Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 3

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. ПРИЧАСТИЯ. ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА.
НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА

 

1. В кое изречение е употребено сегашно деятелно причастие?
      A) Никой не може да ми навреди.
      Б) Разчитай не на този, който се хвали, а на можещия.
      B) Не знам дали оттук можеш да видиш залеза.
      Г) Мога да постигна чудеса, но ми трябва спонсор.

2. В кой ред от всички глаголи могат да се образуват сегашни деятелни причастия?
      A) чета, прочета
      Б) питам, разпитам
      B) ходя, разхождам се
      Г) моля, измоля

3. В кой ред НЯМА грешка?
      A) Понасящия неудобствата ще получи награда.
      Б) Искам да помогна на не намиращите утеха.
      B) Картината е на криещият се от медиите художник.
      Г) Не харесвам силно стремящите се към успех хора.

4. В кое изречение има деепричастие?
      А) Пееха и вървяха без умора.
      Б) Пееха, като вървяха без умора.
      В) Пеейки, вървяха без умора.
      Г) Пеещите вървяха без умора.

5. Каква синтактична служба изпълнява деепричастието в следното изречение?
     
Летейки, птицата забеляза в храстите някакво животно.
      A) сказуемо
      Б) допълнение
      B) определение
      Г) обстоятелствено пояснение

6. От кой глагол НЕ може да се образува деепричастие?
      A) (да) падна 
      Б) пиша
      B) греша 
      Г) моля

7. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Глаголите в минало неопределено време означават:
      A) действие, чийто резултат се проявява в момента на говорене
      Б) действие, извършено в неопределен минал момент
      B) действие, извършено преди момента на говорене
      Г) действие, извършвано след момента на говорене

8. В кой ред има форма за минало неопределено време?
      A) ходи
      Б) ще ходи
      B) е ходил
      Г) ходел

9. В кое изречение НЯМА глагол в минало неопределено време?
      A) Дали правилно съм решил задачите?
      Б) Дали съм прав днес, вие ще решите.
      B) Решила е да се яви на изпита, щом се подготви.
      Г) Летувал съм няколко пъти на море.

10. В кое изречение глаголната форма е в минало предварително време?
      A) Тъмнината падаше над планинското селце.
      Б) Тъмнината беше паднала над планинското селце.
      B) Тъмнината падна над планинското селце.
      Г) Тъмнината е паднала над планинското селце.

11. Глаголните форми за минало предварително време се образуват от:
      А) сегашно време на спомагателния глагол съм и минало страдателно причастие на спрегаемия глагол
      Б) минало несвършено време на спомагателния глагол съм и минало несвършено деятелно причастие на спрегаемия глагол
      В) минало несвършено време на спомагателния глагол съм и сегашно деятелно причастие на спрегаемия глагол
      Г) минало несвършено време на спомагателния глагол съм и минало свършено деятелно причастие на спрегаемия глагол

12. Особеност на глаголната форма в бъдеще време в миналото е, че:
      A) изразява действие, което се извършва в момента на говоренето
      Б) означава действие, извършено преди друг минал момент
      B) изразява действие, извършено в неопределен минал момент
      Г) означава действие, предстоящо спрямо определен минал момент

13. В кой ред и двете глаголни форми са в бъдеще време в миналото?
      А) проследил съм, щяхме да ходим
      Б) щеше да питаш, беше писал 
      В) щях да пиша, нямаше да кажеш
      Г) бяхте обещали, щеше да помагаш

14. Съюзите са думи, които:
      A) отделят други думи и изречения
      Б) служат за образуване на други думи
      B) свързват части на изречението и изречения
      Г) показват мястото на действието

15. В кой ред съюзът е връзка между прости изречения?
      А) Зарадва се на подаръка и на големия букет.
      Б) След това поиска да му дадат чаша вода.
      В) В случая постъпи необмислено, но правилно.
      Г) Избра за приятелка Стефка, а не Мария.

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Б; 2-В; 3-Г; 4-В; 5-Г; 6-А; 7-Г; 8-В; 9-Б; 10-Б; 11-Г; 12-Г; 13-В; 14-В; 15-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave