момчето, чиито брат е от нашия клас.
      Г) Това е ученикът, чиито телефон бях намерил на спортната площадка.

6. В кое изречение е употребено отрицателно местоимение?
      A) Донесохме всякакви сладкиши за тържеството.
      Б) Никой не знаеше на кого ще връчат грамотата.
      B) Такива хора винаги помагат на другите.
      Г) Не знаехме от кого е изпратено поздравлението.

7. В кое изречение е допусната грешка при правописа на местоимението?
      A) От кои деца взехте топката?
      Б) Някъкви хора се трупаха пред входа на сградата.
      B) Подарихме цветята на госта, който дойде на училищния празник.
      Г) Това представление се хареса на всички зрители.

8. Посочете изречението, в което НЕ е допусната грешка при употреба на местоимение.
      A) Петър, на комуто дадох сборника, учи в съседния клас.
      Б) Конят, с когото се състезаваше, беше най-добрият.
      B) Това е съседът, името на който не знаем. 
      Г) Извиках приятеля си, на когото разказах за турнира.

9. В кой ред има дума, която НЕ съдържа променливо Я?
      A) пяна, тяло, рядък
      Б) гняв, приятел, цвят
      B) прозявка, ляв, смяна 
      Г) мярка, врява, зрял

10. В кое изречение НЕ е допусната грешка в думи с променливо Я?
      A) Хората заедно преживяли тези трудности. 
      Б) Излязли всички, за да търсят изгубилото се дете.
      B) Цяла вечер пяли любимите си песни.
      Г) Подмятали си различни шеги.

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Г; 3-Б; 4-А; 5-Б; 6-Б; 7-Б; 8-Г; 9-Б; 10-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave