Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 3

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. МЕСТОИМЕНИЯ. 
ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА

 

          Прочетете текста и решете задачи 1 – 5.

          Веднъж в края на пролета аз и моето семейство вечеряхме на двора. Решихме да се приберем вкъщи, защото времето започна да застудява.
          Точно когато се прибрахме, заваля градушка. Тя беше толкова силна, че аз си помислих – природата нещо се е ядосала. От небето започнаха да летят ледени топчета и едри капки дъжд. Майка ми каза, че тези ледени пърчета се образуват по следния начин. Водата в облаците постепено се заледява и след това пада надолу към земята.
          Изведнъж едно голямо блокче лед се разби близо до нас и звукът, който издаде, беше много силен.
          Това преживяване беше ужасно и никога не искам да се повтори.

1. Кое природно явление е представено в текста?
      A) наводнение 
      Б) градушка
      B) земетресение 
      Г) буря

2. Колко показателни местоимения са употребени?
      A) едно 
      Б) две
      B) три
      Г) четири

3. В кой абзац (кои абзаци) са употребени показателни местоимения?
      A) в първия
      Б) в първия и в третия
      B) във втория
      Г) във втория и в четвъртия

4. Към кой вид принадлежат показателните местоимения в текста?
      А) за количество; за близки лица и предмети
      Б) за признаци; за отдалечени лица и предмети 
      В) за близки лица и предмети; за признаци 
      Г) за признаци; за количество

5. В коя дума от текста НЯМА грешка?
      A) пролета;
      Б) постепено
      B) пърче
      Г) преживяване

6. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Въпросителното местоимение:
      A) Е вид местоимение.
      Б) Замества имена на неизвестни лица, предмети, признаци и др.
      B) Пита за неизвестни лица, предмети, признаци и др.
      Г) Използва се за образуване на заповедни изречения.

7. В кое изречение има относително местоимение?
      A) Колко дълго можеш да плуваш под вода?
      Б) Толкова хубави цветя не бях виждал!
      B) Което е хубаво, наистина си е хубаво!
      Г) Какви прекрасни горски плодове!

8. В кой ред НЕ е употребено неопределително местоимение?
      A) Видях някаква жена да влиза в третия вход на блока.
      Б) На закачалката висеше нечие старо и скъсано палто.
      B) Може би никой от класа няма да успее да реши задачата.
      Г) Някои си мислят, че е твърде лесно да си ученик в 6. клас.

9. Кое твърдение е вярно?
      A) Променливо Я се пише и се изговаря като Я или като Е.
      Б) Всяко Я, което срещаме в думите, е променливо Я.
      B) Редуването на Я/Е в думи с променливо Я е случайно.
      Г) Изговорът на променливо Я зависи само от ударението в думата.

10. В думата грешен променливо Я се изговаря като Е, защото:
      A) Я е извън ударение.
      Б) Я е пред съгласната ш.
      B) Думата е едносрична.
      Г) Думата е многосрична.

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Б; 2-Г; 3-Г; 4-А; 5-Г; 6-Г; 7-В; 8-В; 9-А; 10-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave